เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Of Wolf and Woman เล่าเรื่องเสียว

Home >> Erotic horror sex stories >>  Of Wolf and Woman

เรื่องเสียว Of Wolf and Woman

3351 Tara stared at the hulking brute chained to the stonewall of her parents house. It was still a little bit like Caveson. It had his arms his green eyes h is stomach but they were larger and more beast now. His whole body was covered i n bristles thick like that of a hog and black. It was deformed the legs of a man mixed with that of some unholy thing muscled and rippling as it strained agains t the thick iron that held it. Those powerful legs. The ones it had used to carr y off a child like a slaughtered lamb. Tara couldn t bear to think about it. She had to get Caveson back. The brute glowered at her its teeth bared as if it wou ld snap its jaws at the first opportunity and its eyes glowing in the candleligh t. Its eyes were so much like Caveson s but they were full of evil like looking into the eyes of a snake. Those eyes wanted nothing but to tear things apart. Ca veson had spent the night of winter solstice away from everyone else in the vill age. He almost never participated in the festivities the drinking and dancing. I nstead he was always alone in ritual deep in the woods. He would never talk abou t it. He would just come home hold Tara tight and tell her how much he missed he r even though it was but a short time. This time was different. When Tara woke u p still reeling from the night before he was not there. He didn t arrive until l ater that day crawling half naked out of the dark forest scratched by branches a nd eaten by insects. I did it! He told her. I have drunk from a wolf s footpr int. He then went into the house and went to sleep. The message had seemed cryp tic at first but now she understood. There had been a change in him that day. Ca veson was a necromancer a black magician. A few people in the village knew and w ould come to him for magical favors that the local healers and priests would ref use to grant. Tara paid it no mind because she knew that Caveson would not delib erately harm another person. He always warned those whom he helped that they sho uld be careful what they wish for. Often they would return begging him to lift t he spell that they themselves had requested and he would laughing the whole time at the chaos those foolish people had caused. Tara loved Caveson and knew he lo ved her so she ignored his often-dark demeanor and tendency to seek out the most barren reaches of the spiritual world. Besides He had healed many including her self when they got sick and granted discretion to village girls when they came t o him crying and pregnant fearing the retribution of church or parents. All it t ook was a dose of his special tea and the problem was solved. They could go home and begin their lives again. Now Caveson was gone and the beast was all that re mained. When she walked too close it shot out a hairy powerful arm that slammed against the thick chain. She had to be sure. Tara stepped closer and the beast b egan to rage Crashing into the chains. They held for now and it couldn t reach h er. The chains were cold iron set into stone with huge bolts. Caveson had design ed with the help of a smith and for good reason. The beast was so powerful. Its hairy arms and legs had muscles like twisted iron and its jaws were a jagged dea thtrap. Tara stepped just out of reach of those arms and jaws which snapped at t he air in front of her face. It used to be Caveson s beautiful mouth and chin wh ich he dutifully shaved for her every day even though she knew he hated to. It w as now the distended maw of a wolf full of fangs and covered in bristles. The he at of its breath assaulted her and its eyes continued their heartless stare. Cav eson had begun to run away at night. Tara never understood but assumed it had be en something to do with his magic. He was always observing stars and moon phases . At first his odd behavior was even a little exciting. He would go during the n ight and return at daybreak. When he did he would take her in their bed. He was rough and wild unlike before biting and holding her down as he forced himself in side her. He tore at her nightgown and licked wherever he could expose some fles h. Her nipples would go hard at his breath when he mauled her. He would take her hard and fast and growl when he came inside her. She would come too usually whe n she heard him snarling and felt him pounding her inside ravenous. Then there w as the blood. Caveson had gone out on the night of a full moon and like before h e came home in a fury unkempt and dirty. He had crawled into bed where she was w aiting already excited awaiting the ravage. Ravage he did and she loved it until in the morning light she looked at his bared teeth and saw that they were stain ed with blood. Tara screamed for her love to stop but he refused. He rolled her onto her stomach and held her face down crushing the back of her neck. He parted her pretty round ass and held her screaming as he mounted and forced his raging cock into her pussy from behind. The head of his cock touched her special