เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Nursing Girls เล่าเรื่องเสียว

Home >> Erotic horror sex stories >>  Nursing Girls

เรื่องเสียว Nursing Girls

10054Elizabeth Veronica and Daniela finally made the decision to spend their va cation on Elizabeth’s parents country house. They planned to leave at 7 am Satur day morning but as expected for a group of untroubled teenagers at 10 am they we re just finishing packing. One hour later they were on the highway cheerfully ta king about their boyfriends and their sexual adventures. * * *Been a cheerlead er at her high school football team for several years had really paid off on Eli zabeth’s figure displaying a tight athletic body. Her breasts are rather small b ut firm and rounded. She has blonde hair combining perfectly with her clear gree n eyes. Veronica has black hair falling to her shoulders contrasting with her bl ue eyes and her pale skin. She is a little shorter and thinner than Elizabeth bu t her breast are just perfect big and round always attracting the attention from anyone that looked at her. She likes to wear summer dresses with a big enough c leavage to turn heads wherever she walks in. Danny has a Latin inheritance that reflects in her beautiful curvy body. She has light brown skin and she is the sa me height as Veronica. Her almond colored eyes were framed by long and full eyel ashes. Danny has a way of moving her hips when she walks that every guy in her s chool is crazy about her. * * *All three girls were extremely popular with the boys which were constantly approaching them in a rather annoying way. This was one of the reasons that Danny had the idea to celebrate her eighteenth birthday in the country house away from everyone expect her dearest friends. Elizabeth an d Veronica been a little older than Danny had lost their virginity to their boyf riends almost a year ago and after that they had been practicing sex on a regula r basis. Daniela had sex for the first time with a classmate only a month ago. I t had been a one-time thing and the experience was far from being satisfactory. Elizabeth and Veronica were always complaining about the boring way that their b oyfriends had sex with them. The boys are too conventional they said. The girls were discussing and fantasizing about how they would like to have sex in odd pla ces and in every position they had seen in porno movies. After two hours on the highway they arrived to the mountains and entered a secondary road. They drove b etween huge pine trees for another half hour until they found Elizabeth’s cabin. It was a large two-floor chalet with a wide terrace on the second floor which a llowed a view to a small crystal clear lake just fifty meters away. After unload ing the luggage and provisions each teen selected a room upstairs and unpacked i n a hurry. They wanted to step out to the terrace in the nude and catch the last minutes of sunlight with the hopes of getting a good tan without bikini lines. It was a good idea not to bring the boys Veronica said otherwise we wouldn’t be butt naked out here we will get a fantastic tan. After a while the sun began to disappear in the horizon and it got a bit chilly so the girls decided to step i nside and drink some wine beside the chimney. They were sitting in the wide livi ng room wearing just a towel and enjoying the evening when suddenly they felt th e floor shaking and the wine bottle started to bang lightly over the table. It’s and earthquake! Elizabeth shouted Lets get out of here! She just had finished t he sentence when the tremors stopped and everything returned to normal. I hate e arthquakes! Danny said finishing her glass of wine in one shot and filling it ag ain. The others girls gulped down their drinks too and in a short time they were opening the second bottle of wine. * * *Not far from there at the bottom of t he lake a huge rock had shifted from its original place leaving a big opening ab out five feet long and two feet wide. Bubbles were still coming out from the air trapped inside before the earthquake. On one corner of the hole the moonlight p oured just enough light to see a small limb much like a squid’s crawling its way out across the lake’s sandy floor. * * *I feel woozy Danny said I’m gonna tak e a quick bath. Let’s get in the lake instead! Elizabeth shouted excitedly. But its dark and there could be animals out there Danny said with a worried tone of voice. Its ok Elizabeth responded there is a full moon and there is plenty of li ght. When I was younger I used to get in the lake at night all the time. Yes! Le ts go to the lake! Veronica said also excited with the idea. Ok if you go I’ll g o. I don’t want to stay here alone anyway Danny said not really convinced. Ten m inutes later there were three naked teenagers in the lake laughing and throwing water to each another like little girls. Within all the noise and commotion a bi g shadow moved in the dark just outside the entrance of the cave. The limb that before was barely distinguishable was now out in the open sticking two meters fr om the hole moving like a snake in the direction of the girls. A few minutes lat er the body of a strange creature coming out of the cave was illuminated by the moonlight. It was similar to an octopus but it had two sacs fused together to ma ke one large bulk of meat with a greenish and brown skin. It had multiple tentac les of different lengths and thickness. The biggest were as long as ten feet wit h a diameter of at least four inches. The creature was getting closer to the gir ls attracted by the noise and the movement but there was something else that mad e the magnetism irresistible for the animal the smell. The creature had detected a quality in the three beings playing in the water. This quality was female phe romones which meant only one thing to the animal reproduction. The creature got closer and closer to the source of the smell until it was just a few inches from its destiny. Danny stepped back avoiding a gush of water thrown by Veronica whe n she felt that something touched her asscheeks. She stood still not really sure of what just happened. Then she felt something touching her again between her l egs. Ahhhhhhhhh!! Danny screamed running out of the water as fast as she could. Veronica and Elizabeth got scared and they screamed and ran too not really sure of what was going on. Danny got out of the lake and kept running toward the cabi n. Elizabeth followed her but as she reached the shore she stopped and looked ba ck trying to see what had scared her friend so much. She didn’t see anything so she calmly picked up the towels and walked with Veronica to the house. Danny was standing at the front door waiting for her friends to get inside so she could l ock the door. What happened? Elizabeth asked. Something touched me! Danny said a lmost yelling Someone touched my pussy. Someone? But there was no one but us Eli zabeth replied. The three girls observed the lake through the living room window but everything was quiet. Are you sure it wasn’t a horny fish? Veronica asked l aughing mockingly at her friend. Elizabeth started laughing too and Danny just s miled a little embarrassed. I am not sure what it was but it felt horrible Danny said. Well whatever it was; is gone now. I suggest we go to bed; I am exhausted Elizabeth said. Yeah me too Veronica added. Ok but I am not sleeping alone Dann y said. You can sleep with me if you want Elizabeth told her friend my room has a king-size bed. The girls locked the front door and walked up the stairs. Eliza beth and Danny entered the main bedroom and Veronica entered the room just acros s the hall. Both rooms had windows opened to the terrace. Danny still scared hur ried to close all the windows in the room. Then she put on her cotton panties a long t-shirt and got in bed covering herself with the sheets up to her neck. Eli zabeth just smiled at her and jumped still naked to the other side of the bed. S he didn’t bother to cover herself up since she anticipated a hot night. Veronica in the other room left the windows open. She was really tired from the trip and the swim so she just dropped her towel to the floor and let herself fall onto t he bed without even removing the covers. After ten minutes the three girls were sleeping soundly. * * *Not far from there at the shore of the lake a creature was slowly dragging itself from the water moving toward the cabin. As the beast reached the house the leading tentacle searched the surroundings following the a ttractive sent of the females. Supporting itself with its biggest tentacles the animal climbed several feet and fifteen minutes later it was already over the ed ge of the terrace dragging through the wooden floor towards the window of Veroni ca’s room. The purple tentacle passed through the open window and started to sme ll every inch of the warm body lying on the bed careful not to touch it. Once co nfirmed the reproduction viability the rest of the creature’s body moved forward . The huge bulk barely fit across the window and fell to the floor with a loud t hump that almost woke up Veronica who just mumble a few words and turned on the bed facing up. One of the thinner tentacles crept over the bed and over Veronica ’s thigh. She felt tickles and complained softly within her sleep making the cre ature to stop its motion. The purple tentacle moved closer to Veronica’s face an d hung just a few inches from her lips. The thinner tentacle