เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


First Times เล่าเรื่องเสียว

Home >> Their First Time Sex Stories >>  First Times

เรื่องเสียว First Times

4620She calls out from the shower thinking it might be her sister. Her sister is due to come in town but Ellen has no idea when. Then she hears a low voice a man’s voice. She grows concerned then anxious and then the chaos of it all hits her. It’s him. First she smiles then she realizes the implications of wha t to do as emotions and thoughts run through her veins. Initially they course like a Colorado River. No he is not a terrible man. She likes him. She’s crazy wild about him and hopes he likes her too. It seems that way but as her mothe r always told her sometimes appearances can be deceiving As he calls out he mentions to her the front door was open and he recalled she once told him to c ome in if it is if ever he stopped by. But then she wishes they were lovers. S he wishes he is there with her in the shower exactly as she is and holding her naked form against his. She looks down. She’s nervous excited and imagines hi m naked as he steps in with that smile of his She calls out to him with an u neasy tone. It is the result of past fantasies she’s had of him and her. She’s told no one only because he is 37. She is only 22. She feels it grow within. She rinses quickly her nipples growing and hardening. She feels the tingly sen sations from the excitement beginning to fester within. He is there in her hou se down the hall and in her living room. Handsome and tall with those soft fai r brown eyes and she loves his gentle amicable smile. And even better yet is h e appears to like her too. They’ve texted and emailed and occasionally left me ssages on one another’s voice mails. Now that’s put the spark in her. His voic e his words and the way he’s said certain things to her Loved the text messag e the last night it said. Another one said I would love to get together too. Y ou know just hang out wing it and see how it all plays out. And another one te lling her So let’s get togetherreally soon okay. I mean it. There was smile be hind the messages. The last one she heard said Let’s see what’s really going o n tonight or tomorrow sometime this week alright please? She listens to them over and over and over. She smiles at the sound of his voice. He is mannerly a nd sweet and funny and intelligent too. How could a girl like her not want a g uy like him but then again why isn’t he already married with lots of children? She rinses off tells him she’ll be right out. She hurries herself quicker th en usual and throws on underwear a matching lace bra and then one of her nices t tees and recently ironed shorts. She comes out still anxious smiling and wit h brushed back with wet hair. He stands up a smile on his face and right then she feels the double thunder hit her hit her legs. Her pulse quickens. Her leg s are shaky. She wishes at that moment he could come over and take her into hi s arms and hold her and hug her andand kiss her lips The excitement and nerv ousness is there. She wants to tell him. If necessary she will plead with him to be her lover. She is ready to take him and kiss his lips letting him know s he is ready to make love to him. He seems flawless and despite he is older he is so damn hot and sexy to her. So why wouldn’t a girl think what she thinks a nd feels? You look upset or nervous he says the smile making his eyes twinkle She stutters but gets it out. She tells him she isn’t. He knows better. He looks at her and despite her dark wet hair she looks pretty as always. Her bro wn eyes are big. They are a feature which attracted him to her in the first pl ace. Her figure albeit modest is appropriate for the 22 year old he assesses. Moderately wide hips with approximately 32C size breasts it is her personality which he loves about her. He knows he would love to make love to her but when was the question So she asks herself why hasn’t he tried to kiss me make lo ve to me yet? I want him to ohhh god I would love that. I’m pretty aren’t I? Y es of course I am. A guy like Pete doesn’t just come by like this unannounced unless he sees something in the woman Am I right she contemplates? He saw he r thinking as they held a conversation. He asks her what’s on her mind as the conversation flows freely. She says nothing but his instincts tell him otherwi se. They go on and on and finally in his charming subtle way he invites her to dinner maybe dancing too. Never has he considered himself out of touch with t oday’s music and today especially with her as his friend does he feel that way Without a second’s hesitation she says yes and hops up. He smiles and watch es her body and listens to her tell him to give her a few minutes to get ready . He tells her she looks great but she wants to change anyway. He never has di sapproved of her appearances. She always dresses and looks good. At least in h is opinion she has He waits for her. Now is the right time. He’s waited for ten minutes almost. He can not figure out what is taking her so long. In her r oom she’s tried on several different combos. No no and again no as she throws one blouse or another back into the closet on the floor. Skirts or pants or wh at she’s asked herself. She does not know and again in her panties with anothe r blouse on she is fumbling with the tiny buttons. Ellen is keyed up as ever. She can’t button the blouse. She’s found the right skirt a short black piece w hich does utterly wild things for her body. She