place inside and her ravaged pussy immediately became wet even though she begged him to stop. She came as he punished her eyes gleaming as he rammed deep inside. She was afraid this time terribly afraid. It started to hurt and she cried out in p ain but he still wouldn t stop. Finally he growled and held his hard cock in dee p stretching her as he came. She could feel his cock throb and the cum gushing i nside of her. Afterward she cried as he slept next to her. When he awoke he had no memory of coming home or the attack. He became quiet when she told him sobbin g about the blood in his mouth and what he had done. Caveson was never one to cr y but his eyes showed tears as he held her and he did not speak. It was on that same day a rider from town showed at the door. It was Grim the smith s apprentic e and Caveson s good friend. He had come wanting a protective spell for his daug hter. Caveson had laughed and told Grim that the only protective spell he needed was a big stick to beat the boys that came nosing about. Grim shook his head an d told the tale of the Beast. Animals had been disappearing lately and a few peo ple had blamed a wolf but that all had changed when the wolf had torn the shutte rs off a window with paws as big as a man s hand and dragged away a village chil d. The town was in an uproar and everyone was afraid. Many sent their children t o the church fearing the Devil himself was upon them. Caveson made Grim a specia l talisman of pure silver in the shape of a wolf s head and told him to give it to his daughter. In exchange he asked Grim to build him some heavy chains and sh ackles of black iron too large for a normal man s wrists and ankles. He also ask ed for a special collar with spikes on the inside. He swore to Grim that he woul d make sure no beast ever terrorized the town again. What he didn t tell Grim wa s that it would be Caveson himself locked in those chains ferocious and deadly. Tara was shocked when at the rise of a full moon; Caveson put the chains on hims elf. He sat in the corner shackles hanging loosely chained to the wall and sent Tara away ordering her not to come into the room for any reason. The sun began t o set and Tara became afraid. The room echoed with choked screams and the sick s ound of ripping flesh and cracking bone. When Caveson s screams became a hideous roar she stormed into the room to find not Caveson but the Beast itself leering at her its breath coming in growls and steaming from its nose. It was like a wo lf larger than a man and standing on its haunches. The torso of the creature was still mostly human and made of the same powerful muscle as the legs and arms. T he face however was indeed wolf like. A long snout and ragged pointed ears cover ed in the thick fur that showed on the rest of its body. It grinned at her with cruel fangs and let out a howl that would curdle the blood of the most stalwart human being. Tara ran from the room and hid in her bed weeping at what had becom e of her Caveson. In the morning she awoke to find him in bed with her. He was n ot the beast but Caveson. Instead of ravaging her he slept with a fever and coul dn t speak for most of the day. As the evening approached he finally rolled over and spoke to her. It will keep happening until I taste blood. Caveson spoke h oarsely. If it doesn t feed I will suffer and soon I will not be able to stop i t from breaking loose and killing everything and everyone. I need you to help me . Anything. Tara pulled him close feeling his smooth skin again. Find a lamb or goat and kill it for me. Then feed it to me when I am chained. When the moon wanes the beast will wane with it and maybe then I can figure out a way to stop it for good. Can you stop it? Tara stroked his aching body. Will you use yo ur magic? Yes. Caveson nodded. I have to. I can t let it kill another innoce nt person. What is it? Everyone has a beast inside them somewhere. If you ca n bring it out and control it your will would be unstoppable. This is Lycanthrop y the battle between a man and his inner demon. I should never have underestimat ed. Your magic is strong Tara began to kiss his face. I know you can do it. I ll help too! I ll do anything you ask! I don t deserve a woman like you. Ca veson smiled. It was the first smile she had seen in days. It was the same smile that had bewitched her years ago and led her to drag him away from the fire at the midsummer s festivities and beg for him to take her right there on the damp grass. That night they fasted hands in secret with Grim as a witness. Every time he smiled like that she knew she would do it all over a thousand times. Tara re ached over and ran her hand up Caveson s thigh exploring between his legs and be gan to take his cock into her soft hands. He moaned a little. Please Tara. I m so tired. Caveson began to roll away but she held him back and began to caress him some more. Then be still. Tara teased running her fingers over his firm sh aft. I love you and you deserve all I can give! I could never live without you! Her fingers tightened and worked faster as his cock became stiff. She seized i t just below the head and squeezed as