เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Doing Heather Together เล่าเรื่องเสียว

Home >> Erotic Sex Stories >>  Doing Heather Together

เรื่องเสียว Doing Heather Together

25456I really couldn t fully believe it when she actually said she d do it. I mean we d talked about it a lot of times since I first told her about this fa ntasy I d been having and she d even gotten to the point where she d told me y es she d probably do it under the right circumstances although I was never rea lly sure if she was serious or just going along with the game to make the fant asy more enjoyable for me. This time though when she said it it was with a who le new attitude like she was really ready to do it. Imagine -- my wife having sex with another man -- and I get to watch take pictures film it and even join in if I want. She actually said yes. Now all we had to do was find the right man. The ad in the magazine was a start although she didn t seem to take any of the respondents seriously; maybe just the thought of what kind of guy answe rs that kind of ad. So I tried another tactic. I asked her to let me know if s he ever saw anyone with whom she might consider having sex you know just on a purely physical level; anyone she found attractive enough that she d think abo ut it. She said she would. Many weeks went by and she never said a word despi te the fact that during our weekend trips around town running errands window s hopping and going out to lunch I figured she must have seen thousands of guys. I know I d begun to look at guys in a whole new light now not just noticing t he obviously good-looking guys on the street but trying to picture them having sex with her. I d see a guy I thought might be a worthy candidate and I d loo k at her to see if she was looking at him. Most of the time it didn t seem lik e she really even noticed them. Anyway after a while I decided she d just been humoring me. And then when we were at the computer show a few weeks ago I int roduced her to Bob from work. That was the first concrete positive response. That evening she casually mentioned You know how you asked me to tell you if I saw some guy I might consider having sex with? Yes I remember. Well I k ind of thought maybe the guy you introduced me to today. You mean Bob from w ork? Yeah maybe Bob from work. He seemed nice -- and cute. So there it was -- Bob from work. I could see that. He is a nice guy not bad looking friendly. But how do you approach someone with such an idea. That would be a delicate o peration to say the least. Slowly ideas for how to make this happen began to e volve and sometimes they consumed my thoughts. I began to plot ways in which I might accidentally run into Bob at work and strike up a conversation that m ight naturally lead to such a revelation as ...and by the way you are a candi date for the role of my wife s sex partner in this little film I m planning an d... Wow! That would be quite a bombshell to throw at someone. No obviously t his must be done more delicately more subtly than that. So here s the plan tha t I came up with ... One of these days when I was feeling particularly brave a bout this whole thing I d run into Bob and I d start the conversation with s omething like Hey how s it going? So did you find anything good at that compu ter show? And from there I d work the conversation from computers to photogra phy to being able to develop pictures at home and... well we d see how it went from there. More weeks went by and any time I had an opportunity to be in the area where Bob worked I just couldn t find the courage to seek him out and ge t the conversation started. Then I finally got up the nerve to do it. Heather had been gone for a few weeks visiting our older kids in Phoenix I had been wi thout sex for longer than I cared to and I was getting more aware of this each day that went by. So when I found myself once again in the vicinity I made a deliberate effort to find Bob and test the waters. I caught up with him just h eading off to lunch. I strode up and began walking beside him. Hey how s it g oing? So did you find anything good at that computer show? So far just as I d rehearsed it. He talked for a while telling me of the electronic treasures en countered in the foray into computer land. Then I began to lead the conversati on in a different direction as planned. By now we were outside; we d ordered s ome fairly non-threatening items off the lunch truck and sat at one of the out door tables under a tree. I was glad he chose one of the small tables; less ch ance of having to inhibit the conversation if someone joined us. I was actual ly looking for some photo processing stuff. I finally got a good digital camer a and I ve been playing with some new programs that allow me to do all kinds o f fun things with photography. Here look what I did with a picture of my son ( at this point I d pull out the distorted image I d created from a photograph). .. My wife thinks It s really creepy; she just shakes her head and looks at m e like I m nuts. You met her; I introduced her to you at the show. Here look w hat I did with a picture of her. (I took out a picture of her that I especial ly like -- the one where she s wearing my