เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Demon Seed เล่าเรื่องเสียว

Home >> Erotic horror sex stories >>  Demon Seed

เรื่องเสียว Demon Seed

6918Years ago they raged war on God and lost. With defeat they lost their homes their wings and their immortality. The Paragons former angels now demons were e xiled to the darkest depths of hell.Once they became mortal they lost their ange lic figures and almost at random started to for their own individual characteris tics. Some became hideous monsters; some became shape shifters and some parasite s that could not live outside of hell without a host body.Their new bodies also determined their sex as some became males and others became females. The female Paragons wanted nothing to do with sex. The very idea disgusted them and they ha d to kill several males to make their statement.The males on the other hand coul dn’t control their libido. When they weren’t planning on raging another war agai nst the forces of God the males went to the physical world and raped human femal es to satisfy their sexual appetites. None of the sexual encounters produced any offsprings.The two sides are incompatible with each other and there is no known instance of a Paragon successfully impregnating a female.The demon Vinn didn’t care because he wanted a child. After trying to overthrow Lucifer form the thron e of Deus of Hell Vinn was kicked out of Hell. He a hideous monster now wanders the shadows of the earth and waits.Vinn believes in the old demonic prophecy of Khojana. Khojana is said to be the antichrist the son of Hell. It is said that K hojana is a half-human half-demon that unite the Paragons and lead them on one l ast time against the forces of God. Vinn believes the prophecy will come true an d he will be the father of Khojana. He continues to rape women of all kind. He i s not picky of who receives his demonic seed from the standard high school girl to an elderly woman. He will not stop until Khojana is conceived and this is his story.**There she was that fucking bitch. I’ve been watching her and I have cho sen her to be the mother of my child Khojana. She will be the mother of the savi or of my people. She doesn’t know it yet but she will.I watch her as she gets ou t of her car and I can see that she is wearing just a plain t-shirt and jeans. I wanted to run out of the shadows rip her clothes rape her in every orifice and then cum again all over her face. However I knew that I had to take my time. I c ouldn’t let anyone see couldn’t let anyone know. Her and I were about to share t he most pleasurable intimate moment and I couldn’t let anyone ruin it for us.I w aited in the shadows and watched her walk from the car and enter the house. I wa ited for five minutes and looked around. She lived in a nice house in a nice par t of town but I couldn’t take any chances of being seen. Then I quickly but quie tly ran to her car and waited. Her lights were out which meant that she was in b ed.My cock was the stiffest it had ever been and my pre-cum was literally drippi ng to the ground. I immediately ran to the backyard and looked around. There had to be some way that I could get inside the house without making any noise. Then I saw that her basement window was open. Was this some kind of cheesy horror mo vie? This was too easy.I quietly slid through the window and actually closed it for courtesy. A demon showing some manners?She is going to be the mother of my c hild so I might as well start being nice to her. I quietly make my way through t he basement and up the stairs. I opened the door and looked around. I was in the kitchen and started the hunt. I went through the living room the bathroom a gue st room until I finally found her room.She was so sweet and looked delicious as she slept with no covers. I could clearly see why I had chosen her. Her blonde h air blue eyes and her huge breasts were clearly visible. She was only wearing a white t-shirt and white cotton panties. My pre-cum was now like a silent river a s if I was taking a piss on her bedroom floor. She wasn’t wearing a bra because her nipples were clearly visible through the shirt.I quickly took my demonic coc k and didn’t dare stoke it. I didn’t want to cum early and wanted to save every single drop for her. I slowly approached her and I very carefully taker off her panties. I throw the panties on the floor and I very carefully get on top of her . This is it; this bitch was going to feel pleasure and pain simultaneously and was going to love it.Suddenly I thrust all of my huge demonic cock into her unwi lling pussy.That woke her up and she was about to scream until her mouth was ass aulted with mine and gave her the kiss out of this world. After the kiss she rel axed and an expression of intense pleasure on her face. I began to violently thr ust her with such power and passion not seen in this world.She was immediately w et and did not resist when I tore off her shirt and began licking and sucking on her huge tits. They were so delicious and I couldn’t get myself to stop.I could tell that she was having several intense orgasms but I didn’t stop the violent thrusts. In fact the thrusting became more intense if that was even possible.Yee eessss youuuuu litttttle bbbbitch!’ I hissed. It was the only thing I could say at the moment.Then it hit me. No human male will ever feel this as the perfect o rgasm swept through me like a bolt of electricity. I immediately began to cum in side the bitch. I kept thrusting and cumming. She didn’t make a sound and she di dn’t have to. The intense pleasure had put her in a semi-catatonic state as my t hrusting and cumming continued.After God only knows I stopped. The last of the c um emptied from my dick and I slowly got off her. I collapsed on the floor and c ouldn’t believe it. This was more intense than any of the other rapes. Those bit ches didn’t appreciate me but she did. At that moment I knew she was carrying my child. There was nothing left to say because we both knew. She had experienced the pleasures of and pain of Hell and I experienced the pleasures of her body.I got up slowly and walked away. I knew that I would visit her again because she w as the mother of my child. She was the mother of Khojana the savior of my people . I couldn’t imagine what she was thinking at this very moment.The woman was in a deep sleep as a result of the demonic rape. Even thought she had experienced t he pleasures of Hell in that encounter she still had to experience the pain of H ell. Her dream would take care of that.She is sitting in a bed in a dark black v oid. At the end of the bed she sees an old woman in cloak with a bloody crucifix in one hand and a dead child by the hair in the other. The woman stares at her with pure black eyes and says the following: Do not be frightened for this momen t was captured in the annals of history. Every woman has the ability to carry a child for this is the gift and curse brought unto by God. Long ago God gave a vi rgin a chance to carry a child. That child was God’s son. You now have the chanc e to carry a child of Hell. Does this ring a bell? Are you a believer in the wor ld beyond your senses? Do you believe in the world that establishes a new unders tanding relationship between the mind the soul and the scientific facts that lie before us? If so you wish to know your child will soon be born in this world bu t will serve another. This child is no Christ for he is not endorsed by God and has no soul. Your child is Khojana savior of those who been neglected by God and wish to take back all that they have lose. The old king is gone and this new me ssiah will march the forces of Hell into the gates of Heaven in victorious fashi on. For this child was born form sin and the seed of an agent of Hell. He will n ot fail.The woman looked around and saw several demons surrounding her bed rubbi ng their cocks. Her pussy was very dry and understood what she was in for. You c an’t experience the pleasures of Hell without experiencing the torture and suffe ring.Top Popular Hit ! : )

tag : Demon Seed,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..