เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


One Time Affair เล่าเรื่องเสียว

Home >> Erotic Sex Stories >>  One Time Affair

เรื่องเสียว One Time Affair

5613Godhe’s cute she told herself. He wasn’t looking at her but she was looki ng at him. She watched him often as he walked around and studied all of his bo dy. Nice hair really cute eyes and his bodyohhhhhhh his body she thought It’s to die for she told herself. And it was. Probably a lot more then she knew. Sh e stared and she watched and she ogled all the features she could see as he wa lked around or sat down whatever her good looking stepbrother did. Yes he was going to be her stepbrother. In her mind she wondered what if this what if tha tshe thought about a lot of things. Yes she did. She thought about her and him dating but she also thought about that next level between a guy and a girl. O hhh wow she told herself. Could that ever happen? I meanhe is good looking. He ’s a stud. He’s polite it seems. She thought and she thought about it but then he finally stood and walked out of the room. Wow look at his ass too. She smi led as he walked away. Two days passed. Her mother had told her she and her ne w step-dad were leaving to go out on a short vacation and asked if she’d keep an eye on the house instead of going to her dads. She said yes and asked if an yone else would be there too. Her mom said Jeremy her stepbrother could stop b y here or there. Jeremy she told herselfJeremyreally she thought. Oh godoh god yesohhh yes yesyes. Her heartbeat sped up. Her face felt flush. Yes do stop by do come over she thought. I’d love that. I’d really love that she thought. Hi she heard while thinking about him. She didn’t realize he’d actually come up t o her. How’s it going? he said politely. She looked up. Ohhh what a smilewhat aohhh man godhe is sooooooo darn good looking she told herself. Hellooooo? he said again in a bemused tone of voice. Oh hiuhhh His smile it was terrific she told herself. His eyes his teeth his hairdon’t lookdo not look at his body. H e’ll know and you don’t want him to know Amy. You can not let him know you’re hot on him. He sat down in the other chair and he began the banter with his st epsister. So you’rewhat20 21maybe 22? he began. Yeahthat’s itI can see it you’ re Oops I am so sorrywhat an idiot I amI shouldn t be asking a good looking wo man like you how old she is. All the while here she was proud that he thought she was 20 or even 22 when in fact she’d just turned 18 three months back. Yea h okay she has a nice figure. She has nice boobs for someone her age. She has a sweet trim waistline and great hips as well for a girl so young but he didn’ t see it at all. Or maybe he did and he was sweet-talking her all along. Eithe r way she did not mind. No I’m only 18 as ofwell it doesn’t matter. How old ar e you? she said. He told her. 25you mean you’re 25? And he’s talking to me she thought. He is speaking to me? She finally smiled. Hey I’ve got to do somethi ng alrightI’ll talk with you soon okay? He said sure and she got up. She went to her bedroom and closed the door. Oh godyes Oh my god yes she said to hersel f as she looked herself over in the mirror. He talked to me. Hetalked tome she exclaimed. She smiled pushed her hair back off her shoulders and she then loo ked at her breasts. She smiled some more. Ohhhhhhh yeah don’t fail me now she said as she pushed them updon’t fail me now. Two days later the package came. It was her first one. Her very first one. She could not wait. She grabbed the scissors. She cut the tape. She pulled open the box. Ohhhhhhh my god she thoug ht as she lifted it from the box. Wow she told herself as she held the item in her hands. She felt it with her fingers as she wondered what it would feel li ke. Her eyes closed as she held it. She smiled while holding the long undulate d tubular piece between her hands and fingers. Mmmmmmmmm ohhhhhhh she told her self as she felt how it felt to her. I can’tI can’t imagine she began. I can’t even imagine whatwhat this Ohhh wow she went on to say. She looked for the ba tteries. No batteries at all? Come onoh here they are. The vibrator dropped in her lap. She was afraid it might break as she picked it up quickly. She then began reading all its instructions as she all of a sudden began to grow horny about doing it. Ohhere we go as she unlatched and twisted off the battery sect ion. She started to undress pulling off her slacks and then her panties leavin g everything