เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Erotic Heat เล่าเรื่องเสียว

Home >> Their First Time Sex Stories >>  Erotic Heat

เรื่องเสียว Erotic Heat

1606She needed to get out. After ten years she had enough. Mind control was o ne thing but not being allowed as a nun as a human being or as a woman to be a llowed to be compassionate to others was too much.Late into the morning she aw oke. Quietly she turned over. Pulling it out from beneath her pillow she plugg ed in the small earphones and fired it up. She signed in pulled up the site an d logged in while pulling the earphones often to check for any noise outside h er room. Maybe I shouldn’t wear these she told herself. She pulled them out bu t left it plugged in. No noise nothing whatsoever was best. The only light cam e from the moon outside and her notebook computer.Nuns were allowed that luxur y. For educational purposes they were granted it. This in her opinion was educ ational. What was the secular portion of society talking about doing in every day terms? I should at least understand she was thinking. I need to relate to my students. But in reality that wasn’t true. She was looking for more looking for knowledge and she was looking for that out.She no longer desired the life of solitude of that commitment to one entity and to the servitude she was ser ving. This was not happiness. This was not god’s way. Read the bible. No it wa s not. I have to get out get away be free and be who I was once. She chatted. She smiled. She wanted to laugh. She couldn’t. She continued to chat. It was f un it was interesting and these were nice people or they seemed to be.A chat b ox opened. Huh she wondered? He said hi. She said hi back. He asked how she wa s doing. She said fine. She knew the yellow faces and added that smiley face. She asked him how he was. He told her fine and sent a smiley face with it. The y were easing into an open conversation. He asked her things general questions . She was naïve and she answered them. She asked him general questions asked h im where he was from. He told her. Where is that she wondered and asked him. H e told her. She told him she wasn’t familiar with it. Turned out it was close by. 10 miles away actually. She told him.He said cool. He said it was surprisi ng they were that close to one another. She felt more comfortable. He asked he r eventually if she had a picture of herself. She said sorry. She didn’t have any. She sent a sad face with it. He smiled sent one anyways and she smiled up on receiving it. This was good this was fun. Maybe he’s a nice person. Maybe s he didn’t know. She didn’t know much about the internet. Not like this she did n’t.He asked all the right questions she answered them as best she could. Didn ’t want to let on she is a nun. He asked her what she looked like. There was a long pause. That was hard to answer. A nun doesn’t do that. She doesn’t tell someone she doesn’t know what she looks like. That’s wrong. He sort of began t o understand that and described himself physically. Oh this is all wrong. I ha ve to get off line. I don’t I don’t feel right about any of this. She told him she had to go. She said maybe she’d be on at another time. He said goodbye ha ve a nice day and he added another two smiley faces. She liked that. She added three.Wishing she kind of knew him he was on her mind off and on all day. She smiled too often. That made some superiors curious. Why is she so happy sudde nly? None of their business. It was personal. She wasn’t about to talk. She wa sn’t about to tell anyone. It was not their business and anyways I need out. I need to get out I think.Two nights later she signed in again. She looked for him but didn’t see him until later. They chatted freely. He was a nice man a r eally nice man. He wanted to meet her. She said no that she couldn’t. He asked why. She told him why. Her reason was a lie. He bought it for now. He bought it and she felt good.Three nights later she ran into him online. She was elate d. She felt awful she lied to him. She told him maybe just maybe we can have l unch. He wondered. Is she married and he asked. Yes I am married but not like you think. She didn’t say that. She could have said that. She told him she was in the process of a divorce. That was a good response. She was annulling her marriage with her order. She would be a civilian sometime soon. She didn’t tel l him the details.This went on and on for weeks. All the niceties with one ano ther looking forward to getting to know one another chatting especially with o ne another and feeling special feeling good afterward. That’s what was so good . How she felt after chatting with him. That kept her going.Finally after mont hs of thought contemplation she decided it was enough. They were surprised and tried convincing her not to leave the order. She was dead set on becoming a r egular person no longer a nun. Her convictions changed. Her outlook her person ality changed and she was now a free woman. No more vestments no more habit an d