resumed its movemen t over the teen’s leg until it reached her vagina. Slowly it parted her vaginal lips and began to cares her clitoris eliciting a soft moan from the young woman. The delicate tip of the tentacle wrapped around the now erected clitoris and sq ueezed it while the beautiful teen started to breathe more deeply. This continue d for a few minutes until Veronica woke up with a gasp. She opened her eyes real izing that someone was touching her intimate parts. She jumped on the bed lookin g down to her pelvis trying to understand what was going on. When she was able t o focus in the shadows she only saw a large tentacle right in front of her face. She gasped again this time from fear and at that precise moment the creature re leased a cloud of bluish vapor that was inhaled by the teen. The fumes immediate ly suppressed the girl’s vocal cords preventing her to scream while she began to lose her strength quickly. She tried to get up but she fell back on the mattre ss. The tentacle positioned itself in front of Veronica’s face again and release d more vapor. The panic reflected on the girl’s face slowly turned into a more r elaxed expression as the heavy breathing allowed more gas inside of her. Veronic a’s blue eyes glazed up. She knew that something terrible was happening to her b ut in a strange way she felt very peaceful. After the initial reaction passed th e thin tentacle wrapped again around Veronica’s clitoris. This time her body jer ked slightly by the pleasant sensation. Just a few seconds of tender touch were enough to harden her pink nipples and her juices began to flow abundantly within her vaginal walls. Her mind was still aware that this was not right; that she w as being attack by some animal but her body didn’t seem to care betraying her in such a way that a few minutes later her hips were moving involuntary in a circu lar motion responding to the creature’s delicate touch. After a while of growing pleasure Veronica was moaning and panting heavily. Then she felt a warm humid o bject pressing against her pussy and this brought her back to reality at least f or a moment. She tried to push the object away but she could barely move her arm s a couple of inches. The object she was feeling between her legs was one of the biggest tentacles of the creature. It had a bulbous head almost three inches wi de and it was outlined by the moonlight reflecting in the thick slime that cover ed it and slobbered onto the bed. The tentacle pressed harder until the vaginal lips yielded and it penetrated a few inches into Veronica’s tight cavity. She fe lt the massive piece of meat filling her body stretching her wide. The thick hea d of the shaft was fully inside of her and Veronica felt her heart beating faste r and faster. Her mind wished it to stop but at the same time her body wanted it to go further in. Her hands weakly clenched the sheets as she felt the rest of the member penetrating into her. She arched her back and let out a silent scream of pleasure muffled by her faded vocal cords. The tentacle pushed hard sliding to the bottom of her pussy. The young woman was not able to think clearly but sh e knew that she’d never felt as excited as she was now. Waves of heat and pleasu re traveled through her being from head to toes bristling her skin which increas ed in sensibility every passing second. Now she wished she could move her hands but not to push the thing away but only to grab the huge member and keep it insi de of her forever. The tentacle pulled almost all the way out just to push in ag ain harder than before smashing at her cervix. Then it stroked again and again a nd with each thrust Veronica was getting wilder wishing the tentacle to go furth er inside. After several minutes of intense fucking Veronica felt so good that s he wanted it to continue for many hours even as she knew that she was reaching h er limit; her orgasm was getting closer and closer. Every time the rod smashed h ard against her body the air was pushed out of her lungs. Veronica though of her boyfriend but her boyfriend was nothing compare to this. This was heaven. Her o rgasm was even closer now almost here at the last second she regained all her st rength closed her legs hard around the tentacle and arched her back as she was g oing to break in two. She rolled her eyes back into her head stood still for a m oment and exploded in the most powerful orgasm of her life. She bounced up and d own like a rag doll impaled on the huge phallus contorting uncontrollably her kn ees banging against one another as she refuse to let the tentacle leave her over stretched pussy not even one inch. Her belly contracted again and again until he r spasms began to diminish; her body relaxed slowly and moments later Veronica w as just laying on the bed completely exhausted catching her breath. The expressi on of her face was hard to describe showing a combination of incredulity and sat isfaction. The tentacle was still buried deep inside her body and it didn’t take long to start moving again in and out in and out faster every time. Veronica’s pussy was soaking wet and squishy sounds filled the room as the tentacle banged against her cavity. She soon started to moan again as she moved her hips in the opposite direction of the tentacle trying to increase the depth of the penetrati ons. It was then when she realized that she had recovered her strength completel y. She lifted her torso and moved over the bed until she was sitting on the edge in such a way that the tentacle could remain pumping her freely. In this positi on she was able to see the animal that now possessed her body and mind. She coul d see the large number of tentacles that came out of this big green sacks that f ormed the main body. All the beast’s skin was covered with a thick slime that re flected the light filtering through the window. Veronica looked down and saw the luscious member that was pulsating inside of her. It was huge and she couldn’t understand how this phallus could fit inside of her slim body without hurting he r one bit. It was green as the creature and it had protuberances all around its surface that rubbed the inner walls of her vagina driving her insane with pleasu re. Every time the creature entered her she could hear the soggy sound that only increased her excitement. The tentacle stopped its movement and stood still at the bottom of her pussy. Veronica just sat there staring at the shaft that impal ed her when suddenly she felt a pinch in her cervix and without any further warn ing the tentacle pushed hard and penetrated deeper inside the petite woman. It p ushed into her uterus and reached the bottom of her womb. Veronica gasped and fr oze for a moment; her mouth and eyes wide open staring at the wall in front of h er. The appendage withdrew very slowly inch by inch almost all the way out while the teen tried to understand what just happened. Then the creature pushed again entering back into her womb. With the shock of this new penetration Veronica lo st consciousness for an moment and fell to her knees just in front of the monste r. Then she plunged forward ending with her chest and face resting over the anim al’s body. Veronica was barely conscious but she was very aware of the sensation s the wide phallus rose within her filling her insides almost up to her chest. S he could easily feel the shaft forming a slight bulge in her abdomen. There was no movement for over a minute until the beast took the initiative again resuming the pumping motion slowly at first and then more swiftly stretching and massagi ng the teenager’s vagina and womb every time. It didn’t take long for Veronica’s body to adjust at this new incredible sensation and she began to feel the arous al increasing again. The tentacle now moved like a piston inside of her pushing her forward with every stroke which made the girl’s nipples rub against the anim al’s rugged skin escalating the bliss even higher. When Veronica felt she was on the verge of another explosive climax the phallus started to move slower until it stopped completely still buried in her body. The girl was begging in her mind for the animal to continue fucking her. Suddenly she felt the tentacle bulge in side her and a huge load of hot semen was sprayed inside of her womb. This was e nough for the beautiful blue-eyed girl to explode again in another orgasm that d rove her over the edge. She felt the fluid leaking out of her stretched vagina a s her body spasmed again and again until it was too much and she lost consciousn ess. The creature lifted Veronica by the waist with one of its tentacles and pla ced her on the floor facing up. All the transparent slime that covered the girl’ s chest belly and legs was sliding slowly to the floor and her pussy was still l eaking white semen. The animal left the teen there and crawled toward the door f ollowing another trail of pheromones that came from outside the room. The creatu re reached the door and introduced the purple tentacle inside the other room acr oss the hall. It took only a few seconds to detect that more female scent emanat ed from inside. The animal dragged itself across the hall and into the room reac hing the bed. It moved the purple tentacle around discovering a body almost iden tical to the one it just possessed and after exploring a little more it noticed that there were two bodies instead of one. This time it knew exactly what to do. The beast pulled off the sheets