เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Goldilocks and the Three Bears เล่าเรื่องเสียว

Home >> Orgy Threesome and Group Sex Stories >>  Goldilocks and the Three Bears

เรื่องเสียว Goldilocks and the Three Bears

7584There was once a family of three men who were known locally as The Three Bears who lived in a cozy cottage in the woods where they worked as lumberjack s. There was great big more than seven foot tall Daddy Bear medium size six fo ot four Uncle Bear and a shorter eighteen year old Junior Bear. They got their name from the huge quantity of thick black body hair that covered them comple mented by bushy beards their stocky stature (not to mention rather round belli es in the older two) and their strange habits including avoiding clothes. Peop le from villages nearby avoided them though they believed them to be harmless. One morning Uncle Bear cooked them some porridge for breakfast. As the porridg e was too hot to eat the Three Bears decided to take a walk in the woods while it cooled.They had not been gone long when a young girl named Goldilocks came along. She had been picking flowers and had wandered into the woods. She was very pretty her long curly golden hair tied back from her freckled face with b lue ribbons skipping along in a short pale blue lace-edged dress so occasional ly her yellow knickers were visible in the dappled shade of the trees. As she went her large breasts bounced with each jump of her beautiful if slightly pod gy legs covered up to the knees with long white socks with frills at the top g oing into black buckled shoes.When she saw the Three Bears cottage she smiled and clapped her hands. How pretty! she cried. I wonder who lives there? S he stood on her toes and peeked in the window. There didn t seem to be anyone home so Goldilocks opened the door and went right inside!The first thing she s aw was the table set with three bowls of porridge; a great big bowl for Daddy Bear a medium size bowl for Uncle Bear who was on a diet and a little bowl for Junior Bear. Oh that porridge smells good! Goldilocks said. Then as she was feeling a little hungry she picked up a spoon and tasted the porridge in the G reat Big Bowl. OUCH! she cried dropping the spoon. That porridge is MUCH too hot! She tasted the porridge in the medium size bowl. But that porridge was M UCH too cold.Then she tasted the porridge in the little bowl. Mmmmmm she sai d. This porridge is JUST right! so she ate it all up!Then Goldilocks saw the three chairs set before the fire: a Great Big Chair for Daddy Bear a Medium S ize Chair for Uncle Bear and a Little Chair for Junior Bear. Oh it would be n ice to sit down for a while! Goldilocks thought.So she climbed into the Great Big Chair that belonged to Daddy Bear. Oh no! she said. That chair is MUCH too hard. Then she sat in Uncle Bear s Medium size Chair Oh no she said. T hat chair is MUCH too soft! Next she sat in Junior Bear s Little Chair. Ahhhh she said with a smile. This chair is JUST right! Goldilocks’ mind began to wonder and her fingers lifted up her skirt and slipped into her panties. Closi ng her eyes she began to rub her clitoris in circles moaning in delight as she thought of her teacher whom she fancied. Faster and faster she went and as sh e neared orgasm she started leaning back in the chair so it stood on the two b ack legs. Soon she began to cry out and convulse as she climaxed. Just then th ere was a loud CRAAACK! and the little chair broke right through!Goldilocks st ood up and dusted herself off giggling to herself. Then she climbed upstairs t o the bedroom. There she saw three beds all in a row. Oh she said yawning I am feeling sleepy after that food and orgasm. So she pulled down the covers a nd climbed into Daddy Bear s Great Big Bed. But she quickly jumped down. That bed is MUCH too hard! she said.Then she tried Uncle Bears Medium size bed. B ut it was too soft.So she climbed into Junior Bears Little Bed. It was JUST ri ght. Soon Goldilocks was fast asleep!A little while later the Three Bears retu rned from their walk. They were feeling very hungry and were looking forward t o eating the nice bowls of tasty porridge.Suddenly Daddy cried out in his Grea t Big Voice Someone has been eating my porridge! Then Uncle cried out in his Medium Size Voice Someone has been eating MY porridge! And Junior Bear cried out in his deep but still young Junior Voice Someone has been eating my porri dge. And they ve eaten it ALL UP! Then the Three Bears saw their chairs near t he fireplace. Someone has been sitting in my chair! Daddy Bear said in his Gr eat Big Voice. Someone has been sitting in MY chair! Uncle Bear said in his M edium Size Voice. Someone has been sitting in MY chair Baby Bear cried in his deep but still young Junior Voice. And now it s BROKEN! Then the Three Bears went upstairs to the bedroom. Someone has been sleeping in my bed! Daddy Bea r shouted in his Great Big Voice. And someone has been