hat -- and an embossing effect made from the original). It s pretty amazing what you can do with these things now . Actually she s the main reason I wanted to get a digital and some good proce ssing equipment; I love to take pictures of her and for so long there were alw ays some of them I couldn t just take to the drug store for printing. I have t his whole roll that I took of her half naked out in the woods and I know I got some really good ones but I just never found a place to get them printed and it s really frustrating because I can t see them. So as soon as digital camera s were available I started researching them and I finally bought one and now I can do it myself; I can make my own prints and... ummm this is some pretty pe rsonal stuff I got into; I m sorry; I hope you re not offended. Bob just look ed sort of amused and said Not a problem; in fact I ve known a couple of guys who liked to take pictures of their wives and I always wondered how they ever got them developed. It s got to be a whole new world for guys like that what with digital cameras and computers and all. Actually I think it s nice when gu ys are married and still turned on by their wives. I hope I m as lucky if I ev er get married. Yeah I said I m lucky in that respect; I ve been fantasizi ng about her for most of my life. I told him briefly about how we d met so ma ny years ago literally when we were just kids how we ended up married and that we d been married for almost twenty-one years. He seemed rather intrigued by our relationship especially about how strong my sexual feelings for her still are. I ve had the most erotic fantasies about her recently but I m sure you d on t want the details. Actually I d love to hear the details. Well if you re sure okay. Anyway for the past few years I ve been developing this fantasy about her having sex with another man while I watch and film the whole thing; does that seem weird? Well since you ask yeah sort of. Why would you want yo ur wife to have sex with another man? I m not really sure why but I find the thought of it amazingly erotic. Well okay if you say so. So the thing is at first she just sort of shrugged it off when I told her about it and then sh e seemed kind of amused by the whole thing. After a while I got her to talk ab out the idea but she wasn t really comfortable with the thought of actually do ing it. She did say though that I could put an ad in one of those swingers ma gazines just to see what would happen. So I did and we got a bunch of response s. She actually thought most of them were kind of silly and she just sort of l aughed them off. She didn t really find any of the offers attractive. Then she agreed to let me know if she ever saw anyone she might be willing to have sex with but she never said anything until the day I introduced her to you. Me? He looked at me with a wary sort of expression like he thought I might hit h im or something. Yeah when we were at that computer show after I introduced y ou she told me that she d consider having sex with you. Why? Now he seemed a little more relaxed more curious. I asked her that and she told me she thou ght you were really cute and that you seemed very nice. I think she just goes on instinct a lot of the time not just on stuff like this but a lot of the tim e. Wow this has turned into a pretty weird conversation. Is this making you un comfortable? Funny thing is not really; I guess if you were mad about it or something it would but it s just sort of interesting that you re not. So w hat would you say to it? To sleeping with your wife? Are you serious? Yeah I am. Well I guess I d say I d sure think about it. I mean I d want to be s ure something like that wouldn t make things weird here at work and all but ye ah maybe if it was something you re sure you really wanted. I m sure; I ve b een thinking about it for a long time now. Here s my home phone number; call m e if you decide either way. And by the way this is just between us okay? Oka y yeah absolutely; I ll give you a call. So a couple of days went by and tha t Wednesday night I was sitting at home working on my computer when the phone rang. Hello? Hi may I speak with Steve please? This is Steve. I thought so but I wanted to be sure. This is Bob. Oh Hi. How s it going? Pretty go od how about you? Oh not too bad; I m expecting Heather back in a few days s o I m feeling pretty good. Actually that s why I called. Yeah I figured th at; so have you thought over what we talked about? Yes and if you re sure yo u still want me to I d love to sleep with your wife. Excellent! But I can pr actically guarantee you won t get much sleep. Wow! This is great; I m glad you decided to play. So how do we go about doing this? Well I guess I ll talk to her when she gets home and we ll see if she s still willing to do it and h ow she wants to arrange it. I think we ll have to let her take the lead in thi s because it s not going to happen if she doesn t feel comfortable with it. I understand totally. Actually I think I feel more comfortable with that too. Okay I ll call you in a few days after I have a chance to talk with her. She still doesn t know I even mentioned it to you. Oh... Don t worry even if she s not up