orders to take from anyone at least not as a nun.She said hi. He said hi bac k. This time it seemed more personal. She told him she’d love to meet him for lunch. That excited him. He wasn’t anything special. Just a guy a computer guy . That’s all he was. Liked being online liked meeting new people. He wasn’t mu ch for having a social life so meeting a woman online was pretty cool in his o pinion. He had some idea what she looked like. So he shouldn’t have much troub le finding her at the crowded restaurant.She waited purse in hand and wearing a coat on the cold December early afternoon he wouldn’t assess much of her bea uty without it off. But it didn’t matter. This was a woman something he wasn’t accustomed to being with. Yes he’s dated but nothing ever substantial. Maybe one or two dates but that was it and nothing else. He walked in and looked aro und. No no maybe he thought.He walked up slowly. He stopped tried putting on a good smile. She looked up. She knew instantly it was him. They introduced the mselves shook hands. Both were nervous. It was evident but neither knew it. Ne ither was self assured enough to notice. They were seated at a booth and took opposite sides. Neither knew what to say. Looking away from one another they t ried to find their way back to the other’s face. Nervous smiles ensued.They bo th laughed nervously. They said they were nervous too. That broke the ice. Eac h laughed. He told her she was a lot prettier then he ever expected. She laugh ed again nervously but thanked him. She looked away. She said she thought he w as handsome. That excited him. She was still wearing the ring. The ring from w hen she was a nun. She never told him. He asked about it. He was leery. He did not want to be seeing someone who was married. She apologized. Their eyes met and she finally explained.A nun no way no kidding? he exclaimed. My sister is one too. He smiled they could relate. He looked into her eyes. He loved her e yes. He looked at her body what he could see of it. It was lovely what he coul d see of it. He wanted to say so but was it inappropriate? He didn’t know. It turned him on. A former nun? Wow cool a former nun kind of uhh kinky maybe may be not.Clean it up he thought. Don’t go there. He laughed. She asked what was funny. He couldn’t say. It made her feel self conscious. She didn’t like how s he felt. He told her mildly of course. She blushed. She liked it but she felt embarrassed too. She smiled timidly. They ate lunch talked a while and he aske d her what her plans were for the remainder of the day. She told him nothing. He asked if she’d like to walk. She smiled and accepted. They walked talked an d he thought about how kinky it would be to make love with a former nun while they chatted. He never brought it up. But he thought about it. He thought abou t the possibility a lot.It excited him. What excites her he wondered? He had t o know. He just had to. But they just met. He couldn’t ask her. Not on a first date he couldn’t. No uh uhh no way he could do that. They said their goodbyes but he wanted to see her again practically insisted. She thought it was nice thought it was cute. She said to come by her place a small apartment above the drugstore. It came furnished. It was perfect for her.Next day he came a half hour early. A little excited maybe. But she was ready. It was colder out but s till a great day to walk. She suggested it but he had another idea. He knew a restaurant outside of town. It was owned by his cousins. They went and got the best booth in the place. Great food she hadn’t had food like it since before becoming a nun. He asked her more about being a nun.He wanted to know. He had to know. What do nuns do when they have those feelings? How do they deal with them when they happen? No can’t ask don’t know her well enough. I can’t ask he r he thought. Left it at that for the time being. But it never left his mind. He wanted had to know just had to know. She excited him aroused his curiosity. She aroused more then that. They walked afterward. It was balmier that day in the mid forties. Christmas was closing in. He asked her if she was going home for Christmas. She said no. She had one sister. She lived across the country so she wouldn’t be gong to see her. He asked her what she’d be doing. She said she didn’t know.He stopped told her he was without family too but usually cam e here to the restaurant and shared a meal with his extended family his cousin s. It was okay. But he could think of better things to do. She asked what. He couldn’t tell her.That struck her as odd so she asked again. He told her. She stopped and looked at him. That was an odd thing to do. Chat online all day on Christmas? She told him no. She told him they would spend it together. No inv itation no hesitation just a simple statement that they would spend it togethe r. Him her and alone.Alone her and I alone he thought. Wow wow and triple wow. Oh god oh shit he was thinking. Is this my lucky day? Could it be? Would it b e? No no way he thought