sleeping in MY bed! Un cle Bear exclaimed in his Medium Size Voice. Someone has been sleeping in MY b ed Junior Bear squeaked in his deep but still young Junior Voice. AND HERE S HE IS! Just then Goldilocks woke up! When she saw the three bears standing aro und her she leaped off the bed and made to run down the stairs and out the doo r. However before she could Daddy Bear caught her in his big arms and set her on the bed where she stood looking very scared surrounded by the Bears. You ve been a very naughty little girl Daddy Bear told her in his Great Big Voice. We should take you back to your mother and tell her what you ve done. Please don t hurt me Mr. Bear Goldilocks pleaded. And please don t tell my mother for she will beat me so very hard. Please let me go. We won t hurt you my dea r said Uncle Bear in his Medium Size Voice But you have been naughty and so if you do not wish us to tell your mother you must let us punish you and do wh at we say before we let you go. Oh yes yes anything if you ll let me go! How old are you little girl? asked Daddy. Eighteen sir she replied calming down a little now she knew she wasn t going to be beaten. And have you ever slept with a man? Y-yes she replied finding it easier to say so to the bear-man th an she would to someone in her village but wondering where this was going. OK then first I d like you to let my son here mate with you he ll be gentle I pro mise. Goldilocks was shocked but knew that she didn t have a choice. And now t hat she looked at him Junior Bear was quite a sweet looking guy despite the ex cessive body hair so she agreed. Very well please pull down your knickers and get down on the floor. Goldilocks obeyed lifting her skirt and pulling her ye llow knickers down to her knees then getting on to hands and knees facing Uncl e Bear with her arse to Junior Bear. To her surprise she could see that Uncle Bear s penis was rising into an erection already. Behind her she could hear Da ddy Bear explaining things to Junior Bear as he lifted her skirt. Now son this hole is her anus we may come to that later but for now just know that it is n ot for mating in order to make babies. The important part is this hole which i s called the vagina. Before we can do anything we must make sure that it is we t and slippery. Climb on to the bed that s right and touch it with your finger . Now is it wet? It s kind of slimy. Then she is already excited but to make sure and practice for a time you meet a woman who isn t such a slut gently pu sh your finger inside. Goldilocks made a sound to show she was offended but w as ignored and really she enjoyed this talk. Like this Dad? That s right son. Now add a second one and slowly slide it over the skin around it. Can you fee l her getting wetter? Yes Dad. OK then she is ready. Put your hands on her hi ps. Goldilocks felt the warmth of his rough lumberjack s hands press against h er buttocks. Now I m glad to see that you have an erection this is normal when you are near an attractive aroused woman. Goldilocks blushed. When you have o ne you insert your penis into the vagina carefully and slowly until either it won t go anymore or the female says stop. Now what s you name dear? Goldilock s. she replied. Are you ready Goldilocks? Yes. Very well. Son you may begin but remember what I said go carefully and if she says stop you stop. Junior B ear pushed forwards slowly not wanting to spoil his first sex education lesson and Goldilocks gasped. He may have been small for his family but his cock was several crucial millimetres thicker than any she had had before. It was shape d differently too more rounded at the beginning as it entered her and getting fatter sooner then a few inches in getting a bit thinner again. When he d got it all in and she could feel his warm hairy legs against her buttocks she reck oned it must be a good seven inches long and it felt good inside. That s good nephew said Uncle Bear. Now pull out again and push back in a nice steady rh ythm. Junior Bear did so Goldilocks feeling his slick cock stroke her insides as it pulled out pulling her rear with it a little when the bulbous end came c lose to coming out and then he pushed in again not so slow now that he knew sh e wasn t hurting. She gripped the quilt and let out a little moan which worrie d Junior Bear until Daddy Bear told him that meant he was doing well. Reassure d he sped up pushing harder so she moved back and forth a little with each ent ry and exit her long golden hair falling over her face and her breasts swingin g inside her dress. Faster please Goldilocks gasped giving herself up to her lust and Junior Bear began banging his cock into her pussy faster and she moan ed in response. Getting carried away she over balanced and fell sideways the g uy s hands slipping so they landed either side of her head his hot breath on h er face. She tried to get up but couldn t so called out to Daddy Bear. Sir sh e panted I think