she worked up and down bringing him to lif e. His body began to tense and relax as little waves of pleasure flowed within. I can bring out the beast in you! Caveson began to breathe harder and touch Ta ra s naked skin as the feelings overwhelmed his senses. Don t stop! He pleade d. Never. Tara whispered into his ear. She stroked with one hand and threw off the blanket with the other. Now his erection was out in the open standing tall over his body. She took his balls in her other hand and kneaded them softly as s he worked his shaft up and down growing steadily more intense. Do you want me t o use my mouth? Tara licked her pretty lips. Ones he knew so well. Oh Gods yes ! Caveson was in ecstasy. I know how much you like it. She put her mouth clos e so he could feel her breath against his stiffened shaft. He thrust toward her a little involuntarily. See Tara teased. And you said you were too tired. Now you want everything. I...Stand...Corrected. Caveson gasped as Tara s smooth hands glided up and down his cock. You sure do! Tara slowly wrapped her lips a round the head and pulled back on the silky skin that covered the shaft. She too k it in and out of her mouth licking all over with her tongue while it sank deep inside. Tara loved the way it swelled inside her mouth. She took it slow at fir st and then faster pushing it deep into her throat all the while giving his ball s a little squeeze. He was all hers now in her grip. In her mouth. She loved kno wing she could make him hot like that. She felt his balls tighten in her hand an d worked at them sucking his head and first half of the shaft hard and fast. She felt him thrusting with his hips and got ready to take his cum. She knew he wou ld explode soon. Her warm wet tongue rolled against the underside if his pulsing shaft just below the thick head of his engorged cock. Her lips took him repeate dly pressing tight. She wanted his cum now just so she could hear how he would m oan as he pumped it into her mouth. Oh Tara. Caveson s muscled body went taut as he came his throbbing cock pouring hot cum into Tara s mouth. She held him to keep him from thrusting in too deep as she swallowed. She sucked hard and conti nued to take him in and out as he filled her squeezing and pulling at his rigid shaft. When she had swallowed it all she let him go and rested her head on his c hest so she could hear his heart pound. It gave her a thrill to know she made hi s heart race like that. Do you want wine or water? Caveson asked when his brea thing slowed. He always offered her a drink when she took him in her mouth. He w as so thoughtful. I ll get it this time. She stroked his chest. I have to get up anyway so I can kill that goat. You rest until its time to get in your chain s. By the time the last words were out of her mouth Caveson was already asleep. When she returned with the meat at sunset however he was in his chains awaiting transformation. The beast stood before her again leering and growling. Tara too k the first piece of dripping meat from a bucket and showed it to the monster. I t smashed against the chains so hard that she jumped. She came closer holding th e meat out in front of her. She put it up to the creature s jaws and it snapped the meat down with a vicious snarl. She could tell it was breathing harder in an ticipation of the next piece. She pulled it from the bucket blood dripping from her fingers. Again it smashed at the chains and it began to slaver at the smell of the blood. It snapped the meat down without even chewing. The third time she held out the meat and when it began to crash at the chains she put the meat away . The monster looked confused at first and then became angry. It roared and thra shed so hard that she was afraid it would topple the entire house. Still she sto od fast staring it down. When it calmed she brought out the meat again. Again it raged and again she took it away. This time though it stopped when she took the bloody meat from sight. She raised it again and the monster s muscles tensed bu t it did not fight the chains. It merely glared and breathed heavily. Tara put t he meat next to its face and it snapped it up with such speed that she nearly ju mped out of her skin. Maybe there is some of Caveson left in this thing. She tho ught as she fed it another strip of bleeding flesh. Maybe if I can tame it it wi ll allow him to come out and he will be able to beat the demon! How? She wondere d. How can I get this thing to let its guard down so that Caveson can fight it? She gave it another strip of meat. It did not snap as hard this time. It knew th e food was coming. The blood made it feel better. It took the next piece slowly and Tara touched its stomach. The beast snarled at her but was satisfied as long as it was chewing on the meat. She stroked its bristled belly as she continued to feed it meat strips. It didn t stop snarling at her and its eyes never left h er face but it didn t try to lash out. Do you remember me? Tara spoke aloud. T he snarling became a rising growl Caveson? Tara spoke softly while smoothing t he hair on its stomach and gave it more meat. Is that you? Its wild eyes focus ed