เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Anal Only เล่าเรื่องเสียว

Home >> Erotic Sex Stories >>  Anal Only

เรื่องเสียว Anal Only

17323George doesn’t mind me cheating but he does lay down one condition that I only allow my lovers to take me anally. That would be fine as I really enjoy getting a cock up my ass which is also one of my best features but it’s hard to explain to guys that they can’t get pussy and some just flat-out won’t stic k it up my pooper. For instance it took me some persuasion to get my last lov er Alex to fuck me up the ass because he thought if I was willing to cheat on my husband then withholding my pussy was just stupid. You’re cheating on him Carol betraying him. So if you can lie to him about sleeping with other men wh y can’t you lie to him about letting me fuck your pussy. We were lying in his bed in his apartment and I stroked his face to soothe him. Because I’m not re ally cheating on him Alex is why. I don’t lie to him and he knows what I do. H e’s given me permission to have affairs and I appreciate that. So I have to sh ow some respect by abiding to the one restriction he places on me. Don’t you l ike my ass? I love it. It is a thing of beauty but I don’t fuck asses I fuck pussies. It’s tighter than my pussy more fun I promised. I don’t care. Some guys are crazy for ass fucking. Not me. I took his cock in my hand and stro ked it. Do you want me to suck you? No. I want to fuck. Why will your crazy h usband not let me fuck your pussy? I promise I won’t get you pregnant. It’s n ot that I don’t think. I’m on the pill anyway. I just think that he wants that part of me for himself. But the rest is available my mouth my butt. Do you a ctually like getting it up there? I love it. I come every time. And it don’t hurt? It used to be uncomfortable when I first started doing it but it’s not a problem now my pooper’s been well stretched. Does George fuck you up there ? No. So it’s just me that gets shit city? Is that what’s bothering you? Le t me assure you Alex that I know how to clean out my ass before getting bugger ed. I’m not exactly new to this. Hell I’m not bothered about a little bit of shit. It’s this crazy arrangement you have with your husband that has me confu sed. His cock was stiffening nicely a good sign promising that I might get wh at I wanted. There’s nothing complicated about it I explained George allows m e to have affairs because he has a lower sex drive than I do. He’s happy getti ng it once a week but I need it a bit more than that. But only up your ass. It gets me off which is what I want. You prefer it to pussy fucking? No mayb e I don’t know. Have you ever fucked a girl up the butt Alex? No. Oh my litt le anal virgin. You really need to meet more bad girls. Let Carol’s ass break you in. You’ll like it I promise. He put his hand between my legs. You can r ub it all you want honey but you can’t fuck it. But you’re wet you want it. Yes I want it. In the pussy. Yes I want it in the pussy dammit but I can’t h ave it. Listen I carry a big enough guilt trip sleeping with other men already don’t try and make it worse. Now either fuck my ass or I’ll get dressed and g o home. My ultimatum put him on the spot. We worked together and he’d been pu rsuing me for weeks until I’d finally relented and gone for a drink with him. Which almost inevitably had led me into his bed. All my fantasies about you C arol I was always fucking your pussy he wailed. I reached between his legs an d got my hands on his balls. This isn’t fantasy this is reality. Now I know yo u don’t hate my ass the way you were groping it in that bar how about you foll ow through with that promise and nail it. His hands finally tracked behind me and gripped my cheeks. My ass was full but shapely a woman’ butt and his fing ers dug into my soft flesh. He suddenly seemed to realise that he wasn’t going to get what he wanted and it was my ass or nothing. Do you want me to lick i t first get you wet? That would be nice. But you can spank it if you prefer. Spank it? You are a kinky bitch. I like it and it helps me open up. Wanna do it? I’d like to do both lick you and spank you. Which do you want first? Oh spank first then you can kiss it better. You’ll need to tell me what to do I ’m really new to this. I wasn’t surprised he was a good ten years younger tha n me his body hard and strong the way I liked my men. I was loath to let go of his cock but would have to if I wanted my ass smacked. I rolled onto my belly and stuck my ass up a bit. Come get it. Alex pulled the sheets down and spen t a long time just gazing at my butt. Enjoying being spanked had come as a sur prise to me as I didn’t really get off on pain but my ass enjoyed attention an ything from a caress to a kiss or a squeeze right up to a smack as I’d discove red when I was introduced to it by a previous lover. Not only was it enjoyable it did encourage my sphincter to relax and loosen up enough to take a man. Th e introduction of a thick cock up there was both the most uncomfortable and on e of the most thrilling parts of being buggered. I loved the feeling of being opened and stretched as a man entered my butt. I felt my lovers hand now movi ng over the firm hemispheres of