swears. Half way down she fina lly gets through the fourth button. Two more to go and then finally she can pu t on her skirt He stands up. He starts to head down the hallway. He’s about to call out her name but doesn’t. He hesitates. The door is half open. Curiosi ty gets the best of him. He allows his eyes to peek through the opening. Initi ally with no ulterior motives he didn’t set out to do what he did. It couldn’t be prevented. He smelled it when she first sat down. He smelled it more when she went back to her room. He closed his eyes. He took deep whiffs of it. It s melled so nice to him. The herbal soaps and fragrances they left behind once s he was out of the shower were too delightful to not say something to her. Coul d he have waited to tell her? Yes he could have but why not break down? Why no t let some demons control you instead of you controlling them sometimes? All t hings considered he figures maybe she wants to make love He pushes the door open slowly. He steps in quietly but only a few steps. She wears only the blou se a bra he figures and the adorable panties. From behind she looks marvelous stupendous and an assortment of other wonderful and positive adjectives too He smiles more. He thinks of things he knows he should not think of in the pre sence of a lady or woman. But seeing her standing there her arms over head lik e they are as she puts on her necklace he sees her underwear. He sees the cove red cute butt cheeks. He sees her long naked thighs Now she has gone and don e it. Seeing her in the position she is in she now allows him to be tantalized . All the buried feelings and thoughts and desires he has had towards her have now surfaced. He knows what he wants and is unable to contain it And he tel ls himself he wishes he could remain a gentleman with her But he can not any longer. He walks towards her his eyes on her everywhere and he smells the sur rounding air. She smells breathtaking as ever. Low gently he speaks to her as his arms reach around her front to hold her take her all in. He breathes and s mells her scents. He tells her she smells incredible. She wants to hold him bu t cups his arms with hers. She wants moremore then she ever wanted anything be fore Like him her body begins coursing with incredibly overbearing desire. H e carefully strategically places his lips on the nape of her neck. One kiss an other and then another as they moved cautiously and gently from back around to the side he hears her. She murmurs. She murmurs again and again and again H e feels her squeeze his arms again. This is good he thinks. This is right he t ells himself. He kisses her lips once twice again and again and they hug and h e pulls her into him as their lips embrace passionately. It goes on and on and she wants his clothes. She tugs at his shirt. Pulling and tugging slowly it c omes out of his slacks. His back is smooth as her hands run slowly upwards und erneath it. He lets her undress him. He does not want to force it but she is a ccepting and she undoes one then another and from the bottom up. Finally it is open. He sees her flesh. He sees her bosoms. He sees her bra. He sees her bea uty. He looks into her eyes. He smiles into them. He lets her know he wants he r. He wants all of her and he leans over lifting her into his arms. He carries her to her bed and lays her body on it This is her first time. It is there first time. It is her first time ever making love to an older more mature and very handsome man but it is the best ever in her life Standing beside the be d he neither smiles nor does he frown. He looks at her with devotion. He gazes upon her as he undoes his shirt takes off his slacks and removes everything b ut his tight briefs. He looks good. Tall wavy brown hair and soft tender eyes that smile when he smiles He climbs in slowly and right against her. Her bra and panties are still on but she looks equally as sexy with or without them. She looks delectable. She feels the same towards him. She wants to kiss his bo dy as much as he does hers He leans into her. She turns toward him. He can n ot resist her and kisses her body beginning at the base of her neck. Easing hi s way down her he kisses into the settled cleavage then goes around one breast under and over and tenderly kisses his way around the other. She is relaxed. Her eyes are closed. She feels his warm breath and lips lightly rustling again st her Mmmmm it feels soooo nice she tells herself. She utters soft sounds t o indicate she is happy aroused and is enjoying what he is doing. He kisses on down. Over her flesh he crosses. He kisses her lightly and lovingly against h er flat stomach then over to one side. Up then down across then the other and proceeds the same way- up then down and back to her stomach. And all the while fantasies come to life and new fantasies grow inside her Ohhhhhh Peter she sighs quietly. Peter oh Petermake love to meI want you more then ever. I want to hold youI wantI want to be entirely naked with you. I want you inside me Pe ter He looks up. He gets up. He pulls her to him. He wants her too. He wants her a lot. He takes her he removes her bra and her breasts hold their place. He finds them energizing and wants them more then he ever realized. Laying her down again he pulls off his briefs. He looks at her panties and smiles at her . He slips them off her. He sees she does shave. He smiles at her. He looks he r body over. He sees it. Smiling more he sees her camel toe. It is flawlessly gorgeous You’re perfect you know