that covered Danny so that both girls were expo sed. Danny was curled up in fetal position facing Elizabeth. She was a sleeping uneasy because of her earlier experience at the lake and when she felt the cool air around her body she moved and mumbled a protest. Elizabeth was deeply sleep face up with one leg flexed to one side allowing full view of her bare pussy. Th e animal put the leading tentacle over Elizabeth’s face and released slowly the bluish vapor that was inhaled inadvertently by the woman. Seconds later a huge t entacle drooling slime positioned between the teen’s legs and with one strong mo ve it penetrated Elizabeth’s vaginal cavity until it reached bottom. Elizabeth o pened her eyes wide and tried to scream lifting her head from the bed but no a s ound came out of her throat and all she was able to see in the shadows was a lar ge tubular form coming from beyond her feet displayed between her legs and disap pearing inside of her. She felt the large thing moving inside her pussy stretchi ng her and pushing to go further. She could not move or do anything to protect h erself. With all the commotion Danny woke up alarmed. She lifted her head trying to see what was going on. When she saw Elizabeth gasping and rocking on the pil low beside her she asked her friend what was happening but didn’t receive an ans wer. Then with the corner of her eye Danny saw something moving at the feet of t he bed. She turned her head and saw the dark silhouette of the tentacle pumping in and out of Elizabeth’s body. At that moment a shadow moved across her face an d threw a gust of gas over her nose and mouth. Danny gasped and unsuccessfully t ried to scream. She started to crawl away but she was just able to take a few st eps before falling on the bed again in a position that given the circumstances r esulted very inconvenient for her but not for the creature. She had her head tur ned to the left over the pillow facing Elizabeth with her arms straight down clo se to each side of her body and her ass lifted up in the air with her legs sligh tly spread as if she was waiting for someone to fuck her doggy style. The creatu re didn’t need further invitation and an instant later another big tentacle was penetrating her body too ravishing her mercilessly. The girls couldn’t fully und erstand what was happening to them. Elizabeth was rocking on the bed with her mi nd spinning around confused and mesmerized. She wondered if this was a dream. Sh e was forcing herself to think that it was. She wanted to convince herself that this was some sort of wild realistic hot dream. It was so hot that soon enough s he began to enjoy the piston that pumped her pussy so hard and so full. It didn’ t take long to find herself panting moving her hips up and down and her nipples began to swell following an undeniable sign of arousal. Danny was more consciou s of what was really going on and she immediately related her actual shocking si tuation with her unexplainable incident in the lake earlier that night. Trying n o to dismay she heard Elizabeth panting and moaning softly clearly not like some one in pain but with pleasure a lot of pleasure. She became aware that her frien d was enjoying being raped but why? This made her realize that the phallus that was plunged into her slim body was not hurting her. On the contrary it felt good really good. It was hot and very well lubricated. Every time the beast pushed f orward it made her breasts rub against the bed which increased the pleasing sens ation. That rod filling her so fully felt so much better than the first and only time she had sex before. Just a few minutes later Danny was panting too excitem ent rising in her mind every time the creature smashed into her slender body. Th e girl’s exertions continued for a while until someone turned on the light on th e ceiling illuminating the whole room. It was Veronica standing at the door. She had a strange glazed look on her face like being in trance. There was a white s ticky substance leaking from her pussy sliding down her inner tights to the floo r where it was already forming a little puddle. When Veronica’s eyes adjusted to the bright light she looked at the bed just when Elizabeth was reaching her fir st orgasm. She could see how the green eyes of her pretty friend turn white and her body began to shake violently in spasms. Her legs were shaking uncontrollabl y while her vaginal walls contracted around the tentacle. One minute later Eliza beth was resting exhausted with her eyes half open one leg hanging on one side o f the bed. The large phallus remained inside of her refusing the leave the warm host. Veronica looked to the other side of the bed and she could only see the re ar end of Danny being pumped in and out while a lubricating substance was escapi ng out of her vagina and falling onto the bed. The sounds coming from Danny’s mo uth indicated that she was really enjoying the rape. Veronica walked closer to t he bed and sat beside Elizabeth. She looked at her friend with lovingly eyes not the kind of love she used to have toward her but something stronger. She placed one hand on the silky white chest of Elizabeth caressing her breasts and moving slowly down to her belly over her scarce pubic hair and stopping on her pussy. She played a moment with her friend’s clit enjoying how her friend jerked with e very slight touch. Veronica watched enthralled at the tentacle as it penetrated Elizabeth’s body. Veronica squeezed it with her fingers and noticed that it had the same hardness and consistency of an erect human penis. She grabbed the limb with her whole hand surprised that something so big could fit inside her friend and more so how it was possible that a thing like that was able to make her feel so damn good a while ago. For some reason she started to pull the tentacle out of the blonde very slowly. As it came out Elizabeth who was semi-conscious compl ained softly. Seven inches had already come out and still some part of the tenta cle was to follow. It was covered in the teen’s juices and its own lubricant sub stance. Finally after ten thick inches of meat the whole thing was outside the t een’s pussy. The bulbous shape of the tip was dripping a gooey white substance f rom a little hole in the center. Veronica heard Danny scream and as she looked u p at her she saw her friend in the wild convulsions of ecstasy. Her whole body w as shaking still in the weird position she fell before. Returning her attention to the tentacle in front of her Veronica caught some of the creature’s ‘semen’ w ith one finger and put it in her mouth. It had a bittersweet taste; similar to t he candy she loved so much when she was a child. Then leaning over Elizabeth’s b ody she licked the head of the phallus to savor more of the fluid. It tasted so good that she put her lips right at the tip sucking everything that she could. S he unintentionally pressed her friend’s belly and Elizabeth moaned still with he r half opened eyes staring lustily at the ceiling. Veronica wanted to share this delicious white substance with her friend. She pulled the tentacle until it’s s wollen head reached Elizabeth’s face and waited a moment. She watched as a stick y drop of the fluid fell in slow motion into the blonde’s mouth. Thinking this w as not enough Veronica pulled the tentacle over and rubbed it on the girl’s lips . As it sensed the moist opening the tentacle got loose from Veronica’s hand and pressed against Elizabeth’s mouth stretching her lips open until it reached the back of her throat. The blonde opened her eyes wide and threw her head back. Th is allowed the phallus to go further in down her esophagus. Veronica observed wi th surprise as the tentacle crept its way inside Elizabeth’s throat and deeper b eyond. The slippery limb traveled endlessly through the girl’s lips one inch at a time. Veronica was certain that the tentacle most had pierced already all the way to her friend’s stomach when finally it stopped. Suddenly a loud spurting so und could be heard within Elizabeth’s bowels as a slight bulge formed on her abd omen. Veronica moved her ear closer to her friend’s belly hearing clearly how go bs and gobs of fluid were being sprayed inside the blonde who even then was movi ng her hips up and down enjoying the thrill. Moments later Elizabeth’s belly beg an to expand accordingly to the large amount of fluid poured inside. Finally the spurting sounds declined and Veronica saw the slimy tentacle pulling out from h er friend’s body until it finally came free several strings of slime linking the bulbous head to the girl’s lips. Elizabeth coughed and a great amount of white fluid spilled out of her mouth allowing herself to catch her breath. Afterwards she fell unconscious leaving a pool of cum on the pillow beneath her head. Veron ica heard Danny gasping and when she looked up at her she saw the head of anothe r tentacle entering the teen’s ass. The same one that had been ravishing her pus sy was now assaulting her anus. The lubricated appendage entered Danny’s rectum up to seven inches and then stopped while the pretty tawny girl grabbed the shee ts hard from the obvious pain and pushed herself forward trying to avoid further penetration. But the creature had other plans and reinitiated drilling the tigh t hole entering one or two inches more with each thrust. After a few minutes Dan ny relaxed her body surrendering to the beast lingering to moan and exhale with every