shaking his head. She asked why he was shaking his hea d. She was smiling. Why was he shaking his head? He couldn’t tell her. He coul dn’t tell her the truth. He couldn’t tell her what he was thinking. To have se x with a nun who recently left an order? Now that would be exciting wouldn’t i t wouldn’t it?She asked if he was agreeable. He stuttered but said yes. It was plain to see that he was anxious nervous and she wanted to know why. He would not let out his feelings. They continued to walk but it was nippy and she had other things to do. Damn spend the day with me. Please let’s spend it togethe r he said to himself.At home alone she thought about him. She thought too much . That was bad real bad. Something wasn’t right. Something she didn’t quite un derstand was coursing through her she wasn’t understanding. It felt good but i t also felt wrong very wrong. Surging tingling feelings rang through her body. Not disastrous but certainly not good sensations. So what were oh my god oh l ord lord please guide me please help me. No don’t let these feelings control m e. She dropped to her knees and prayed. That didn’t help. He was on her mind. He made her feel too good too excited. A feeling of euphoria exploded within h er. More and more those feelings expanded mushroomed intensely. Oh lord what i s happening to me? Why would this happen?She went into mediation prayer mode f orcing the thoughts pushing the feelings away. Slowly they disappeared. Gradua lly the excitability the ecstasy she was experiencing dissipated. Good oh good they’re gone completely gone. The day passed. So had the feelings she had for him. No further incidences like those. Good thank god she told herself.That n ight she was online. Happily surfing and checking out different areas she saw him. He was chatting. She didn’t interrupt him. He was in a site talking to so meone. It looked as if they were friends. She watched him. She read what he sa id.She’s different but she’s hot. I don’t know why but she is. What does hot m ean she wondered? Maybe because she’s a former nun makes me think that way but regardless I like her. I like her a lot. I mean despite what she was she’s se xy. She’s nice and and it went on and on. She loved what he had to say about h er and she signed out.Content with his assessment she lay her head down pulled up the covers and in one week he’d be over for Christmas dinner. Lying in the dark she thought about him. She thought about what she saw him write. She’s d ifferent but she’s hot She smiled. she was sexy and suddenly it all came back. Suddenly all those feelings all those sensations from earlier came back to her . Her body shriveled up. She tensed up unable to understand it all unable to c omprehend what was coursing through her legs thighs vagina and her stomach. It wasn’t only coursing through her but it was burning tingling and tumbling vio lently. She called out to no one in particular. Visions of him were on her min d. He was the only one there. His eyes his smile and his words she read from e arlier online.She felt that urge that powerful urge to reach down and reach in side. Touch it feel it she told herself. Just do something. I don’t know I’m n ot sure I just wish me I understood it. Oh god maybe I no I can’t call him. Th at would be wrong. No oh no no no she was thinking. Even her nipples tingled. They surged with desire too. She wanted to be held touched and and and even ki ssed kissed by a man. She wanted to be held firmly by someone by him most like ly. She fidgeted in bed. She touched her legs touched her stomach and she felt her breasts her hardened nipples too.She sat up. It was abrupt but she sat up and stared across the way. She ushered herself to the phone. She dialed his n umber. She looked at the clock. It was late. It read 9:30. She hung up before she heard it ring. It rang on his end. He called the number she picked up. All she said was hello. She felt bad she called. She shouldn’t have called. She k new that. Female problems emotions and not men’s concerns. Why did I call? Why did I call? She knew why. She still felt the throbbing the exciting turmoil w ithin. She told him one thing and only one thing. She needed to see him and no w. She hung up but regretted telling him. It was her problem only her problem. She could get through this. Has before but he was already on his way.Wow she wants me what does she want? She sounded worried excited and kind of jumpy too . So what’s up he wondered? He overshot his target. He turned around excitedly . He was playing it all out in his head. What does she need? Does she want me? No be real that’s not it. Oh wow what if it is? Oh god oh shit he thought. Th at would be so freaking cool.He parked ran inside and upstairs. He knocked and she answered within seconds. The look on her face. What is that look. She was blinking wildly. She didn’t even say hi let him come inside on his own and he closed the door. He asked what was wrong. She didn’t say. He asked again a di fferent way. Still she didn’t