else on. She turned it on. She knew from reading the instructions it had different strengths. There was Quiet. There was Subdued. There was Med ium. And there was Maximum. Amy turned it on Quiet. Ooooooohh now that’s nice she said as she rested it against her legs but not on her pussy quite yet. Mmm mmm I wish you were here too Jeremy she went on to say with a smile lying on h er lips. Then Amy turned it up a notch as she continued to rub it along her in ner thighs. Ohohhhhhhh yeah that’s better she murmured as her head craned back and her eyes closed. Amy wanted to know what it felt like on her tits so she reached up with the vibrator in hand and placed it in between them. OHWOW NOW THAT’S COOL she exclaimed. And it was only on the second level. She wondered w hat it would feel like if it was on medium. She ripped off her top but left he r bra on. She switched it to medium. OHHHH NOWNOW THAT’S AWESOME she said loud ly. And it was awesome. How it made her tits feelshe knew what she wanted. She wanted to get off. You’re my newest best friend she told it as she looked at held it in her hands. But it was time. She lowered it. She let it barely touch her pussy’s lips. Mmmmm ohhh and her eyes closed as her back arched and her l egs spread out. She rubbed it along her pussy and her eyes slowly closed again . She breathed harder. Her breasts rose and fell. Her heartbeat increased as s he began feeling the effects of the new vibrator on her cunt. She was ready sh e told herself but never having done this beforeafter never having one of thes e inside hershe had no idea whatsoever how it would feel. FUCKOHHHHHHHHH MYOH FUCK YES she screamed as it pierced the initial layer of her pussy’s walls. He r heart rate increased. Her breathing took off crazily. She let it remain wher e it was inside her pussy as it vibrated the outer most walls. Her legs were a lready spread out as if someone was on her and fucking her brains out. She alr eady loved how it felt and she hadn’t even gone down inside herself yet. FUCKO H FUCK YESFUCKFUCK MEFUCK ME MOREYES she screamed again and again. Her body wa s stretched out and already she was truly enjoying how it felt inside her puss y. She pulled it out and she turned it off. God Jeremycan you do that too? she said wearing a smile on her face. She knew she hadn’t really done anything at all with it but she couldn’t wait to call Molly her best friend either. She p ulled out her phone as she lay naked on her bed. Seeing as nobody was home she ’d left her bedroom door open. All alone she called Molly. Hey guess what? she said. She told her about the new vibrator and how it felt. She didn’t tell he r she didn’t achieve full orgasm with it yet but that didn’t matter. She just had to call and tell her. And as they were talking Amy heard something. She he ard it clearly. Ohgodwait she said as she hopped off her bed to close her door . There I had to close my door. I think Jeremy my stepbrother walked in. He wa lked in to your roomlike he’s there in your- Nooooooo she said cutting off Mol ly. He walked into the house but the door to my room wasn’t closed. I’m all na ked. Sooooooo Molly said. Let him see you like that Maybe you two canyou knowg et it on and she giggled. Yeahyou should see the guy. He’s a hunk Molly and I meanhe is a hunk a good looking guy if ever there was one. He’s older he’s a s tud and he’s got eyes and hair and a smile to die for. I meanohhhhhhh MollyMol lyyeah I guess and Amy giggled I’d do it with him. There was a silence. Then M olly spoke up. So get dressed. Go out and see himsay hi to the guy. Does he li ke you? Amy said she thought he did. They talked a while at the party their pa rents had. Molly asked how old he was. She said she thought he was around 25 o r soshe wasn’t sure. But he did sit and talk with me. I love his eyesheck Moll y I love all of his body I think. Then go out therego say hello she came back. Go get him to come into your room. Okay she said and she said goodbye and hun g up. Amy sat on her bed naked. Finally she did what Molly told her to do. Onc e dressed entirely she went out and into the main part of the house. There he was. In the kitchen and he was wearing some kind of uniform. Ooooooohh a man i n a uniform she thought. He heard her walking out of the hallway and turned ar ound. He had on a smile for the ages or so she thought. Ohhh god the guy is ha ndsome. He is so dang cute. Oh I have to get myself one of themhim Ohhh I wish I could. Hey there he