stroke. Five more inches sunk in and Veronica could not believe that her f riend could fit all that meat in her ass. The tentacle only stopped when it was not possible to go further in. Both girl and phallus remain frozen for a few sec onds. Only the heavy breathing of Danny could be heard. Then the tentacle began a slow in and out motion rocking the girl with it. The Latin teenager started mo aning again revealing that her pain began to give in to an increasing excitement . Veronica walked around the bed making sure not to stumble with the animal’s li mbs until she was standing beside Danny. She grabbed the tentacle with one hand just outside Danny’s sphincter and squeezed it softly. It was vibrating like an electric dildo as it moved back and forth which made clear why the tanned teen w as going crazy with pleasure. The tentacle increased the tempo of its thrusts fo r a few more minutes until it stooped completely. Suddenly Veronica felt the ten tacle bulge in her hand and heard Danny scream in delight as she lifted her head from the bed and arched her back. Veronica moved her head closer to Danny’s bac k and could hear the same gushing sound of fluid spurted inside her friend’s bod y. Veronica dropped to her knees and looked how Danny’s belly swell as the fluid traveled through her guts reaching her stomach. It was as big as if she was fou r months pregnant when the teen became too full to contain more inside and the b east stopped pumping pulling the phallus out of the young woman. The bulbous hea d finally came out leaving Danny’s anus very distended. A gush of white semen po ured out drooling to the bed. Veronica stood up and unable to resist the temptat ion and leaned over locking her mouth to Danny’s ass sucking out and swallowing all the semen she could. Meanwhile Danny felt her arms go feeble and she fell to her side lying with her back to Elizabeth who was still unconscious on the othe r side of the bed. Veronica feeling tired too crawled over the bed to lie down b etween her two friends and fell sleep fast. * * *The next day Elizabeth was th e first one to wake up. The entrancing effect from the gas had wear off and as s he opened her eyes she noticed that something was wrong. Veronica was sleeping n ext to her naked and next to Veronica was Danny sleeping on her side with her t- shirt pulled up around her neck. She looked down and saw Veronica’s belly really bloated as if she was six months pregnant. This startled her and she tried to j ump off the bed but failed as she felt her own body heavier than usual. She mana ged to sit on the edge of the bed and she became aware that her stomach was also distended although not as much as Veronica’s. She felt fluid churning inside of her. It was a strange but pleasant sensation. Her pussy was oversensitive and p eculiarly moistened. It was then when she remembered the night before. It was al l very confusing in her mind but she was certain that someone -or something- rap ed her. Even so she remembered not giving much fight to defend herself. In fact she remembered even cooperating with her rapist. She quickly looked around the r oom and there it was! A dark green creature resting on the corner behind her. It was a big bulk of meat three feet high and five feet wide with big long tentacl es that spread all around the floor and walls. The door and windows were blocked . Elizabeth screamed when she saw the animal and lifted her feet onto the bed. V eronica and Danny woke up scared by the noise. Veronica tried to get up but her heavy stomach didn’t allow it. Danny jumped out of bed but lost her balance fall ing to the floor. She stood up and saw Elizabeth petrified looking to the opposi te corner of the room and when she looked on that direction she screamed Ahhhhh! What is that? I don’t know Elizabeth said I think this creature attacked us las t night. What is wrong with me? Veronica screamed looking at her belly Why am I like this? she asked holding her large tummy with both hands. Ohh no! Danny said My stomach is also swollen! What is going on? I don’t know? What is that thing? Elizabeth asked. Lets get out of here! Danny said. We are trapped! Elizabeth sa id as she confirmed that all the possible exits were blocked. Look! It’s moving Veronica said in low but firm voice when she saw one tentacle moving. The teena gers stood quiet and frozen in shock observing the tentacle move slowly toward t hem until it stopped. What are we going to do? We have to get out of here Danny whispered. Yes but how? Elizabeth replied. Oh my God! Something moved inside me! Veronica said. The three girls watch the teen’s belly for a moment but nothing happened. This creature raped all of us last night Elizabeth said looking at Ver onica. Oh no do you think that creature got me pregnant? Veronica asked. I don’t know Elizabeth responded. However she was almost certain that her lovely friend was carrying the animal’s baby. The three girls held each other and talked in l ow voice trying to remember what happened the night before. Veronica remembered in a fussy way that something large penetrated her and extracted from her a colo ssal orgasm. She also remembered being close to her friends as the creature play ed with them. These thoughts made Veronica’s clitoris puff up a little and she f elt ashamed for it. Veronica looked at Danny and when she looked back both girls blushed on embarrassment as they recognized on each other the excitement that r ose within them when thinking about last night events. Then the girls looked at Elizabeth which was distracted in her own thoughts. When she noticed she was bee n observed the teen just smiled at her friends and look back at the monster. Wit hout saying a word the three teenagers knew that all of them have had the most p owerful climax of their lives when handled by the beast and the notion that it c ould happen again soon frightened them as much as excited them. Veronica was lyi ng on her back between her friends looking at the ceiling and thinking about her precarious situation. Suddenly she felt a heat wave that traveled across her bo dy. Something moved again inside her belly but this time she didn’t say anything to her friends. Veronica felt something moving very slowly inside her uterus an d closing in to her vagina. Her clitoris erected when little ‘fingers’ began to caress her vaginal walls from the inside just barely at first and intensifying e very second. In a short while Veronica was breathing faster and her nipples were hard as a rock. She felt extremely horny but at the same time she was very worr ied uncertain of what was going to happen to her. She gazed at her friends for c omfort but they were looking the other way. Elizabeth was staring at the monster and Danny was sitting on the bed with her head between her knees. Veronica reac hed out and grabbed Elizabeth’s hand who looked at Veronica and immediately real ized that something was happening to her. What’s going on? Are you ok? Elizabeth asked. At that moment Veronica felt the creature moving faster down her body in vading her vaginal cavity completely. A little tentacle protruded between her va ginal lips and wrapped around her clitoris making Veronica arch her back and cle nch Elizabeth’s hand. Danny now aware of the situation held Veronica by her arm trying to help out. Veronica was already moaning and panting loudly. Elizabeth a nd Danny looked at each other with a combination of fear and confusion in their eyes. They both knew that the sounds coming from Veronica were those of absolute pleasure. Veronica with her eyes half closed began to move her hips up and down as she pulled Elizabeth’s hand over her left breast. Elizabeth wanted to move i t away but the brunette held it firmly. Then Veronica wrapped her right arm arou nd Danny’s leg and then with both of her friends on each side she began jerking wildly. Seeing at her friend in such a trance Elizabeth and Danny couldn’t avoid to feel excited themselves. Elizabeth started to squeeze and caress Veronica’s breast and unconsciously she began to rub her clitoris with her other hand. Dann y felt her pussy starting to get wet but she didn’t move astonished that her bea utiful brunette friend was contorting in extreme bliss. Veronica’s eyes rolled b ack and she arched her back just before a huge orgasm exploded within her. The s pasms of her whole body made her shiver on the bed as she screamed in a high ton e and the baby monster dragged itself out of its comfortable host. Danny was the first one to see something moving in Veronica’s pussy and as she looked more ca refully she screamed Something is coming out of her! Danny tried to jump away bu t Veronica had a firm hold on her leg. Elizabeth didn’t seem surprise at all and she kept squeezing her friend’s breast and rubbing her own clitoris. Slowly a s limy octopus-like creature began crawling out of Veronica’s body. It looked iden tical in shape to its parent but much smaller with several small tentacles compl etely covered by a gooey substance dripping over the bed and splashing Veronica’ s legs. Danny and Elizabeth remained frozen staring at the creature freeing itse lf from the milky body of her friend. Veronica was still shaking from her fading orgasm. When the animal finally got free Veronica was exhausted breathing heavi ly her eyes still unfocused. In a matter of minutes she had recovered her beauti ful slim figure and her belly was flat again. The creature began