say.Silence filled the void but he could hear he r breathing. She was breathing hungrily. Something was up something was going on. He waited eagerly. God she’s sexy isn’t she? Yes yes she is. Why I have no idea but she is. I want her. I’d love to lie down with her make love to her. We don’t have to to to fuck or anything just lie naked together. That’s it let ’s lie down under some covers in her bed and and.She interrupted him. Turning swiftly she looked at him like a woman on a mission. She asked him. He was stu nned but turned on by the question. What makes her a sexy woman? Fuck everythi ng makes you a sexy woman he told himself. She asked again. She was burning up inside. She had to know. She had to understand her feelings coursing rampantl y through her the sensations she was having. He tried explaining. It didn’t he lp. There was wild unadulterated fear written all over her. She had to rid her self of the coursing emotions within her and now was that chance that opportun ity to do so.She glared at him. She truly was on a mission. What was circulati ng through her head? What was it? He told her what he felt why he felt she was a sexy woman. She didn’t see it. He had to approach it differently. He had to . How would he approach it? He knew how he wanted to but was she willing to ac cept his approach?He asked her. He asked her if she was willing to look at it differently. Thinking outside the box so to speak. She had no idea what he mea nt. She was confused. He wanted to show her show her personally. He looked her straight in the eyes. He felt committed to showing her one on one. He knew wh at he wanted. He’s known that for months. She’s always been pretty. She’s alwa ys had those qualities he admired in women. A tall yet fuller figured woman wi th long thick hair. A woman with relatively large breasts wide hips and relati vely thick long thighs. She was almost perfect and her smile and eyes confirme d all that for him too.’He stood in front of her smiling looking her dead in t he eyes. God she became prettier by the second. God she was sexier by the minu te. God she was more worth as he inhaled each waking breath. She asked him wha t was so funny. Nothing was funny. He was enjoying being in her presence appre ciating her beauty. She blushed. She twitched shuddered in his presence. She c ouldn’t last much longer she thought. She practically cried out to know what w as going on how to stop it all.He became semi-serious. He took her hand. He le d her away towards her room and he sat her down saying nothing. He looked at h er and as he did he unbuttoned his shirt. She started to say something but he hushed her. He made sure she said nothing at all. He removed it and she gazed at his slim chest in awe of it. She moaned horribly. It was overwhelming to he r. Her body tightened up her eyes closed and then opened.He knew exactly what the problem is. He asked her if she felt an attraction to him. She didn’t want to admit it but it slipped out. She only nodded but with a look of fear on he r face. He asked her if she felt like she wanted him. At first she didn’t say yes. Soon enough she gave in to her emotions. She nodded and simply moaned as though expressing more emotions caged within her. He told her it would be alri ght but didn’t remove anything else at the time. He looked at her and took her hands in his. He lifted them up and he kissed the backsides of both of them. She smiled but instantly cringed.He asked her how much she likes him. She told him a lot. He was special. He asked her of he could do something she wouldn’t expect and she said yes. And she didn’t expect it. He reached forward undid t he top button of her heavy off white blouse.It was equally arousing to him and he twitched excitedly his eyes blinking and his upper body jiggling oddly. Sh e quizzically looked at him. He didn’t say a word. She then reached up and und id the next one and the next one and each one after that. She left it tucked i n her skirt. He gazed upon them their beauty steaming rising up from within he r ivory blouse. She saw him mouth the words. He had said oh god as his eyes cl osed. She had no idea her body aroused him. She had no idea his penis began to tingle. She had no idea his penis was forming an erection in front of her but she would. It would be her first time as a 31 year old woman ever seeing a ma n’s erection much less a penis in her life.He told her looking into her eyes s he turned him on. She wasn’t sure and asked exactly what that was supposed to feel like. He explained. She moaned loudly. She told him she had these devilis h feelings all over especially inside her vagina as she pointed between her le gs. He looked down looked up and he desperately wanted to pat it. He looked at the area again and looked at her afterward.She asked him about his feelings w hat happens when he’s aroused. He told her. He told her specifically what happ ens and how he feels. He took hold of her hand but she resisted. She wasn’t su re she wanted to know. He wanted her