said. I didn’t know you were here. Uh yeah she said. I’ ve been here almost all day long she told him. She wore the cutest smile on he r face. She instantly fell in love with her stepbrother. Everything she saw on him- His hair his eyes his smilehis chest and how it looked with that tight u niform shirt he had on tooohhhhhhh godI could kiss him and lick him andand oh my god I couldwhat am I saying she thought. So just getting off work are you? she said. He said yes. She asked what company he worked for even though it sai d it right on the uniform shirt. He told her and took a tall glass of water ov er to the couch. Come on oversit down he said. She hesitated due to he was old er and much better looking then her or so she thought but he seemed so sweet a nd so nice nothing was going to prevent her from being around this guy. She ca me over and sat. Once she did she felt it. The sizzling vibrations ran through her. Her legs and her pussy felt it too. She started to tighten up her thighs . It whatever it was was running rampantly throughout her body. You alright Am y? Jeremy said. Um yesI think so she told him. Only reason I ask is becausewel l you haveyou have this weird look about you. He stood up. Here lay downlet ol d Jeremy give you a back massage. I’m great at these he told her. Honestly I a m. So without thinking she laid down on the couch. And before she knew it his fingers were tending to her youthful tender shoulders and her back. She especi ally loved it when his fingers lent their time on her maturing hips. Uh ohhhhh hhJeremyohhhhhhh that isthat is soooo nice. It’sit is so great she said. And J eremy knew it would be. He loved massaging her young curvaceous back but when he started back up her sides when his fingers needled up towards the cradles o f her arms he slowly inched his way inside her body Just enough so that his fi ngers could feel the farthest tips of her boobs. Uh ohhhJeremyumm you just but she didn’t say it. He knew what he’d done but he told himself he’d done it pe rfectly. And he did it to the other side as he felt her boob again. She slight ly jumped off the couch and at that same moment Jeremy smiled. Is everything a lright Amy? she asked. Uh yeah everything is perfect. Your massageit feels uh great she said. Ohhh do that again. I loved how that felthow you massaged me l ike thathow you touched my tits. No she said looking up at him that was a grea t massage. Now if only you had any desire to come with me to my roomcheck out my knew vibrator with me she thought to herself. So he began to say as he unbu ttoned his shirt and sidled his body next to hers which was lying down. She th en sat up but next to him. She smiled. She looked at his chest underneath a t- shirt he had on. It was also tight like his uniform shirt. God man oh man he i s like built like some kind of body builder she told herself. I mean look at h is chest He’s ripped. Oh myI could but just then her eyes closed. He saw them close. He smiled too. When she opened her eyes she saw his smile. Are you okay ? he asked. Uh yeah she said but then blurted out. I orderedI bought a vibrato r. Wanna see it? He simply stared at her. Like what girl what female ever tell s a guy these things? He’d love to see it. He’d love to watch her do her thing with it. He even convinced himself he’d help her with it too. Umm you what? h e said. Oh uh nothing she said correcting herself. He knew what he’d heard. Ye s he’d love to see it. Should he say yes? Should he he asked himself again and again. He smiled and he looked into her eyes. Quietly he said to her as he lo oked her directly in her eyes. I heard you. I mean I did hear what you said an d I heard it clearly. You know somethingI don’t know one woman one girl and he shrugged his shoulders as he spoke who would ever tell a guy thatso why’d you tell me Amy? She looked down. She couldn’t tell him. She was embarrassed too. He wanted her to know it was okay it was alright that she’d said that to him. You know somethingI think that’s cool. I mean it too. I’ve never and I’m bein g totally honest with you which he was I really don’t know anyone who has anyw ho has one and uses one at all. I wish I did kind of. If I was dating someone which I’m not and he wasn’t I’d want to tell her I’d love to do it on her myse lf. He wasn’t the least bit shy about saying it. He looked her in the eyes as he told her too. He wanted her to say she’d love it if he’d do it on her. But she was still looking down at the