he tells her delicately She trembles. Ins ide she’s too excited but knows she wants all of him. She tells him thank you and leans in one more time and kisses his lips intimately. I have to tell you something else she says. He asks what it is. She gazes at him looks him up and down and gets the courage to say it. I’ve been crazy about you but this is so mething deep within me saying this. And I’ve alreadyI’ve said it once before b ut I want you deeply. I want you in me on me and I want your cum Peter. I want to feel it everywhere. I want to hold it in my hands feel it on my face and I evenI even want to feel it and taste it in my mouth. Make love and cum on me That is what I wantbecause I love you more then I’ve ever loved anyone she tol d him They look at one another. They hold the others gaze. This felt serious now. He knows he adores her and she feels exactly the same way about him. The y are both easily charged up by the recent turn of events loving kisses across her body but especially what she has said to him He crawls over her and she smiles enthusiastically. Nervous and wound up she can not wait to feel it. It is growing. Harder thicker and more solid he finds she is already wet. She is already prepared. It slips in pushing and moving against swollen internal fle sh he smiles. She does too. He groans quietly arching his back as he feel the heat of her inner walls. He tells her this is good this is incredible She ne eds more. She needs it badly. She pushes. She winces. She grimaces. She needs much more. He pushes back. She pushes. He pushes again. They find rhythm. Push ing sinking it goes deep within her glorious abyss. Pushing back deep it comes inside her Ohhhhhh PeterPeter yesyes ohhhhhhh Peter she moans Ugh ahhhhhh hhhh he comes back. Ohhhh EllenEllenyou’re so perfect for me More pushing mo re groaning more yes’ and more yelps and shouting. Up and down back and forth they go at one another. He is ready she is not but he is too horny to sustain it with her I really like you Ellen he calls out but if you want me to cum l ike you say you do then now is the time honeynow is the time She screams bre athlessly Reallyyou are? You’re ready? He nods and smiles and pulls out fro m inside her. He masturbates briefly. He explodes. He comes at her like a wild man. Cum pours at what she deems is a catastrophic like effect. It gushes and flows wildly out of his dick as it spreads its own glory. And she tries despe rately to catch some of it in her hands while the remainder flies passed her h ead into her hair against the pillow then into her face. But as she wishes it hits her bosoms. Everywhere he looked was cum But in her cupped hands is an off white milky substance a puddlea large one at that. And Ellen smiles gratui tously and says This is just one thing I love about you Peter and she sips it like wine as she tilts her hands and her lips swallow it all down. She licks h er palms afterward and sighs He is exhausted. He is spent. Cum drips or hold s at the tips opening. He is happy. And she is too. He slides in beside her an d lies against the naked warmth of her flesh and it is good very good. She bre athes she purrs as his wondrous frame holds against her as if caressing her bo dy. His hands feel her breasts. Slowly they touch each one. His eyes and hers are closing and she feels his limp spent dick against her against her back. It is nice. She is thankful and wants to tell him so many thoughts running throu gh her He rubs them more. She smiles easy. He rubs her tummy. She enjoys it. She cranes her neck backward as if telling him to feel more of her. He knows. He touches more of the glassy like stomach His hands rub her thighs and she opens them up allowing him the freedom he justly deserves. He toys with the i nner sanctum of her thighs pleasuring them and pleasuring her while easing his way towards her warm and still horny pussy. He begins to feel inside it. She opens wider as he starts to finger her with his longest finger. She breathes e asy but that changes and he hears the changes as she attempts to make her feel aroused She is and he speaks to her softly arousing her by his tone by his words I need to make sure you are happier then me he tells her Quietly she responds and says. I will be. I willbecause by tomorrow morning you and I wil l have finished what we’re about to do this time. He smiles she laughs quietly . Each understands. And the 37 year old cradles the 23 year olds gorgeous will ing physique in his arms and hands as he feels the thunder suddenly become ali ve again. Slowly it attempts to salvage what remains from its last explosion. He is happy more then happy to do this again with her. He is happy more then h appy to pleasure her and be pleasured and see Ellen’s body give its all as it dances and bounces and he hears her wail for she has become special to him. He wants it. He finds he wants it so much more then he expected. Peter? she says breaking the silence. Are you and I ever going to make real love? Yes and soo ner then I think he comes back as he presses his stiffness into her backLive J asmin Adult Sex Cams - Sex stories of naked girls and guys making you horny? T ry chatting live while watching some of the hot sexy cam girls guys and tranni es online at Live Jasmine Cams. Sexy Phone Chat - Chat on the telephone with t he sexy girl of your fantasies by requesting to talk with any type or shape of girl or guy -Top Popular Hit ! : )

tag : First Times,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..