your son has learned his lesson. Could we do it another way? Hmm very well said Daddy Bear and told Junior Bear to withdraw from his new toy a moment.Goldilocks pulled her knickers right off one leg so she could mo ve leaving them around her right shoe. Rearranging herself she lay on her back and spread her legs then beckoned to Junior Bear to come in again. He crawled over her kissing her lips amateurishly but passionately and again slowly ente red her hairy golden twat. Goldilocks wrapped her buckle shoes and legs in her long white socks around his back to help and away he went again. OK son slow down she s not there yet instructed Daddy Bear. You mustn t reach your peak before she does that s bad manners. Junior Bear reduced his speed to long deep strokes which had Goldilocks groaning and squeaking and thrusting up towards him. His animal-like smell was turning out to be a real aphrodisiac for her an d she could feel the heat in her face and in her groin. Junior Bear was losing control a bit now thrusting in and out like a hammer but that was OK because Goldilocks was beginning to orgasm. She cried out and thrust up into him reach ing down with her hand to rub her clit and arching her back. Inside her vagina l muscles began to contract and Junior Bear came.With a yell he let the first two spurts fill her and she pulled her skirt up out of the way so it wouldn t get stained. Pulling out he plastered her blonde muff and then emptied his bal ls in about ten explosions in her cunt rivers of the sticky semen streaming ou t over both their pubic hair and on to the bed. Finally he pulled out and coll apsed panting on his side next to her jism cascading out of her hole to soak t he bedclothes. Goldilocks stroked his bearded face and kissed him deeply with her tongue relaxing for a while.Feeling refreshed Goldilocks sat up and turned to the two bigger Bears. Can I go now? Go? No not yet you haven t finished your punishment yet you enjoyed that too much said Uncle Bear. But first you must be hungry after all that exercise. Let me get you something. You like po rridge don t you? Wait here I ll get you some. He left the room. For the rest of you punishment Goldilocks said Daddy Bear I think you should take off yo ur dress as we don t want that to get messy do we? OK she replied wondering what he meant by messy . She pulled it off and undid her bra to release her l arge tits so she was wearing only her white socks up to her knees with the fri lls at the top her shiny black buckle shoes and the blue ribbons in her hair.A s he looked at her in the sunlight her blonde muff blowing slightly in the bre eze from the open window and glowing as it caught the light Daddy Bear realise d that she was very pretty. Her thighs were a little podgy perhaps and her sto mach wasn t quite flat but that was normal and actually made her look much sex ier than the pictures of thin women he d seen in magazines reminding him of Ju nior Bear s mother. Her face was especially attractive flushed as it was now u nder the freckles and her bright blue eyes sparkling. In fact he could feel hi mself getting aroused and his dick started to rise from his crotch.Goldilocks was about to start taking her shoes and socks off when Uncle Bear came in dist racting her. He was carrying a huge cauldron which he set down on the floor ne xt to an old carpet. Now Goldilocks come over here and kneel down to have some thing to eat he said and she obeyed setting off sparks in all three Bears’ li bidos even Junior Bear who d just had sex with the way her pale legs went into those long white socks. Goldilocks knelt down on the carpet and taking the la dle from Uncle Bear who offered it began eating porridge from the cauldron. As it was now just the right temperature the Bears soon joined in too until they had all eaten their fill and placed the ladles on the floor next to it.Now Un cle Bear could hold back no longer and stepped forward offering her his big th robbing cock. Kneeling up in her white socks and smiling she took it with her left hand and stroking the hair on his stomach with her right hand she guided it into her mouth opening wide to get the end inside. She sucked another inch in carefully and then pushed it out by swirling her tongue around it then spat on her hands and gripped the pink shaft tight and moved down the ten inches t o the base. The man growled in pleasure as she sucked on the end again taking a little more in then bobbed back and forth at a steady rate licking it and su cking hard. She took in one more inch so it hit the top of her throat and bega n sucking even harder alternating between quick short strokes and long slow on es masturbating herself and his shaft all the time.Soon Daddy Bear wanted a pi ece of the fun and moved next to Uncle Bear on the other side of Goldilocks. H er eyes widened when she saw the size of his manhood. It was over twelve inche s long and more than two and a half inches thick