my ass enjoying the texture of my smooth skin. It is a lovely ass he whispered. Thank you. His fingertips traced the crea se from the base of my spine right down to where my buttocks flared open. It w as ticklish but nice ticklish and I felt the muscles of my butt relax. He inse rted his fingers spread my cheeks and a fingertip poked gently at my butt hole . It’s hard to believe such a tiny hole can take my cock. It’s very adaptabl e believe me. Spank me now honey. Like most spanking newbies he had no idea o f how much pain a woman could take and his first efforts were feeble light sla ps that barely evoked any response. Harder! I urged him and slowly he underst ood that I could take much more punishment than he was inflicting. His blows i ncreased in power and I imagined the reddening of my skin back there as the he at of his strikes seared through me. I moaned with pleasure which Alex took f or distress. No don’t stop spank me some more! As he resumed I slipped a han d between my legs and a fingertip onto my clit. Oh yeah that’s good I groaned lifting my ass to meet his slaps. Hey you really get off on this. I told yo u. One day I intend coming off just with being spanked but for the moment it’s just good foreplay. If you spread my cheeks now you’ll see my ass hole is sta rting to gape. He did as I asked and let out a low whistle. Wow you’re right you really are one weird piece of ass. I grabbed his cock and gave it a hard squeeze. If that was meant to be a compliment it wasn’t very good. Try telling me how beautiful I am and how much you want to make love to me. You don’t ne ed me to tell you that you know it already. But you’re also one of the strange st women I’ve ever met and I think that’s worthy of comment. I don’t think I’ m strange different maybe. His hands smoothed over my ass cheeks again soothi ng my burning flesh. Do you want me to kiss your ass now? You don’t have to I ’m ready to be fucked. How about you just spit up my asshole a bit to lube me up. He spread my cheeks and rather than spitting dribbled his saliva into my open hole before smearing it round the orifice and working it a good way in. You ready? Do you want me to suck you some? No I’m plenty hard enough. And n ow you’ve got me intrigued with telling me how good ass fucking is. Okay bugg er me then Alex I want my ass fucked. I put my hands on my butt cheeks and pu lled them apart. You don’t want to get on your hands and knees or nothing? N o I like to be flat out so you can pound me into the mattress. Okay here goes . He raised himself above me and I felt his cock head searching for my anus. The head slotted neatly into the opened orifice and he held it there teasing m e and making me push upwards towards him. Stick it in. Please! I begged. He dropped his weight onto me and his cock shot straight up my ass making me let out a loud groan of pleasure. Oh God yes! Fill that ass! Flat out on top of m e his mouth was by my ear. Is that what you wanted? Yes. Do you like it? Mm feels good. I can’t believe how easy it went in. Practice honey that’s not th e first cock I’ve accommodated up there. Bigger than mine? Why was that such an obsession with guys? As far as I was concerned the size of a man’s dick co ncerned me not at all what mattered was what it could do for me. I decided to play it for laughs. Oh much bigger. Horse cocks. Sometimes I’ve taken two at the same time I’m so determined to lose control of my sphincter and shit my pa nties as I walk down the street. I heard him hold his breath. Can that happen ? I grinned. I’ve heard of gay men who take too many too big and lost control of their ass muscle but never a girl. We might like it but we know about mode ration. Don’t worry yourself about it just fuck me now. Slow or fast? Slow t o start then you can build up. I’ll let you know when I want a real pounding. He lifted his hips off me and started sliding his dick in and out of my poope r. Almost instantly I felt the warmth building inside me as I responded to the gentle fucking he was giving me. It would grow and by the time he was hammeri ng me with all his force I’d be tearing at his sheets and biting at his pillow s. I’d shredded many a poor man’s bed with my antics as I came with an ass fuc k. I let him bugger me like that for a while and then asked if I could turn o ver. Can you do that? Sure. You can fuck pussy from behind so there’s no rea son you can’t fuck my ass when I’m facing you. He pulled his cock out of my a ss and I flipped over so I could hook my ankles up on his shoulders. I lifted my ass off the bed and he slipped into me again. Don’t come this way I warned I like it from the back for a climax. Hey I can’t guarantee anything here. T his is all new to me remember so I might shoot any minute. Just give me a lit tle notice so I can get on my face again. I’ll try. Okay fuck me now and you don’t even need to think about being in my ass instead of my pussy. He was a powerful lover and very soon his thrusts had me screaming. Oh yes yes baby t hat’s so good! Give it to me! Give it to me hard! Give it to me deep! His han ds mauled my breasts and I returned the favour by squeezing on his nipples. I would really have liked to hold him but the position we