floor. He stood up. His hand reached out and took hold of her chin lightly. He pulled her chin up so she’d look up at him. She looked into his eyes. AmyI’d love to see it. I would actually. He paused as the two gazed into one another’s eyes. I’d even I’d even do things for yout o youwith it if you wanted me too. There was a hint of a smile at the corner o f her lips. She didn’t know she let it be known but he’d seen it. He saw it ri ght away. Quietly while still looking at him she said Okay. She stood up and t ook his hand without confidence in her hand. Come with me she said to her step brother. He followed her to her bedroom. Once at the door she stopped. The doo r was closed. It’s a girly girl’s room. All the better? he said. She turned ar ound. She looked at him with hopefulness. Do youuh do you like me or something ? she asked. Um yesI think so. Is that alright? REALLYYOU MEAN IT she said wit h exuberance. He smiled and nodded. OH GOD JEREMY I MEAN THAT IS LIKEOHHHHHHHH MY GOD and she flung her arms around his neck. She looked into his eyes. With out any forewarning she locked her lips onto his. It felt great to her. He did n’t really kiss her as much as she kissed him but either way she loved it. She loved kissing her stepbrother a lot. Still she realized what she done and bac ked off. Oh I’m so soooo sorry. I shouldn’t have done that to you she told him . No that was okay. I mean it was fine. I don’t get chances very often to get unexpectedly kissed by a really pretty girl like you and he didn’t either but it felt neat. It felt great to be honest. And maybe just maybe it’s a lead in to something bigger and better? They stared at one another and before he knew it she was giggling and he was laughing too. They then entered the room. He li ked it and he told her so. Soyou’re telling me what then? he asked. He wore a smile. As he looked around at it she sat down at her computer. She wanted to s how him a few items she’d been looking at. He watched and slowly walked up beh ind her. He felt much taller then her as she typed in the site. She smelled ni ce. She smelled really nice he thought. He smiled as he looked down at her fro m behind. She looked cute. She looked vulnerable too. She looked like someone who wanted to be felt up from behind as well. See herelook at this I wanna get this here she told him and he looked at the enlarged version she was showing him on the screen. She turned her head around. Wow she told herselfgod is he g ood looking or what she realized. God look at him. He even seems more handsome then ever she’d been telling herself all along. And she went to another page once she looked back at the site. This one tooI’d heard about it but this one well here let me show you. She was about to stand up and get it out. Suddenly she felt them. Uh oh godohmy Her eyes closed. She felt his hands. They were on her shoulders first but they began to descend. OH SHITSHIT YESOH MY GOD she k ept telling herself. Wh-what is he OH FUCK YESYES TOUCH THEM. Her eyes closed. She could feel his fingers and his hands and they were lowering themselves do wn closer and closer and even closer to her breasts. Her breathing increased. He simply stood behind her and let his hands feel her upper body. Amy couldn’t wait much longer. Ohhhhhhhhhhhmy god she cried out. He grabbed hold of them a nd squeezed each one lovingly. Ohhh my godohhh my godyes she’d said but she wa sn’t sure she meant it. Yesoh yes OHHH YES JEREMYTOUCH MEHOLD THEMDO THAT AGAI NAND AGAIN! He felt her up outside her shirt and as he did he smiled. They fel t tremendous. Her boobs were awesome to him. I love how they feel Amy he said softly. Reallyyou do? she said. Her back was straight and her shoulders fell b ackward making it easier for him to reach over and down in front of her to fee l her smallish pert tits. He kept feeling her boobs. She was about ready to sa y it to him. Should Ishould I say it to him she wondered? Instead she simply p ulled it out of her pants and she pulled off her top. He watched as his hands stroked her boobs. Do you uhhh like my tits Jeremy? she asked. Oh uh yeahI lik e themI love your boobs a lot he replied. She sat smiling and he stood behind her feeling them still. She loved how his hands felt on her tits. Her eyes wer e closed and he saw they were and that was when he came around her front. He t ook her hand and he led had her stand up. She didn’t know what was next but fo llowed him. He took her to her bed. She sat down but he