for it it won t freak her out or anything; she may not always agr ee to do everything but nothing really shocks her at least nothing I ve found yet. Is that what you re trying to do shock her? I m not sure it would be possible but no; I just think it s kind of interesting that she s pretty easy- going with ideas even if it s not something she d be interested in trying. A few more days went by and suddenly there she was walking through the front doo r bags in hand like she was planning to stay awhile. Hey where is everyone? Hi Hon. The kids are spending the night at friends houses; they ll be home t omorrow. I m glad you re home; how was the drive? Long. I m so tired and my butt is numb from sitting in that truck for so many hours. Want me to rub it for you? Yes actually I do. I m going to take a shower and go lay down. You can join me if you want. I could feel myself getting hard already. She heade d for the bathroom I heard the shower turn on. I let the dog out in the back y ard waited impatiently for him to pee then I headed to the bathroom stripped o ff my clothes and slipped into the shower behind her. I caught the scent of st rawberry shampoo so familiar and I felt like I was home. I reached for her and pulled her close breathing in the smell of ripe summer. My cock was really ha rd; I pressed against her and she smiled So you missed me? I missed you. I didn t want to tell her yet. I just wanted her to myself for now. She ran her hands up over my chest lingering there and laying her cheek against me. I mi ssed you too. We spent several minutes getting warm and steamy in the shower and then Heather said Let s go to bed. I dried off quickly then while she ra n a hair dryer through her hair I locked up the house and turned off the light s pretty sure we would not be coming out of the bedroom till next morning. I c limbed between cool sheets She finished doing whatever women do in there and t hen joined me. We were both eager not just for sex but for physical contact th e merging of two bodies. We really had missed each other. When I finally slid inside her it was so intimate physically and emotionally. Moving together push ing deeper inside with long slow strokes our breathing joined in rhythm I watc hed her face as she reached behind me and grabbed my hips pulling me into her as she was swept into a long slow intense orgasm. My mind was leaping between being so incredibly in the moment and flashing on images of what it would look like if Bob were in my place and I were standing in the corner watching. I sl ipped almost without realizing into my own orgasm and it was incredible. Later lying with her in my arms sleepy and smiling I decided she was in a mellow en ough mood for me to approach the subject of Bob. So you remember Bob from wor k the one you said you d fuck for me? Yes I remember; Why? she eyed me susp iciously. Well I saw him the other day. Oh yeah? And how is good ol Bob? He s just fine he says to say hello and he d love to sleep with you. Did yo u tell him about that!? Yes. Oh my god! What did you say to him? So I tol d her about my conversation with Bob and by the time I was done she was lookin g quite awake and rather amused by the whole prospect. We talked awhile longer about her trip about how the kids and grandkids were doing the drive there an d back more about the Bob thing and she said yes she was serious she really wo uld have sex with Bob but not tonight. Tonight she just wanted to sleep. I lay there watching her feeling amazed that what began as a vague thought some yea rs back had built to this point and would barring a change of heart on anyone s part before long become reality. And I d have it on film. So a couple of wee ks later there we were sitting in a semi-dark cafe me with a mocha and her sip ping an iced tea with an ungodly amount of sugar in it. It s one of her funny little quirks; she puts so much sugar in things and finds it appalling that I drink anything coffee especially with just a sprinkle of sugar in it. That s w hat I was sitting there thinking about all the mundane pieces of trivia you ge t to know about each other after you ve been together for so long. I was conte mplating how it could be that you can know someone so intimately every detail of how they are that you think you can almost unerringly predict what they wil l do or say next or how they will react to something and yet find that person still intriguing still arousing still surprising after all these years... She was actually going to do it...and I began to wonder if I hadn t made a giganti c mistake. If she could still surprise me after all these years maybe I misjud ged how she would end up feeling about this whole thing after all. Maybe she d back out or even worse not back out and regret it later. Maybe we d both end up being sorry we d ever started this and maybe it would end up ruining what w e had and that I could never forgive myself for. I was just on the verge of te lling her I d changed my mind and we should just go home and never mention any of this again and then I saw Bob coming through the restaurant door. My hear t stopped for a second and I felt the shock of inevitability wash over me. He had stopped for a minute