to crawl over V eronica’s leg approaching Danny instinctively following a special scent coming f rom the girl. Again the youngest friend tried to move away this time successfull y releasing her leg from Veronica’s hold but it was too late. The baby creature was close enough to extend a tiny purple tentacle and sprayed a cloud of vapor o ver Danny’s face which inhaled the gas involuntary. Danny felt her head spinning for a second and then she fell into a trance that emptied her mind completely. She leaned down resting on her side as the animal moved closer to her. Elizabeth observed with amazement the whole scene while she kept unconsciously rubbing he r clitoris and vaginal lips already dripping wet. She looked at a translucent tu bular tentacle that came out from the small creature’s mouth and forced its way between Danny’s closed legs moving out of Elizabeth’s view. Immediately Danny cl osed her eyes and moaned softly. Curios to know what was the little creature doi ng to her friend Elizabeth stood up and walked around the bed just to see the tr anslucent tentacle penetrating deep into Danny’s anus. Some sort of white substa nce was moving through the tube but it was not being pumped into the teen; on th e contrary it was flowing out from the girl’s body into the animal’s mouth. The baby was sucking the fluid feeding from Danny. All the time Danny never stopped moaning as her belly flattened slowly recovering its normal size but not for lon g. * * *When there was no more fluid to drain the little animal wrapped it’s l onger tentacles around Danny’s thighs and waist and pulled hard slamming against her pelvic area. Surprised with the attack Danny slipped from the bed falling t o the floor and landed on her back just beside the spot where Elizabeth was stan ding. The blonde watched closely how the baby creature began to force its way in side Danny’s body. The small animal appeared to be a bigger than moments before when it left Veronica’s body and it seemed impossible for it to fit inside the u terus of the slim Latin girl. The beast first inserted the thinner tentacles dee p inside Danny’s pussy and these tentacles started to pull the rest of the anima l’s body into the warm and humid cavity while to thicker tentacles helped pushin g from the outside. Danny still in the haziness of the numbing gas supported her self on her elbows to have a better look at her crotch. Then much to Elizabeth’s surprise she grabbed the monster’s small body with one hand and started to help it get inside of her. Elizabeth couldn’t understand why her friend was doing t hat but in the back of her mind a relentless voice was telling her that it was t he right thing to do. Her pussy was watering just to see Danny moaning and panti ng with excitement while the small beast entered her. Elizabeth was getting turn on herself. Moments later and unable to resist any longer Elizabeth kneeled bet ween Danny’s legs and helped her push the thing inside its new host. As the crea ture made its way deeper into the teen both girls could see Danny’s belly expand ing accordingly to fit its new slimy guest. The animal contracted its body as th e girls push it in until only one tentacle was left sticking out from Danny’s va gina. Then it was quickly pulled in. The brunette’s belly was now bloated and th e churning tentacles could be seen through her skin. Apparently the creature was turning around accommodating itself. This motion proved to be delightful for Da nny who was still moaning and panting like crazy fingering her squishing pussy l ips. * * *Even as Elizabeth had all her senses almost intact she couldn’t take her eyes away from Danny’s pussy. She had always secretly wondered how it would feel to kiss a woman but now her friend’s cunt lips were becoming irresistible to her. She slowly bent down and removing Danny’s hand out of the way she starte d to lick and kiss her friend’s slit suctioning her clitoris and pushing her ton gue as deep as possible. Danny welcomed Elizabeth’s efforts grabbing her friend’ s head and only a few minutes later she screamed in climax as her legs began to shake and her whole body surrendered to the spasms that overtook her. Elizabeth kept her face mercilessly stuck to Danny’s pussy trying to prolong her orgasm as much as possible. Inside Danny the small creature detected the familiar scent n ecessary for its survival and moved into action. Elizabeth felt something enteri ng her mouth touching slightly her throat and she pulled away immediately. She w atched the same translucent tentacle she had seen before now extending beyond Da nny’s vaginal opening and waving in front of her face just a few inches away. Th en it snaked in the air approaching Elizabeth’s mouth until it pressed softly ag ainst her lips. Elizabeth hesitated for a moment keeping her mouth closed tightl y but she promptly caved and led the tentacle slide through her lips. A sweet ta ste spread through her mouth as the appendage moved past her throat which made h er gag for a second but she overcame the feeling and the tentacle moved forward through her esophagus and beyond until the blonde could not tell how deep it was . The situation was so surreal that Elizabeth felt as if she was in a dream but she knew she wasn’t. She was there willingly kneeling on the floor with a tube s liding into her body; a tube coming from a strange animal that was hiding inside Danny’s womb. She didn’t know why she was doing that but just couldn’t stop. Se conds later Elizabeth saw a white substance flowing through the tube out of her mouth into Danny’s pussy. The monster was feeding again and Elizabeth had that s trange sensation of rightfulness this is what she was supposed to do. As the flu id was drained from her she felt less bloated until finally the flow stopped and the animal pulled the tentacle out of Elizabeth’s body with her mouth still dri pping white fluid to the floor. Elizabeth had been on the brink of reaching an o rgasm for a while but she was not there yet and it was frustrating. She pulled a way from Danny’s pussy and knelt on the floor with the intention to masturbate. Just as she got in the right position a tentacle shot out from Danny’s vaginal c avity and entered Elizabeth’s. The blonde gasped surprised and froze for a secon d. Guessing the creature’s intentions she jumped forward and positioned her vagi na closer to Danny’s and began to rub it up and down. Danny reacted robotically to this new sensation and holding one of Elizabeth’s legs she began to correspon d moving her rounded belly in the same motion. It didn’t take long to happen wha t Elizabeth expected. The beast began to move out of Danny’s body and into her o wn and she was more than ready to receive it. A few minutes later Elizabeth was lying on the floor unconscious from the tremendous orgasm that blew her mind awa y and her swollen belly moved on its own as the animal accommodated itself withi n. Danny also fell unconscious from her second orgasm of the day and her abdomen was flat again now liberated from its guest. Hours later Danny was the first on e to regain consciousness. She sat on the floor and looked around finding Elizab eth lying close to her feet. Now free from the numbing effects of the gas she cr awled closer and woke her up. What happened? Elizabeth asked. Don’t you remember ? Look at your stomach Danny responded. Elizabeth looked at her belly and caress ed it with one hand saying Oh yeah I remember. It’s inside me now. Please help m e get up Elizabeth said. The noise of the conversation also woke Veronica who sa t on the bed. She looked toward the big creature and it was still there motionle ss. Her two friends also sat on the bed and the three teens looked at each other quietly until Veronica looked at Elizabeth’s belly and asked Is that thing insi de you? How did that happen? Well when it left your body it entered Danny’s and then it passed to me Elizabeth responded. I don’t remember anything clearly afte r that little monster got out of Veronica Danny said. I saw everything Elizabeth said I think that I know what’s going on. The big creature is using us for nurs ing. What? Veronica asked confused. Yeah Elizabeth added we are being used as fo od dispensers and to provide a secure shelter for the animal’s baby. Do you mean that thing is eating us? Veronica asked loud and worried. No Elizabeth responde d That big creature is pumping loads of whatever that white fluid is in our bodi es and the little one is sucking it out. Oh my God We have to get out of here Da nny said What are we going to do? We can’t get out. The door and windows are sti ll blocked Veronica remarked. I think if we do what the monster wants it won’t h urt us Elizabeth said an after a pause she continued I don’t know about you but I haven’t been hurt so far and even more I think a have never felt as good as I felt this morning. After thinking about it for a moment Veronica said To tell yo u the truth I thought I had enjoyed good sex before but now I know it was nothin g compare to last night she laughed. Elizabeth and Veronica looked at Danny who only looked down and blushed. But how long are we going to be locked inside by t he creature? Danny asked. I don’t know Elizabeth responded but this morning I no ticed that the little monster grows very quickly. Maybe when it is big enough we will be liberated. * * * I am getting hungry Veronica said placing one hand o n her flat stomach. As soon as she finished