were in with my legs u p on his shoulders precluded that. My ass and hips I got into rhythm with him so that his jabbing into me was met by my upward shoves. I was getting close t o coming when he stopped suddenly and pushed my legs off from his neck. Over! Over! he ordered and realising he was almost at his crisis I flipped over and presented him once again with my butt. He was in me quickly and started screw ing me vigorously. I felt his cock swell and knew he was going to come soon. I knew that the more I moved the faster I would make him come but I was also aw are that I had to move to contribute to the action to get myself off. It was a ll a matter of balancing our needs and if I had the time and opportunity I wou ld train him to be a superb lover for me. But on this first occasion there was nothing but hope that we’d match up. I felt his semen pumping into me and th ought I was going to miss out but he kept fucking me the sweetheart and allowe d me the time to reach a howling climax. Oh fuck yes that is so damn good! A nd it had been. For the first time in a woman’s ass Alex had performed admirab ly. My affair with him didn’t last for long however and it was wholly to do w ith my inability to give him pussy. He was very demanding and wanted to see me almost every night. That would have been fine if I was giving him pussy but t here was no way I could take getting buggered every night my asshole wouldn’t be able to take it. He begged he pleaded asked me for pussy over and over so h e could have me more often but I was adamant. Once or twice a week was all I c ould manage. Inevitably we drifted apart. A tragedy just when I was bringing h im up to scratch as an accomplished bugger. If only he’d been like my first e ver guy Leon who accepted the strictures I placed on him without question. He was quite happy to meet up with me once a week and absolutely adored fucking m y ass. He was admittedly very good at it spending an inordinate amount of time kissing and licking my butt to get me ready to be penetrated. This was my int roduction to my career as an adulterous wife and before I’d come across the sp anking trick so I really did need a lot of foreplay to allow a man to take me up there. He had a long thin cock almost designed to be stuck up a pooper and I loved it. We’d spend ages in the 69 position with me sucking on his member and fondling his balls while he licked and probed at my back passage. He said I had the sweetest asshole he’d ever tasted and unlike Alex he had buggered a load of women before he ended up with me. How I came upon this wonder is a st ory in itself. He was recommended to me by my husband George when I’d complain ed about the restriction he’d placed on me. What am I supposed to do place a sign round my neck saying I can only take it up the ass? No he replied calmly which was his way You meet men as you normally do and as things develop you l et them know that you can only permit them to have sex with you anally. If the y really desire you they’ll accept. That’s easy for you to say I complained b ut if I get hot for a guy it’s going to be difficult for me too. I have faith in you Carol. I know you won’t let me down. Which meant he’d thrown the onus back on me but as time passed I discovered it wasn’t as easy as he’d thought. Lots of men wanted me sure but some had an aversion to fooling around with ma rried women and some ran a mile when I told them they could only have my butt. It’s not working honey I can’t get a guy I told George. How about Leon? he asked. Leon had been a friend of us both for years and was recently divorced. What makes you suggest him? Because he told me he was somewhat addicted to anal sex and had it regularly with his ex Jolene. Jolene Cairns took it up th at tiny ass? Seemingly. But now Leon’s having a problem finding a girlfriend who’s willing to give him it. He complains about it every time I see him. So Leon wants ass and I can only take it in the ass. Seems we were made for each other. Shall I arrange a date for you? God no I don’t want you playing the p imp. I’ll phone him myself I said confidently a confidence which promptly vani shed when it came to making the call. What would I say to him? Eventually I s ummoned up all my courage grabbed the bull by the horns by deciding to be blun t and dialled his number. Hi Leon it’s Carol. I understand you have a problem . Yeah what’s that? You’re looking for some ass. George has been talking to you. Do you know somebody? Me. You? Unless you’re not attracted to me of c ourse. Dear God woman I’ve wanted you since I first met you. But George .. I t’s okay he knows and he doesn’t mind. Just one condition ass is all you get s trictly no pussy. There was a silence at the other end of the line. What’s th at about? George’s condition for letting me fool with other guys. I assume h e’s never buggered you. No he hasn’t actually but I’ve done it before with a couple of guys before I met him. He’s punishing you for cheating on him. He t hinks it’ll hurt you. There’s no need to over-analyse it Leon. Do you want it or not? Where and when? he asked eagerly. Right now I said impulsively If I can come over to your place. This isn’t some kind of gag is it? Because if