to let his eyes adjust to the darkened room. I waved at him and he spotted us and headed our way. Bob you remember my wife Heather ? Yeah from the computer show and I saw some pictures of you; how are you? Fine thank you. Pictures? Yeah I was showing Bob that picture of you in my hat and the one with the embossing effect that I made from it. Ah yes; he sp ends many hours playing with his new toys. I get the impression that s not a ll he likes to play with. I was kind of surprised by the remark. Bob seems al most a bit shy usually but it was obviously a provocative comment and Heather picked right up on it. She smiled obviously pleased at the ease with which it had been said. She s usually more comfortable with someone who uses humor to s mooth out the rough edges. I know and I took his favorite toy away for weeks and left him there to just play with himself poor baby. They both seemed plea sed way the conversation was headed and I was kind of relieved that this didn t turn into some heavy awkward scene. It was all pretty relaxed we all seemed at ease with each other and I began to have high hopes for the evening. We ord ered a light meal and one drink each one of the rules she d set down; it s oka y to have one drink to relax but nobody will be intoxicated so nobody will bla me that for any regrets later. If we re going to do this we are going to do it with all eyes wide open and knowing exactly what we re getting into. We conti nued the conversation while we ate Bob told us about his childhood and some of his theories on life and relationships sex and kids work and the world; we to ld him stories from our life together about our kids and grandkids parents and Phoenix but throughout the evening there was a great deal of suggestive comme ntary lots of double entendres and much verbal foreplay among us all. Finally it became obvious that we d all finished our food and drinks and the time had come to adjourn to the hotel. We d chosen a place close enough to home that i f the kids needed us they could call on the cell phone and we could be home fa irly quickly but far enough away that nobody we knew would be likely to see us . To avoid any uneasy stares at the hotel Heather and I checked in at the fron t desk by ourselves and Bob would join us upstairs in a little while. We went up to the room quite nice big bed. I jumped into the shower while Heather put a few things away adjusted the lamp on the table by the bed and turned on some soft music. By the time I was finished in the shower she was curled into a bi g chair looking through a magazine. Just as I came out of the bathroom in my r obe Bob knocked softly at the door. I let him in. It was a little bit awkward for a few seconds but then he said Do you mind if I take a shower too? He wa s talking to me but he was looking at her. She felt it and looked up with a de finite smile. Then she went back to her magazine. Oh yeah sure I had them put some extra towels in there. Thanks. I ll be out in a bit. I turned to Heat her and asked her So are you really sure about this? Yes. Are you? Yeah I think so. I bent down and put my arms around her and snuggled my face in her hair. It was a comforting familiar feeling. Bob came out of the bathroom shor tly wrapped from waist to knees in a big white towel. Heather looked at him wi th an expression of frank appreciation. He looked like he was in pretty good s hape and all of a sudden I was glad that I d been working out for a while. I h ad to catch myself and remind myself that this was after all my idea she was d oing it to please me and if it was not going to turn into something ugly there would be no room for jealousy. Heather got up grabbed a small bag off the bed and headed for the bathroom. Bob sat in the chair she d been in and we both w atched intently as she disappeared through the bathroom door. I told him This could take a while; you know how it is with women. No kidding; I remember standing out in the hallway waiting for my sister to get out of the bathroom. We can set up the camera and video stuff while we wait if you want. Sure. So we started taking out all the cables and lights to set up our little stud io and I guess it was a rather surreal experience; there we were talking shop about the merits of digital cameras and light meters and killing time until w e could have sex with my wife. Was this weird or what? Eventually all was in o rder and we sat down to wait he in the chair and I on the bed and it kind of c rept into my consciousness that very soon Bob would take my place there and I would be watching him with my wife on that bed. I was just about to get a funn y feeling about it and wondered how to make the transition gracefully without embarrassing anyone. Funny thought. I heard the bathroom fan go off and I almo st automatically hit the switch to start the camera rolling. Just then Heather came out of the bathroom and diverted my attention. She had washed and dried her hair and it was hanging loose and long one of the things I loved about her . She was wearing a soft pink satin robe that hung to the floor and under whic h I could tell she had nothing else on; I could see her nipples through the fa bric; she knows I like that. The