the sentence the girls heard a squis hy sound coming from the corner of the room and saw the animal moving toward the m. Immediately Veronica jumped over the bed and held Danny. Elizabeth didn’t mov e. Don’t move Elizabeth shouted let’s see what it does first. When the animal wa s less than three feet away from the bed it moved one tentacle closer to Veronic a. The teen remained immobile until the extremity touched one of her breasts sme aring it with transparent slime. Veronica still holding on to Danny looked at El izabeth nervously unable to decide what to do. Don’t move. If you walk away it m ight hurt you Elizabeth whispered. The tentacle moved to the center of Veronica’ s chest and then slid further down leaving a trial of slime through her stomach and scarce pubic hair. The brunette got goose bumps with the feeling of fear com bined with excitement. Veronica had her legs close together denying access to he r pussy but the member started to press forward trying to split them apart. The feeling of the slimy thing touching her skin reminded the teen of her previous o rgasms and she got unwillingly excited. Her nipples began to swell and her breat hing turned heavier. Inch by inch the pretty young woman allowed the tentacle to spread her legs and caress her clitoris. Finally her vaginal lips yielded and t he tentacle penetrated deep in her velvet pussy. Veronica gasped throwing her he ad back. Danny felt her friend loose grip and fall back in the middle of the bed . The member began to stroke in and out slowly at first increasing the speed and strength every time until Veronica was out of control moaning and begging for m ore. Both Elizabeth and Danny felt a tingling building in her clitoris secretly envying the brunette who was reaching the higher planes of ecstasy. Suddenly an other tentacle appeared from the other side of the bed grabbed Danny by her arm and dragged across the mattress closer to the creature. The tentacle released he r arm and Danny sat on the edge of the bed facing the animal. Another big tentac le moved between her legs just barely touching her pussy. Danny turned her head back and looked at Elizabeth who just smiled and nodded. Danny looked at the pha llus which was drooling over her thighs and opened her legs. The beast didn’t ne ed further invitation and crept into the teen’s cavity slowly but steady until i t reached bottom and as the head advance the girl closed her eyes and fell back on the bed ready to receive anything the animal had to give. Elizabeth was just observing sitting on the bed that rocked with the teens’ contortions. Veronica a nd Danny couldn’t stop moaning and screaming as they were ravished by the large tentacles. The blonde was burning inside wishing again to be fucked. She decided to do something she always wanted to do but would have been unthinkable in othe r circumstances. She approached Veronica grabbed her head with both hands and l eaned over to kiss her friend on the mouth. Veronica could not think clearly bec ause of the intensity of sensations provided by the animal’s meat between her le gs but she was conscious enough to respond to her friend’s attention sticking he r tongue out into Elizabeth’s mouth. The blonde jumped on top of Veronica restin g her large belly over the brunette’s body. Elizabeth could feel the tentacle pe netrating her friend as it moved within her body and this excited her even more. She continued kissing her friend and soon she had another idea. She crawled ove r Veronica’s body sitting on her face. Immediately Veronica held Elizabeth’s thi ghs and jammed her face to her pussy. The blonde was going crazy as she felt the warm tongue moving around through her pussy lips. Each penetration of the beast pushed Veronica’s body forward smashing her face against Elizabeth’s pussy and the blonde only wished for the tentacle to come out of Veronica’s mouth and into her tight hole. The three girls reached orgasms almost at the same time. Elizab eth legs shock to the rhythm of the spasm traveling through her body until she f elt weak and fell backwards over Veronica’s abdomen which was also twitching wit h uncontrollable contractions. Elizabeth was lying face up with the back of her head resting over Veronica’s crotch. She could feel the tentacle retrieving fr om her friend with a squishy sound. The appendage came out completely from Veron ica’s vagina and waved around spilling some white fluid over Elizabeth’s face. S he swept it with her fingers and licked them clean. Then she tried to grab the t entacle and lick it up but it slip away and moved down to penetrate Veronica aga in but in a different hole. The brunette scream as the bulk of meat sneaked thro ugh her anus. She instinctively tried to arch her back but the weigh of Elizabet h on top of her kept her flat on the bed. All she was able to do was to spread h er legs even wider and clench the sheets with her hands. Elizabeth who had seen this before put her ear close to Veronica’s pelvis and heard the tentacle spurti ng large amounts of fluid inside Veronica’s body. Elizabeth got off Veronica all owing the brunette’s belly to engorge freely as the creature pumped her full. Da nny was on her back too with her feet hanging from the bed. Looking at her face expression and the size of her belly Elizabeth knew she was going through the ex act same situation as Veronica. A while later both teenagers climaxed once more and fell sleep in exhaustion. Elizabeth was also tired from carrying the monster ’s baby inside her and she lied on the bed between her friends to rest for a whi le. * * *An hour later the sun was high in the sky and filtered through the cu rtains waking Danny and Veronica. Elizabeth had accommodated some pillows on her back and opened her eyes as she felt her friends moving. What happened? Danny a sked Oh I remember now she answered herself as she felt the fluid churning insid e her and looked at Elizabeth’s huge belly. Wow you look nine months pregnant Ve ronica said to Elizabeth. Yes I can barely move Elizabeth responded. Her belly w as so distended that it seemed about to explode. If this creature doesn’t come o ut soon I’m afraid I will burst. At that moment the animal moved inside Elizabet h and she felt pain for the first time since the first encounter with the large monster. That’s enough! Veronica said visibly upset we have to get it out! But h ow? Danny asked. I have an idea Veronica responded we both have our bellies fill ed with food -or whatever- for the baby animal so lets tempt it to come out for it. Ok I guess it could work Are you ready to do this Elizabeth? Danny asked. I’ m ready Who goes first? Elizabeth answered as she spread her legs. Veronica jump ed in front of Elizabeth and sat there for a moment with her legs wide apart but nothing happened. Veronica pushed herself closer until both vaginas touched. Th e girls looked at each other now completely aware of what they were doing and bl ushed but the warm and tender sensation on their pussies tapping together quickl y erased the embarrassment replacing it with increasing lust. Veronica started t o rotate her hips rubbing her pussy lips against Elizabeth’s but still nothing h appened. Elizabeth closed her eyes and she began to moan softly. Veronica also b egan to breath heavily and moved her pelvis faster as she started to lose contro l. Danny realizing that the plan was not working urged Veronica to pull apart. T his is not working. We should try something else Danny said. Veronica visibly ex cited and willing to go on pulled away reluctantly and both girls took some minu tes to calm down. I have another idea Danny said let me try something. Danny got off the bed and walked toward the big creature. She observed the tentacles that spread around the walls and over the floor. The teen selected one of medium siz e and grabbed it. Be careful Danny. What are you going to do with that? Veronica asked. You will see Danny answered as she knelt on the floor a few feet from th e beast. She grabbed the slimy tentacle with both hands and pulled it behind her . Then she slowly began to press it against her anus. The lubricated head of the phallus entered easily as Danny puffed noisily. Then as her nipples swelled and her clitoris erected she pushed the rod deeper inside of her one inch at a time . She began to rotate her hips as the excitement rose through her body. The crea ture soon reacted and took control of the situation pushing in deeper until the phallus was ten inches inside the slim Latin girl who was now panting and scream ing her brains out. Danny with her hands now resting on her thighs looked with h alf close eyes at her friends who were still wondering about her plan. The creat ure soon realized that the girl was already full with fluid and ceased pushing. Danny just sat there for a moment enjoying the penetration but then coming back to her senses she grabbed the tentacle and carefully pulled it out of her. When the phallus came out completely and the bulbous head became visibly Danny looked with pride that it was covered with the same white fluid that filled her belly. The teen stood up and walked toward Elizabeth with the tentacle still in her ha nds and sat beside her. Elizabeth immediately knew what her friend wanted to do and spread her legs wide. Danny put the tentacle between the blonde’s legs and r ubbed her pussy with it. Then she pushed it forward and the bulbous head penetra ted a few inches