told her to lay down i nstead. She did as he told her. Laying with her head on her pillows he climbed on to the bed himself wearing a simple smile. She loved that smile of his. Ev er since she’d met him she had. One leg here another leg there and he was over her and looking down on her body. She didn’t move. She let him do his thing. Jeremy leaned over and as he did he smiled at her. He told her how beautiful h ow cute she was and she smiled and giggled and thanked him too. She felt warm all over. He was going toshe didn’t knowfeel her boobs again. Oh god yes she t hought. Feel them all you want to. Once she thought it it seemed to her she wa s about to put out. She lifted her body her tits in his direction but he told her to relax and not worry. OhhhhhhhI love that she said as he laid his hands atop her tits. He then moved his hands around and around and gently caressed h er boobs. Regardless that her bra was still on he totally enjoyed feeling the younger girls tits. She was cute which she knew she was but to have this guy a n older guy doing what he was doing was magnificent. Her eyes began to close. He watched them close as his hands not only rubbed and squeezed her boobs in a loving manner but for him to be the one doing it now that was something incre dible. His hands dropped. They moved off her boobs and caressed her tummy next . Loving it as much as she did she showed her emotions by physically getting i nto it. Her head swiveled around and around. Her body moved up and down off he r bed as he rubbed not only her tits and stomach but she felt him straddling h er sides too. Weren’t you going to show me that new toy of yours? he finally a sked. She opened her eyes and as she did she thought to herself Fuck the toyju st do it with your fingers and your tongue as well. Oh uhyeahuh sure she said unexpectedly. Since he was on top of her he’d have to get off but she didn’t w ant that. She loved that he was on top like he was. Can uh you uh get it for m e? It’s in therein the drawer. He reached over and opened the drawer to the ni ghtstand. Yes there it was. It was big and clear and to her it was as beautifu l as any vibrator might be but to Jeremy the thing looked quite advanced. He c ouldn’t believe how new-tech it looked. Seeing as he never had one or ever wou ld use one in his life of course to him it was an honor and a pleasure to even hold one in his hands. Wow you bought this? he said. Even he wore a smile. Sh e then was proud of herself for buying it when she heard him say that. And wit h that said she went on to say Want to watchhow it works as if to hear him tel l her yes a million times over. Wouldyou do mea favor? she said. She was now a little scared a little worried but to do it in front of him and for himit wou ld be a huge thrill. He said yes. Take these off would you? She was both excit ed as hell and at the same time worried something else would happen. She simpl y wanted him to be there while she gave herself an orgasm. He took them off. S he was nervous. She closed her eyes as he stayed positioned above her. She too k her time. She was still anxious as hell. But he watched her slowly place it down in between her warm lovely thighs. He grew excited too. He felt he could almost feel the explosion within her as she placed the monster like vibrator d own against her panties. Her breathing hadn’t increased yet. But he watched as his insides went haywire. Oh god I’d love to do that he thought. Oh god I wan t to feel her too he told himself. Oh myshitI wish I could do that for herto h er he was thinking. What guy wouldn’t? Wanna do it? she said. Uh what? he aske d. He blinked his eyes and shook his head as he watched her move the vibrator around inside her thighs. She asked again but wore a worried look as if someth ing was wrong. Oh umm yeah sureI’d uh love to he told her. She handed it to hi m. The thing felt weird and crazy and he didn’t know how to feel as he placed it up against her panties up against the crotch of pussy. OHHHHHHHHHHHH she mo aned. He couldn’t believe it. Did what he just do create that? Was that a resu lt of what he just did? He continued. He wasn’t letting up now. No way uh uhhh he told himself. This was way too cool. Did she love that all that much? MORE MOREDON’T STOP she cried out. He looked up at her face. It seemed as if she wa s in agony but it also seemed as if she loved it too. Oh god I’m making this h appen to her. I wonderI wonder if I could No she won’t want thatwould