it is I’ll kill George. No gag Leon. Oh God this is like a dream come true. How soon can you get here? You’ll need to give me at least an hour. Have to t ake a shower get a certain area particularly clean if you know what I mean. T hat’s fine it’ll give me time to make the apartment presentable. Forget the a partment Leon just wash your cock I like a nice clean cock. You’re giving me an erection Carol he hissed. That was the general idea. Keep it hard for me I won’t be long. As it was I wasn’t but he was long and thin as I’ve said alre ady. I discovered that after an awkward introduction almost as if we were stra ngers to each other. Can I kiss you? he asked ushering me into his living roo m. Of course I replied holding my arms open to him. He came into my arms and kissed me. I’m sorry I don’t know the protocol for these situations. Well le t me put it this way I’m not gonna turn up drop my panties bend over and let y ou bugger me. No we behave normally with all the niceties. Just when you come to enter me there’s only one door open. That seems civilised he said leading me by the hand to his couch. Now can I get you a drink? I’m not here for booz e Leon. Impatient I like that. It had been a long time since I’d had any sex and as I’d already made my tramp play there didn’t seem any point in acting i nnocent any further. I reached over and unzipped Leon’s fly. He moved closer t o me and I reached into his pants to pull out his cock. It was already semi-er ect no doubt in anticipation and I licked the head for a moment before popping it into my mouth. Leon let out a soft moan. Oh Carol that is just so wonderfu l. It was good for me too as his cock swiftly firmed up and he grabbed my hea d so he could fuck my face driving the big bulbous head of his cock deep down my throat just the way I liked it. As he continued thrusting into my mouth I stripped to the waist removing my jacket and blouse and peeling off my bra. Ha ving done that I pulled my head back so I could lick the head of his cock agai n. Worryingly a bead or pre-cum was already seeping from him. Leon? I asked t urning my eyes up to him. I’m sorry. I haven’t had sex for a long time so I a m rather overflowing. You can come in my mouth for an intro if you can recove r quickly. Is that allowed? I don’t know George never mentioned blow jobs. I think we can be a bit naughty if you can get hard again fast. I don’t think that will be a problem he said grabbing my head forcefully again and stabbing his cock into my mouth till he quickly shot a load of thick creamy cum down my throat. Oh God! Oh God! he croaked as I swallowed his semen. I wiped my lip s on his shirt tail before removing it along with his pants and shorts. He was a tall thin man but with quite well defined muscles. I pressed against him an d kissed him so he could taste his own cum something lots of men wouldn’t do. Now as he kissed me back his hands went down to my butt and squeezed my buns. You want some of that? I grinned. Yes please. I removed my slacks and panti es and Leon pushed me back on the couch and went down on me. He was good with his tongue licking my clit expertly which brought me to a couple of small mute d climaxes. While he was suckling on my little nub his finger was seeking out my asshole and poking at it gradually spreading it as his saliva and my pussy juice leaked down there and lubricated my tight orifice. You say you’ve had i t up the ass before? Couple of times. I liked it. Good that helps. When I f elt he’d spread me enough and having confirmed that his erection was strong ag ain I pushed him away and rolled onto my front. Leon immediately buried his fa ce between my ass cheeks his tongue stabbing into my butt hole and making me w riggle in delight. Ooh you naughty man what are you doing? I squeaked which s eemed to turn him on as he leapt up and had the head of his cock up against my pooper hole in seconds. Want it? he asked. Fuck that ass Leon I ordered. H e slid into me without the slightest difficulty and the length caused me no di scomfort at all. Oh yeah just seeing my cock all the way up your ass is wonde rful. Unfortunately I can’t join you in the visual feast from down here but i t certainly feels good. He then showed his expertise by giving me a solid hou r of furious ass fucking which brought me to half a dozen screaming orgasms ea ch more intense than the previous one. That was the beginning of our affair w hich in the end ran for over six months. Ultimately though Leon was looking fo r another wife not just a lover so I knew I’d lose him to another woman eventu ally. Her name was Clarice a petite little thing who didn’t take it up the ass Leon told me. So even while he was courting her I was still his piece of ass on the side a role I was happy to fill. Eventually though he must have talked her into it because I was discarded as my ass was no longer required. I didn’t let it worry me though. It only meant that I’d have to look for my next anal affair. This story is taken from the book Anal Affairs by Sally Hollister and available on Amazon by clicking here.Top Popular Hit ! : )

Home >> Erotic Sex Stories >>  Anal Only
tag : Anal Only,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..