in Elizabeth’s moist cavity who moaned in response. Danny moved the tentacle around like a giant dildo and retired it completely from the blond e’s vagina. Then put it inside again and repeated the operation. In the sixth or seventh extraction one little tubular tentacle came out wedged to the big tenta cle’s head sucking the fluid around it. It worked! Danny screamed. Veronica move d fast and grabbed the little tentacle with one hand and started pulling it out. Another little tentacle came out of Elizabeth’s vagina and wrapped around Veron ica’s wrist trying to pull it in. Veronica sat in front of Elizabeth pulling the tubular tentacle close to her anus. The extremity immediately snaked inside the tight hole shoving into the brunette’s rectum. The other tentacle released Vero nica’s wrist and wrapped around her thigh. A few minutes later the little animal was churning inside Elizabeth’s abdomen and several tentacles began to come out from her vagina. With all this activity inside her womb and pussy the blonde wa s close to reach another orgasm. At the precise moment that Elizabeth exploded w ildly in ecstasy bouncing on the bed the enlarge baby creature was leaving her b ody and wrapping its tentacles around Veronica’s waist and legs determined to ab sorb the precious fluid from the girl. Danny observed everything closely prepare d to block access to the creature to any of her friend’s cavities or her own. Ve ronica was screaming in pleasure as her little lover drained her empty. When the re was no more substance to suck out from her the animal inserted one tentacle i nto the girl’s vagina trying to use her as a host. Danny quickly stopped it pull ing it out and blocking with her hand the entrance to the warm slit. The baby an imal frustrated because it couldn’t access the safe and humid shelter inside the girl’s body expelled a gush of vapor in the air that dissolved slowly not befor e Danny inhale a little of it and felt her arms go weak. In a last attempt to pr otect her friends and remembering that she still was full with fluid she grabbed the tubular tentacle that just pulled out of Veronica’s anus and placed it clos e to hers. The little beast smelled the food and immediately entered Danny’s rec tum dragging the rest of its body closer to the curvy girl and away from Veronic a. Danny undermined by the gas and overwhelmed by the intense pleasure growing i nside of her fell forward over the animal pinning it to the bed. Elizabeth and V eronica were barely conscious and the growing animal was sucking its food eagerl y out of the teen draining Danny faster than before. The beautiful teen was well aware the she was running empty and she could feel the animal growing beneath h er. Finally she had no more food to give and the creature pulled the tubular ten tacle out of her ass. Then it began to drag itself under Danny getting closer to her vagina. Danny knew she wasn’t strong enough and there was nothing she could do to prevent the beast to invade her womb one more time. Most certainty it was going to hurt her badly because of its enlarged size. The creature inserted one tentacle in Danny’s pussy and moved it around the tight space then it pushed ha rd and penetrated her cervix driving the feeble girl almost insane with pleasure . Danny felt another tentacle penetrating and stretching her wider. This brought her back from her bliss as the girl worried that her tiny body could not resist the invasion of the baby monster. The tentacles moved around the cavity for a w hile touching pushing and revolving inside until they suddenly stopped and slowl y pulled out. ‘It’s not getting inside me!’ Danny though ‘Thank god’ Apparently the creature had discovered that the available space inside the little girl was not big enough and she could get damaged which was not convenient given the fact that a female body providing food was more important than providing shelter. Da nny regained her strength gradually and rose from the bed still confused about w hy the creature had not moved inside of her. As she looked down and saw the baby creature below her she noticed that it was at least two thirds bigger the size it was born and it was virtually impossibly to fit it inside her womb or any wom b at all. Danny called her friends who were recuperating from their previous phy sical exertions and they got up feeling lightheaded. They looked at each other a nd smiled with surprise and satisfaction. This was the first time the three of t hem had their normal slim figures since the first attack the night before. * * *Look! Danny said pointing at the door. The tentacles had moved and they were n ot blocking the door anymore; the way out was free. Veronica walked slowly towar d the hall keeping and eye on the big monster. She opened the door and stepped o ut. Her friends followed right behind her and once they all were free they ran d own the stairs and outside of the house. Lets get the car! Veronica yelled leadi ng the way. Oh damned! The keys are in my room! Elizabeth said loudly. Can you s tart it without the keys? Danny asked. Are you crazy? That only happens in the m ovies. Elizabeth replied. Lets walk until we find someone Veronica said. But we are naked! And it’s going to get dark pretty soon it could be dangerous Danny sa id. Danny is right. Someone has to go upstairs for the keys and some clothes Eli zabeth added. I am not going upstairs again Veronica said. Let’s go back inside. Its very cold out here. Danny told her friends. The three teenagers entered the house and went into the living room. Elizabeth lit the fireplace and sat betwee n her friends on the couch. The warmth that soon filled the room relaxed the gir ls who comfort each other and talked about the creatures upstairs wondering wher e they came from. None of the girls have seen or heard about an animal that look ed like that; less an animal that mate and reproduce with human females. The thr ee pretty teens were also thinking about the tremendous and unbelievable orgasms they experimented but they didn’t feel comfortable taking about that. The night came and the tiredness beat them. They all fell sleep together on the couch und er the dim light of the fire. * * *A few hours later Danny felt tickles on her neck and woke up. It was Elizabeth’s hair. The blonde was leaning on her mumbli ng something in her sleep and was breathing faster than normal. Danny looked aro und and everything was quiet. The fire had extinguished and the only light in th e house was coming from the room upstairs which light was left turned on when th e girls ran out early that afternoon. One of Elizabeth’s hands was on Danny’s pe lvis and when she moved it slightly Danny felt a heat wave through her spine rea lizing how horny and wet she was. She wished for someone to fuck her brains out as well as the creature had done earlier. She stood up careful not to wake her f riends and walked toward the kitchen for a glass of water. As she passed by the stairs she stooped and looked up at the room trying to listen for any noise comi ng from it but it was completely silent. Maybe the creatures are gone she thou ght. Feeling courageous she decided to go up and take a look just to make sure. She reached the door and looked hesitantly inside the room. There was nothing on the bed. Then she took a step forward and looked at the corner. Both creatures were still there. The little animal was cuddling beside the big one which detect ed the presence of the girl and lifted a large tentacle from the floor waving it a few inches from Danny’s face. The teen took a step back and froze staring at the phallus. The tentacle descended slowly in front of her snaking in the air an d stopped close to her pussy. The member was dripping slime to the floor and a f ew drops of white fluid were sliding from the tip down the length of the limb. T he teen was hypnotized staring at the waving tentacle inviting her to jump on to p and experience the ride of her life one more time. Danny heard a noise coming from downstairs and turned her head looking at the living room but there was no movement. Everything was still quiet. She looked back at the tentacle. Her heart was beating fast and her pussy was so mushy she could even feel the cool breeze around her cunt lips. Then without thinking twice she walked inside the room to ward the creatures. * * *Elizabeth heard a noise in the distance and woke up s tartled. She noticed Danny was not there and Veronica was still sleep. Elizabeth heard the noise again and realized it came from the room upstairs. She got off the sofa and walked closer to the stairs listening carefully until she heard a s oft moan and immediately thought of Danny. She ran up the stairs and looked insi de the room. What she saw left her breathless. Danny was kneeling on the floor w ith her arms just hanging frail a huge fat tentacle was impaling her ass while a nother tentacle was pumping in and out of her pussy so hard that it almost lifte d the girl from the floor with every penetration. Loud squishy sounds filled the room. The smaller creature had introduced one long tubular tentacle into Danny’ s mouth. Instead of reject it the teen was licking it with her tongue. Two other translucent tubes were fastened tightly to the girl’s breasts squeezing them an d sucking her nipples which were leaking the white liquid that flowed through th e tentacles into the smaller animal. Danny was staring straight ahead moaning