to know. To him it was imperative she kne w. He didn’t explain and gently took hold of her wrist again trying to force i t down on his lap.She was afraid. She didn’t know how it would feel. She wante d to know she wanted to feel it but she was afraid of what she would experienc e if she did touch it. He told her he wanted her to experience all the joy all the beauty which comes from an experience like that. She asked him how experi enced he was. He told her the truth- a little but not much.That was good. She didn’t mind hearing that. He wasn’t just another guy on another quest to be wi th another girl but in reality he was. It didn’t matter. He liked her. He like d this woman a lot and she needed him. She wanted him to help her. And this wo uld resolve their issues at hand.She allowed him to take her hand and she let it touch his crotch. And she felt the rocketing bulge within his slacks and to him it was electrifying. For her it was amazing what she felt after touching a man’s erection for the very first time in her life.She moaned and quietly wa iled once her hand pressed on it. It excited her to no end. She looked up and he was looking inside her blouse. He was staring at them. The rising bosoms fr om within the resting bra brought overwhelming pleasure to him. He wanted noth ing more at that moment to undress her touch her and kiss them at that moment. He wanted nothing more then to kiss them dress them with his lips and tongue and then to slide her bra off so that he could see their wholesome beauty in t he flesh.She asked what was wrong. He said nothing. She felt weird naked as if something was bothering him. This was not something she was used to. He told her she was more beautiful then he ever imagined. He told her that her body wa s magnificent. She knew she was big woman but no one had ever told her she was beautiful no one. She wanted to receive it as a compliment. That was hard. It was time to prove it show that to her.He stood up. He looked at her as he unb uckled his belt. She looked at him she watched him undo his belt. He undid the snap on his slacks. Her eyes changed. She grew more excited. He unzipped the zipper then. Her eyes changed some more. He pushed them down as he watched her eyes her expressions. Then when she saw the bulging erection in his underwear she quietly cried out wailing excitedly then he ever expected her to.But he w anted those breasts. He wanted to touch them feel anything and everything with in inches surrounding the immediate area and he wanted to feel them and her up per body such as her rolling tummy as soon as humanly possible.But he noticed something. He saw her eyes. They were fixated on him on his underwear. They we re fixated on his bulge inside. He knew. He knew exactly what she desired. She looked up nervously and looked back at it anxiously and he stepped closer. Sh e reached forward with some hesitance and he stepped even closer so that they were only several inches apart. She looked up quickly and as she did he smiled as if to say its okay go ahead and do as you desire.And she understood his ga ze and reached across. Carefully gently she touched it. He could see her whole body tightening straining to relax. She couldn’t. It was almost too much. Her legs they closed quickly. He saw her neck and shoulders and then her whole bo dy tense up as she reacted to feeling the hardened cock. It had been overwhelm ing. Even he was excited by her tender touching of it. It was like he forced i t forward so it could be felt again and again.He liked it. He wanted her to ta ke control of it. But he didn’t expect anything anything of the kind at that p oint. She laid the flat of her hand against it. Again she cautiously caressed it taking in deep relaxing breaths and letting out soothing shots of air tryin g hard to remain calm. It was not working. She was failing failing to remain i n control of it all.She knew she wanted more. At that point she was bold and r emoved her top for him. Her eyes remained affixed on him. She wanted him to kn ow she was offering herself to him. He looked down upon her and smiled. She fe lt comfortable seeing his smile. Neither had spoken a word. All communication was through the others’ eyes or expressions.He dropped to his knees and leaned forward. He kissed her lips. Letting them grace her lips she didn’t return an ything. She felt them. It heightened her desires. After kissing her he reached forward. He felt both of them both of her covered mounds. So hearty so wholes ome and he told himself these were the softest portions of womanhood he had ev er come in contact with. And as he held them he looked into her eyes. He assur ed her that they were gorgeous and fantastic. She smiled as he held them.Then he kissed her flesh. He kissed all the flesh surrounding them. He kissed aroun d her bra. He kissed above and below it too. It was exciting and wonderful and as he kissed she became more and more beautiful to him. He kissed her cleavag e. And he heard her moan. She unintentionally pulled