the head almost purple in hue big veins visible all over it. Taking a break from Uncle Bear s dick Goldiloc ks just managed to fit enough of Daddy Bear s in her mouth to suck and lick bu t no more. She settled for a rhythm of sucking this and then licking up and do wn his shaft using her right hand up to massage the shaft with spittle whilst wanking Uncle Bear with her left hand then returning to suck Uncle Bear off.Wa tching all this Junior Bear had got another erection and was starting to get a little agitated that he wouldn t be seeing any more action. However his fathe r knew this and soon he reluctantly pulled both himself and his brother away f rom being orally pleasured. Goldilocks looked a little disappointed. I think i t s time your punishment continued my girl said Daddy Bear. Bend over on you r hands and knees. She did so the Bears now faced with a delicious plump shap ely arse with tufts of curly blonde hair framing the damp slit of her pussy. D addy Bear crouched down and pushed his face into it then ran his tongue down b etween her lips towards her clit making Goldilocks moan as her began eating he r out. However that was not his intention and after only a few licks he moved up to her tight virgin anus circling it making her shiver and then thrusting h is tongue into it making her squeak in surprise. No one had ever gone there wi th her before but once the shock wore off she began to enjoy the sensation of his wet warm tongue caressing the nerves there.Satisfied that her sphincter wa s well lubricated with slimy slobber Daddy Bear got up and shuffled forward. Now Goldilocks he said directing his enormous cock at the tiny little hole t he next part of your punishment is to be buggered. We will be gentle as we don t want to hurt you so you must say how it feels and we will stop if you say s o. OK? Yes mister Bear the little girl replied looking back over her shoulde r her freckled face showing obvious curiosity at what this would be like havin g long since surrendered herself to the fate the Bears had designed for her. V ery slowly Daddy Bear pushed his hips forward the tip of his dick pressing ont o her forbidden entrance. The flesh compressed under the pressure and then eve ntually Goldilocks relaxed her muscles and the very tip slipped into the circl e of the muscle. He pushed a little harder and a bit more went in though this was only half the width so far. He tried a little more and Goldilocks let out a little scream. OUCH! she cried. That cock is MUCH too big! Very well sai d Daddy Bear and he pulled away and stood up thinking for a moment. Son he s aid finally You try. This time be even more careful than before. Junior Bear came forward and knelt behind Goldilocks spat a little to replace the lube tha t had come off on his father s penis and then aimed his newly erect cock at th e tight little hole. Ready? he asked Goldilocks. Yes I m ready she said impa tiently. Although the last one had hurt a bit she d liked the feeling in a str ange way.Junior Bear pushed forwards his cock sliding in easily with the help of his fingers going in all the way without a hitch and started sliding in and out. This time though it was not Junior Bear that satisfied the fussy girl. O h no she said. That cock is MUCH too soft! Hmmm OK son come away Daddy Bea r said perplexed and his son reluctantly obeyed. Right brother I think we d b etter give you a try. Uncle Bear came forwards and assumed the position his br other and his nephew had taken before him again adding his saliva to the pucke red ring. As Goldilocks wiggled her bum impatiently he moved forwards. It was a tight fit at first the round head of his penis just pushed against her sphin cter but then it began to slip in the muscle widening around it and eventually the fattest part was in with no more complaints. The rest was a smooth entry and somehow all ten inches went in so she ended up with his hairy legs pressed again her thighs and the bottom of his large belly resting on the tome of her buttocks.At this point Goldilocks whose face had been screwed up in concentra tion gave her verdict. Ooooohhhh she said with a groan. This cock is JUST r ight! Daddy Bear was relieved and soon Uncle Bear was on all fours over Goldil ocks his entire body covering her and her head pumping his big dick in and out of her tightest tunnel each thrust making her breasts sway as they hung down. He was much older bigger fatter and hairier than any of the boys she d been w ith before but somehow found the sensation of being trapped between his strong arms with his large stomach and hairy chest against her back a huge turn on.B ut Junior Bear was still unsatisfied and a bit disappointed that his cock hadn t been good enough so Daddy Bear sent his son round the front. Uncle Bear kin dly got up again out of the way with his hands on Goldilocks behind making ro om for his nephew whose cock the horny little girl gladly took hold of and beg