funny thing was there was no uncomfortable tr ansition. She came directly over to me and as if to remind me of why she was h ere she put her arms around me and kissed me softly on the neck. I wrapped her in my arms and held her close breathing in the perfume I would recognize anyw here. We both became aware then that Bob had moved up beside us and he slipped his hand around her waist and bent to skim his mouth over her shoulder and ru b his face into her neck. She turned her face and then her body toward him squ eezed my hand and then I moved away. Fascinated I slid behind the camera witho ut taking my eyes off them. I watched mesmerized as Bob began kissing her soft ly at first and then more insistently as his hands began to explore over the p ink satin robe. He slid his hand up the back over her shoulder down her arm an d then moved to gently rest for a moment on the outer curve of her breast. Wit h his thumb he stroked slowly over the nipple and I watched it become erect un der the soft pressure. He moved his hand up and slipped his thumb inside the f ront of her robe. He eased it slightly off her shoulder and leaned down and br ushed his lips against the exposed skin. Then he slid his hand down and loosen ed the belt. The robe stayed suspended for a few seconds and neither of them m oved while I stood there watching through the camera lens holding my breath. T hen I let out a little gasp as I watched it fall to the floor. I watched a shi ver come over her as the robe slid against her skin heard her soft gasp in uni son with mine. Every part of my body felt so exquisitely alive and tingling wi th anticipation and I knew they must have been feeling the same way. I couldn t look away. I was aware that I had quite an erection but I was afraid to touc h it. I had masturbated the night before so that I would be able to last longe r tonight but still I knew I could come immediately if I wasn t careful and I wasn t ready to yet. Even the touch of my robe against it might have been enou gh to set me off at that point. I watched as they lay down on that big soft be d and I could feel her skin as she and Bob moved together. Bob was not keeping his own erection a secret and I had to take a deep breath to maintain control when Heather reached down and began to stroke him. I knew just what he was fe eling knew how her hand felt knew what it was like when she turned her body sl ightly and began to caress his chest and his sides his stomach and the inside of his thigh. Then she put her hand back onto his cock; I watched her move her head down and in one motion she slid her mouth over the length of his erectio n as she stroked up and down his testicles with her other hand. I heard him ca tch his breath and felt a surge of electric energy go through my own body. Yes I knew what that felt like. For many minutes I watched as she stroked and lic ked and sucked his cock; I watched her bring him almost to the point of orgasm and then stop briefly or change rhythm just before he d have been unable to c ontrol it. I could see by the expression on his face that Bob was not on any c onscious level aware anymore that I was even in the room. I stared into the ca mera lens in a sort of hypnotic trance at the same time both vaguely and vivid ly aware that this was my wife on that bed with Bob. I followed him vicariousl y while he rode wave after wave of pleasure as her mouth and tongue brought hi m almost to the edge and then softly drew him back. And then as if there was s ome sort of telepathic signal between them she raised her head at the same ins tant he reached down to draw her up to him. She climbed on top of him; he reac hed behind her and took his erect penis in his hand. He rubbed the head of it gently against her vagina I saw her shiver a little and Bob and I both knew sh e was ready. As I watched transfixed through the lens of the camera she turned her head toward me and just for an instant she looked directly at me through the camera. She whispered silently to me the words I love you and she moved down to slip Bob s hard cock inside her. They both let out a soft moan and beg an moving in a slow pulsating rhythm pressing together holding his erection de ep inside her for a moment and then drawing it out slowly holding just the hea d inside for a moment before slowly plunging the length of it inside again. I found myself breathing along with the motion felt my own passion rising along with theirs. Half surprised I found I was no longer behind the camera lens; I seemed to have emerged to find myself standing alongside the bed staring down at this ethereal scene almost like looking through fog my brain not quite full y comprehending the enormity of what was happening. If I had been dreaming thi s could not have been any more real and unreal. They were not looking at me bu t I knew they were both fully aware of my presence and neither seemed surprise d or unhappy that I was there. It just seemed so very natural for me to join t hem that without a single word or obvious effort by any of us before I knew it I was lying next to them. Heather rolled off Bob so that she was now snuggled quite cozily between us her back facing me. I have this favorite place on