she? Oh my godnow that would be Amy he said. Ummcan I take these off? he blurted out. Yeah please she said without any reservation. You want to eat me out too? What what did she just ask me he asked himself? Um oh uhI’d love to I mean if you w ant me too that is and she said yes so he removed her panties. She was golden underneath. She was shaved and virgin and she was stunning and everything a ma n wants from a woman. What’s wrong? she asked looking up at his eyes. Oh um no thing he said. It’s just thatI umyou areI don’t know how to say it. Don’t know how to say what? she said. He looked at her body. Her bra was still on but th e rest of herher nice flat tummy her maturing hips and her sharp looking pussy and then her legs tooall of her to him was awesome. I’m like hornier thenohhhh hhh man Amyoh my god he went on to say. His statement floored her. She couldn’ t believe what he’d said. Can I see ityouyours? she asked her eyes wide and ke yed up. He smiled and nodded happy to oblige her and he rose to remove his pan ts. Ohhhhhh she thought the guy is a hunk. He’s so damn good lookingeverything about him smelled or looked wonderful. She even wonderedare we going to like do it? She had no idea but she didn’t care. He was there in her room and he wa s almost completely naked with her so to make it seem more like they were she reached behind herself and took off her bra. He looked and smiled and nodded. He told her he really truly liked her boobsand a lot he had said. She smiled a nd reached out and took his hands. She then placed them on her tits. Thatthat feels and her eyes closed as she felt his hands on them so darn good Jeremy an d then he leaned in. He not only kissed one of them but he sucked on it too. O HHHHHWOWYEAHYEAHYEAH WOW she cried out. He did it again. He kept doing it too. Then she pulled him down on top of her and whispered to him Put this inside m e would you? He took it and rubbed it along her lips of her pussy. It felt gre at. She weaseled and jumped and he continued doing it as he smiled. Finally it entered inside her. His cock became harder. And as it did she noticed its fir mness. She wanted to take hold of it. She wanted to hold his glory in her hand s. She didn’t know whether to masturbate him or maybe even suck him off. She l ooked into his eyes for an answer but he didn’t offer any. So Amy as he poked her inside with her vibrator jacked off his cock for him. I thinkoh damn AmyI think I’m going toto explode he said. You meanlike you’re gonna cumlike nowlik e on my hands on me? she said. He nodded. Or would youdo you want me to go ins ide you instead. She didn’t know. She never had a guy’s cock in her before. So oooooo like what would you like? I mean if I don’t then I’ll just cum all over you I think. But I’d sure love to feel your insides too he told her. She was intensely excited about the chance to have sex with her stepbrother a great lo oking sweet guy and would he kiss her too? That was another good question. He hadn’t yet so she asked. Do you like kissing when you do it? He stared at her. He hadn’t even thought about it yet. Everything’s happened so fast he thought so before anything else occurred he leaned in and he kissed her lightly. Then he kissed her again. And then when he did it again her arms came flying aroun d his neck and she went wild on him. He couldn’t believe it. She loved kissing . What person didn’t? He got into it too as his cock raged on. They were rolli ng from left to right but all he wanted was to have good old fashioned sex wit h the girl. I gotta cum he told her. I hafta cum badly. Then jack it off. Make yourself cum. Cum on meall over me. I’d love that at least she replied. I wan t to makehave sex with you but this is just as good and she took hold of it an d began delicately yanking on his raging erection. He moaned and he groaned an d before either knew it he exploded all over her belly her tits and up into he r face. Still he never got the chance to have good old sex with her yet. Wow l ike I neverI never realized how fun how exciting something like that could be he told her. She told him she didn’t either. She looked at the clock and then asked if he wanted to do it later that day because she did. He then realized i t was wrong and he shouldn’t be doing what they just did at all. Just one more time okayno more then.Top Popular Hit ! : )

Home >> Erotic Sex Stories >>  One Time Affair
tag : One Time Affair,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..