on her face and it bared its teeth. She realized what she was going to have t o do. Even though she fed it the thing still saw her as prey. She had the blood of a goat on her and it could tell. To save Caveson she would have to get it to see her in a different light. She couldn t be its prey which would get her kille d instantly. She couldn t be its competition for food either. It would only want to fight her. There was only one way she could get this beast to identify with her. No she thought not like this! Another voice in her mind spoke up. It wasn t an animal not really. It was Caveson his inner demon on the outside. It may loo k animal but deep inside it was as human as she and the human side needed to com e out. Wolves are known to mate for life. That is what Caveson had learned from a Native Shaman whose home and tribe had long ago been pushed back by the their people. True until death was this a wolf? Did it think that way or was it really a demon? Maybe all three wolf demon and mage all fighting for control of poor C aveson s tortured body. Tara moved one hand slowly down the beast s stomach wher e the hair began to grow thicker. The coarse hair was long covering the inside o f its rippling thighs all the way up to just below its human like bellybutton. I t growled out loud and tensed against its bonds as her hand weaved its way throu gh the thick hair. Underneath she found it a long leathery sheath of thick skin. When she touched it the creature roared and tensed frightening her but she held her ground. Her small pretty hands closed around the thick shaft of the wolf-be ast as she kneeled on the blood stained floor. Its maw had come open and it bega n to salivate staring as if it could burn her with its eyes. It was angry but fr ozen. She began to tug at the shaft and squeeze and the monster stopped moving a ltogether. She could feel its breath on her neck and it was growling a low rumbl e. The huge shaft thickened even more until she could barely wrap her small hand s around it. Something inside that tough sheath was moving and getting harder. S he pulled at it more fervently and she could hear the beast breathe faster and m ore intense with each stroke. She parted the thick hair and the creature s huge organ rose up pushing its way out of the tough foreskin on which Tara had been w orking. The cock itself was as big around as her wrist and as long as her forear m. The skin was reddish and it pulsed with rushing blood. It was shaped like Cav eson s only much bigger hiding in that sheath just like his soul was hiding in t hat vicious body. She took the massive member in both hands and stroked the shaf t firmly with one hand while teasing the thick head with the other. As she tugge d and squeezed its huge cock she could feel the beast thrusting its hips as she moved. It growled now but not in an angry way. The monster was enjoying it! Lis ten to that growl. Tara smiled up at the open mouth full of fangs that was slav ering in thick droplets all over her arms and neck. That one is all Caveson isn t it? I knew you were in there. She stroked its bulging cock even faster. I b et you want it in my mouth too just like before. Pre cum came out of the tip of its cock. It beaded up and then dripped to the floor thick but clear. Tara let go. Not today sweet Caveson! Tara teased. Today you re going to be my mate so you don t get to finish yet! RRRRRRR! The beast strained against its chains. Tara stood back and began to slowly take off her dress. She took down the butto ns in the front and pulled it over her head leaving herself in a white slip. It fit loosely over her curves hugging her hips slightly. Her hard nipples appeared in points through the silky material and made shimmering creases in the fabric. Now her pale shapely legs were visible all the way up to her thighs. She walked up to the beast and stood just out of reach. She pulled the slip up to her wais t showing her mound and the little tuft of blonde hair that sprouted there. Tara parted her legs slightly and touched herself. Do you want this? She wiggled h er hips just a little. She touched its still engorged cock with her hand again. I don t know if I can take that thing for very long but I ll try. She got clos e just out of reach of its claws and teeth. She rubbed the head of its cock over her pubic hair and then turned and walked away. Tara walked over to a nearby ta ble and pulled out a chair. She set it in front of the monster and leaned agains t the chair as she pulled up her slip again facing her back to the beast. She pr essed the soft pale skin of her pretty round ass against the head of the beast s giant cock bending over the chair. In her mind the beast was gone it was only C aveson raging and dying to take her hard and rough just like those wild mornings before the change. She lusted after the ravage she was about to receive and it made her wet. Feeling that mighty shaft against her ass knowing it would hurt he r was exciting as it was frightening.Top Popular Hit ! : )

Home >> Erotic horror sex stories >>  Of Wolf and Woman
tag : Of Wolf and Woman ,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..