her lower back that just fits my erect cock and I instinctively moved to it and s tarted stroking myself against her while Bob stroked his erection against the curve of her inner thigh. Then I moved my hand down and put my penis between h er legs. I felt her body stiffen a little and she let out a sigh. Bob felt it too and taking the cue he pushed his own penis between her legs from the front . What an incredible feeling! I could feel the softness of her thighs warm and wet from her own excitement and I could feel Bob s erection just barely brush ing against mine as we both slid in and out between her legs. I couldn t wait any longer I wanted inside her so badly. I pulled my cock out from between her legs and pushed it eagerly inside her. She breathed heavily and pressed back against me. We moved slowly pushing deep with each stroke. Bob pulled his own erection away and moved up toward the head of the bed. While I continued to pl unge myself in and out of her Bob put his cock near her mouth and she willingl y drew it in running her lips almost the length of its erect shaft teasing the head with her tongue then stroking it with her hand while her lips caressed j ust the head then pushing the length inside her mouth again. After a couple of minutes I knew if I didn t pull out I would not be able to keep from coming. I withdrew my hard cock and rolled her over on the bed. It was Bob s turn agai n. He moved on top of her spread her legs with his knees lowered himself onto her and pushed his erection inside her as far as it would go. She came almost immediately moaning and gasping and I knew it was one hell of an orgasm. My mi nd was swirling literally everything was flashing before me with colors and da ncing lights. It was like being on drugs. This is what I wanted to see and fra nkly I was glad Bob was the one inside her when it happened because that left me free to sit back and watch the show. I almost came myself just watching but I wasn t ready yet. Bob kept pumping never changing rhythm until she d had a truly impressive orgasm and then just before I was sure he d not be able to co ntrol his own he slowed stopped and pulled himself out. For about a minute we all just lay there and regained our composure. It had been such an intense ex perience for all of us that I think none of us quite knew what to do next. Hea ther decided for us. As we lay on either side of her she took my hard cock in one hand and Bob s in the other stroking us both to keep us hard as if either of us needed that to stay hard right now. Then she took a few deep controlled breaths let each out slowly and I could feel her body relax for a second and t hen she rolled over on her stomach and asked Who s next? Bob looked at me a nd asked Do you mind I really need it right now? Be my guest I said. I mo ved up to the very head of the bed and placed my back against the headboard so that I was sitting upright with her face between my legs. She moved up put a pillow under her chest and slipped her mouth over my still erect cock while Bo b slipped his once again inside her. She kept my erection nice and hard but ma intained complete control so that I wouldn t come yet. I could see Bob s face as he stroked the full length of his erection inside Heather. We caught a glan ce of each other and we looked directly into each other s eyes as he came expl osively inside my wife. About a minute later he rolled off her and lay gasping beside her on the bed. By this time she was obviously ready for another orgas m and I was more than happy to oblige. She moved up to straddle me while I kep t my position sitting against the headboard. I was very glad I d masturbated l ast night; I wanted to be nice and hard when I felt her come around my erect s haft. She knelt over me her knees behind my hips and she lowered her pussy ove r my erection. I could feel it enclosing me warmer and wetter than I ve ever f elt it. She moved up and down demanding every inch of me pushing hard against me over and over and then she tensed and shuddered pushed herself down tightly onto me and stopped moving. I could feel the waves of a hard orgasm flowing t hrough her could feel her throbbing against me while she moved in a little roc king motion on top of me like if she moved too much it would all overwhelm her and she wouldn t be able to take it. As soon as I was sure she was satisfied I lifted her off me maneuvered her onto her hands and knees and mounted her fr om behind. I watched as my hard wet cock slipped into this familiar place. I k new what every place inside her felt like and yet somehow it was all new this time. I couldn t control my excitement any longer; didn t want to. I looked at Bob who was lying on the bed watching us and I knew by the look on his face t hat he understood no matter what had happened or whether it would ever happen again she and I were meant to be together. This was something between us and a lthough he was chosen to be part of it it was something deeply personal betwee n my wife and me. I came inside her -- where I belong.Top Popular Hit ! : )

Home >> Erotic Sex Stories >>  Doing Heather Together
tag : Doing Heather Together,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..