wi th undeniable pleasure but her eyes turned white from time to time as she fought to keep consciousness. Elizabeth entered the room and walked close to her frien d who remained immutable and overwhelmed by the amount of sensations that clutte red her brain not caring about anything else around her. Elizabeth observed the scene for a moment and couldn’t avoid feeling envy of her tanned friend wishing it was her being ravished. Her pussy was getting soaked. One of the big tentacle s approached Elizabeth from behind and caressed her inner thighs just above her knees. The blonde jerked and looked down as the phallus slid up leaving a trail of sticky slime on her skin. As the tentacle got closer to her vagina Elizabeth looked at it scared but didn’t move. She knew that she should run out of there b ut in the back of her mind she wanted the beast to fuck again to fuck her like i t was fucking Danny. The head of the phallus reached her pussy and Elizabeth gas ped. Then it pushed up and the blonde parted her legs just enough to allow the i ncoming intruder to glide inside. As the rod entered the first three inches the blonde felt a rush of heat traveling through her spine that almost made her fain t. Soon after ten inches of lubricated hard meat got lost inside Elizabeth’s hum id cavity and as it started to pump in and out the blonde’s knees bent slowly un til she knelt on the floor just like Danny. By then the Latin girl had her eyes completely rolled back. She was completely limp and she was able to stay in an u pright position only by the support of the two phalluses that impaled her body a s far as humanly possible. A few seconds after kneeling on the floor Elizabeth f elt something pressing on her anus and she knew that in a short time she was goi ng to feel exactly like Danny. She spread her knees wider as the tentacle penetr ated her asshole. It went farther than she could believe pushing her guts outwar d as it snaked its way deeper. Elizabeth had her eyes wide open and her arms to the sides clenching her fists and she was screaming so loud that she woke Veroni ca downstairs. The brunette jumped out of the sofa scared trying to understand w hat was going on. She found herself alone in the dark hearing the moaning and sq uishing noises coming from the room upstairs. She listened carefully and recogni zing Elizabeth screams she ran to help her friends. She tried to figure out what had happened. She imagined the monsters dragging her friends from the living ro om to the room and ravishing them against their will. Veronica entered the room at the moment that Elizabeth was grabbing her breasts and two little tentacles w ere sucking her pink nipples draining them. Elizabeth! What’s going on? Veronica screamed. Elizabeth turned her head and looked back at her friend with glazed e yes expressing pure ecstasy. Veronica looked at Danny who was in a deep trance c ompletely dominated by the creatures. A continuous flow of white goo was leaking from the packed space between the tentacle and Danny’s sphincter. The fluid was sliding down her legs to the floor where it was already forming a small puddle. Veronica ran close to her friends and grabbed the tentacle buried in Danny’s as s trying to pull it out. She had moved it out only one inch when she felt a burs t of gas surrounding her head. Her strength fade away and she fell forward to th e floor between Danny’s legs. Her face splashed over the pool of white fluid acc umulated there. Veronica knew exactly what was going to happen next so she relax ed her body feeling a warm wave traveling through her form as she was penetrated from behind. The tentacle entered her pussy for a brief moment but it was enoug h to turn on the heat in the teen’s brain. It pumped Veronica with intensity for a few minutes before withdrawing completely from her tiny body leaving a sensat ion of emptiness and the urged to receive more. Veronica recovered her strength fast and as soon as she was able to move her arms she sat on the floor behind Da nny. Her face was plastered with the gooey substance that covered the floor in f ront of her and some of it was smeared on her lips. She remembered the delightfu l taste of the creature’s fluids and stuck her tongue out to lick some of it. Th e delicious flavor soon filled her mouth and raised her excitement even more. Sh e swept her face with her fingers and licked them clean. When there was no more to clean she looked at the puddle that was expanding below Danny and leaned forw ard. She scoped and swallowed as much as she could of the substance. When she fi nished it all she moved below Elizabeth and did the same. After a while she felt so full that her belly couldn’t contain more but she was too excite to reason a nd continued to swallow the goo as it slid down from her friends’ anuses. Veroni ca felt something touching her head. She stopped licking the floor and looked up to see a tubular tentacle dangling on front of her face. She understood the mes sage and opened her mouth letting the tube enter her non-stop until it reached h er stomach and began to pump out the food. It pumped hard and fast and soon enou gh the teen felt almost empty again. This made her happy because this way she co uld continue eating the tasty fluid. However the animal had another idea. Veroni ca felt a huge tentacle penetrating her ass again and this made her even happier . She welcomed it eagerly splitting her legs wide. The rod impaled her deeply an d started to stroke her hard and fast. It didn’t take long until she felt a hot flood filling her body. And as it was pumped in from one end it was sucked out f rom the other. Although the smaller tentacle was not able to keep up with the bi g one and soon the exceeding fluid was leaking from the corner of Veronica’s lip s nose and ass. The teen was in trance oblivious to anything else but the endles s orgasm the ripple her body. The orgy continued all night until dawn. * * *Th e girls woke up the next morning almost at the same time. Veronica had Elizabeth ’s leg over her torso and Elizabeth’s head was over Danny’s abdomen. The three t eens were lying in a pool of white thick gooey fluid and their bodies were smear ed with it from head to toe. The first one to open her eyes was Veronica and the first thing she did was to sink her tongue in the white pool and lick some of i t savoring it as the delicious flavor spread around her mouth causing goose bump s on her flesh. Veronica moved Elizabeth’s leg apart and got closer to her frien d’s face to wake her up. The first thing that Elizabeth saw as she opened her ey es was Veronica’s beautiful blue eyes just inches from hers. They looked at each other for a second and then Elizabeth grabbed Veronica’s neck a lift her head t o kiss her on the lips. Veronica kissed back letting some of the white fluid spi ll inside her friend’s mouth which was received and swallowed with a sexy moan o f pleasure. They kept kissing passionately until Danny woke up. What are you doi ng? She asked surprised. Come on don’t tell me that this freaks you out after al l we have been through Veronica answered. Well not really Danny said with a smil e. Veronica sank her face in the gooey pond again and sucked a load of fluid int o her mouth. She crawled closer to Danny and pushed her softly until she was lyi ng on her back. Open your mouth honey you are going to like this Elizabeth said. Danny doubted for a moment but she did what she was told. Veronica put her lips over Danny’s and poured the white juice slowly in her friend’s mouth. Danny gag ged for a second and closed her mouth swallowing the fluid. Then she grabbed Ver onica’s face with both hands and opened her mouth wide. Veronica let the stream of the warm semen filled Danny’s mouth overflowing it and spilling down her chee ks. Then Veronica kissed Danny and their tongues dance with true passion. The th ree teenagers kissed each other for a while not realizing that something was dif ferent in the room. Suddenly Elizabeth said They are gone! What? Veronica asked. The creatures are gone! Elizabeth confirmed. The girls stood up and looked arou nd the room. It was true. The creatures were not there anymore. The teens ran na ked out to the terrace and distinguished two trails of mud and flattened grass f rom the cabin to the lake. The girls felt relief and disappointed at the same ti me. They seemed to have become fond with the big tentacles of the beast and thei r baby. The rest of the week passed with anything out of the ordinary. The new b ond of the girls grew stronger and they expended the remaining days walking nake d around the house. They took every opportunity to kiss and played with each oth er. Just before driving back home the three girls walk to the lake and watched f or a while. We have to come back next summer Elizabeth said. Is that a promise? Danny asked. It’s a promise! They all said at the same time. As they drove away several glass containers full with a white substance were visible piled up on th e back seat with a label that read: For baby nursing only. The end Author’s note : Hope you liked it. There is a 3D graphic version of this story. It doesn’t mat ch exactly every scene but it comes pretty close. If you are interested you can see some samples here 3dmonster.eroticillusions.com/freeTop Popular Hit ! : )

Home >> Erotic horror sex stories >>  Nursing Girls
tag : Nursing Girls,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..