his head. She pulled it a gainst her breasts.Just as quickly as she pulled his head against her she let go of it. She forced it away from her hearty chest. She was ashamed. But he lo ved how it felt and leaned forward pressing his lips against the nurturing bos oms. They felt hot moist and felt as thought they were perspiring. He looked. They were perspiring. He smiled. He loved how they felt.Didn’t matter that she was sweaty. She was sexy totally sexy now. He looked up into her face and she wore an angelic look. He whispered the clock rung and she reiterated the same words back to him. Merry Christmas.He removed the bra. Removed her underwear and he removed his underwear too. Naked breathing hormones and desired filled they air. She felt it. Surging screaming and thrusting into her soft chubby fl esh. She wanted more. She didn’t know what that was but she wanted more.He kis sed them again. He reached down. She felt it. He reached in. She yelped. Her b ody tensed up as his fingers trolled in between them feeling the soft thin pet als of her mature bush. Thick soft and feathery his fingers trolled in between them as they searched for anything something. It soothed her. It excited her. She quietly squealed again her body rising off the mattress. Glorifying she a rched her back and pushed her vagina against him against his erection. It was instinctive natural. It seemed inherent to do it. Again she lifted up her body rising and lifting herself. Pressing against it crying out calling out louder and louder.He sensed her eternal desires. He more then sensed them. He had ne ver known a woman like her. It was her first time but not his. He knew how it all worked. All she knew was what she felt what she was yearning for. It calle d out to him. She called out to him and he responded as any man would respond to a woman in need of what she craved.Her hands reached around. Her fingers du g in. One on one side the other taking hold on the other. Between each cheek t hey took hold of him pulling his ass cheeks against her and his cock separatin g the folds. Inserting it it pushed onward inside thrusting forcefully excited ly into the deep hot walls of her pussy.She squealed like a pig like a pig bei ng fucked for the very first time in its life. And she was having sex for the very first time at her young age. His long pulsating manhood pressed on surgin g with great need. They pushed and pumped one another. Instinctive it was. Inh erent it was. It was natural. He pushed she pushed. He pumped she pumped. She called out he called out. She moaned he groaned. It was louder and more intens e then anything he ever experienced but she was heaving with great desire. Her breasts were swollen and took on a life of their own.His body swooped down. H is cock lunged inward. Quickly harmoniously a man and a woman shouted moaned a nd groaned with incredible pleasure as the climatic pressure built up inside t hem both. Blood surged fluids coursed together and orgasmic results were comin g to an end as each felt their bodies being sucked into a climatic ending. An explosion of volcanic proportions was on the horizon.Closer then either realiz ed squeals filled the air and both sets of hands and fingers grabbed hold of a nything as she prepared herself to detonate in ecstasy euphorically. Her finge rs tightened their hold. Pulling at sheets flesh and wayward pillows she calle d out his name telling him she loved him. She called out his name thanking him blessing him and again telling him she loved him. And with her emotional word s he simply lunged at her harder and faster and more forcefully.Laughter squea ling and ecstasy again filled the air. Cum blew from with in her. Splattering his legs her legs and within her she tried again and again for another and ano ther and she squealed for what seemed forever.She held him clutched his body a nd she marred it in love. Orgasm was good to her. Sex was the most wonderful t hing and he looked into her eyes and before she collapsed he told her once aga in Merry Christmas.She fell to his body kissed his cheek and kissed his lips. She said Merry Christmas in return. Her words were quiet. She held him tenderl y. Her weight and flesh felt so wonderful as if she was a heavy blanket and th e two lay in silence as snow stared flowing from the winter skies.He lay finge ring her breasts and her nipples remained hard and he leaned in. He kissed the m and told her how beautiful she was and she smiled. He reached down and felt her bush and he fingered her pussy again. She cooed and uttered those same swe et sounds from earlier.Live Jasmin Adult Sex Cams - Sex stories of naked girls and guys making you horny? Try chatting live while watching some of the hot s exy cam girls guys and trannies online at Live Jasmine Cams. Sexy Phone Chat - Chat on the telephone with the sexy girl of your fantasies by requesting to t alk with any type or shape of girl or guy -Top Popular Hit ! : )

tag : Erotic Heat,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..