an sucking like it was the nicest lollipop she d ever had either forgetting or not caring where it had just been.Once Uncle Bear had got into a rhythm and s uppressed the urge to cum straight away in that tiny tight hole he wrapped his big arms around Goldilocks body and slowly pulled her up and back sitting an d then lying beneath her his penis still inside her. Junior Bear had come with her and now shuffled around on his knees to the side as she lay back into the warm soft but hairy embrace of Uncle Bear. Uncle Bear shifted his hands down to her hips and with his help she began lifting her butt up and down so that w ith his upward thrusts they quickly regained their previous rhythm the young g irl s panting lost as she began blowing Junior Bear again. This position was a lso more comfortable for her breasts their weight resting and quivering on her chest rather than hanging down from it.In this position with her legs spread wide either side of Uncle Bear s legs her knees pointing up above the frilly e dge of her white socks as she supported the movements of her crotch Goldilocks golden pussy was revealed in all its glory. Daddy Bear moved round to view i t better the lips in the middle of her slightly chubby thighs open and invitin g him into the damp pink inside he couldn t resist. Dropping to all fours he s tarted licking the slit again enjoying the taste of her pussy juice adding lar ge amounts of spit to the already slippery cunt and then moved forward until h is huge body bridged even his brother beneath the blonde girl he was fucking.D addy Bear was too aroused to resist any longer and pushed forwards feeling his enormous cock brush through the soft pubic hair and touch the damp twat then slowly the lips parted and he felt the heat of the inside of her vagina agains t the tip. Harder he pushed the opening straining to let in more than two and a half inches of manhood Goldilocks beneath him gasping as she took a break fr om oral sex. A short sharp thrust and he was in Goldilocks crying out in shock panting as she felt the huge lump inside her. Further it went going a little easier now that the head was in and began sliding up towards her middle.Amazin gly it wasn t painful and Goldilocks just gasped in amazement as she felt the thick pole slide up her tunnel. Daddy Bear gasped too as the phenomenal tightn ess around his knob and shaft sent shivers of pleasure through him like he d n ever felt before and he could feel some of the movement of his brother s cock in her arse on the other side of her inner wall. Still more entered her and he hadn t hit rock bottom yet and to everyone s surprise not least Goldilocks ev en with over a foot of cock inside her her tender area at the end hadn t been touched. Ooooooooh! That feels sooo good! Goldilocks cried out when Daddy Bea r pulled out and started re-entering her. She took Junior Bear back in her mou th and started bouncing up and down on Uncle Bear s cock again being driven in to a frenzy by the stimulation on her rectum inside her cunt and the fleshy wa ll between the two. Daddy Bear humped away panting with pleasure at the tightn ess around his shaft. Junior Bear was rock hard too now feeling very turned on by the expert administration of the girl sucking his cock and watching his da d and uncle fuck her in both holes.In fact he got so carried away that he forg ot to hold back and after just three minutes of Daddy Bear entering Goldilocks he came again. But Junior Bear cumming for the second time is the equivalent of a normal man cumming for the first time and Goldilocks wasn t ready to swal low it so the first two spurts cascaded out of her mouth covering her chin and neck in spunk. The next two splattered around her mouth and then he wiped the last on her cheek. She took him back in her mouth again sucking and licking h im gently until he softened and she let him flop out.This left her mouth free to emit cries of pleasure as Daddy Bear and Uncle Bear continued to fuck her t heir enormous cocks rubbing her most sensitive areas and sending shudders of p leasure through her body. Her freckled face was now flushed bright red as she panted into the thick black body hair covering the broad chest above her pushi ng her crotch around in circles against the rod in her twat and her arse. Arch ing her back so her frizzy blonde hair covered Uncle Bear s face she began to cum crying and shaking uncontrollably so her screams filled the whole house. T he two big Bears started pumping faster setting off another wave of orgasms th rough her body the muscles in her sphincter and vagina contracting in spasms a round their penises so that they knew if they didn t stop they would cum too.R ather than cum inside her by previous agreement they both pulled out and got G oldilocks to kneel up in her sexy white socks and black buckle shoes with them either side. Taking their dicks in each hand she first licked Uncle Bear s an d then licked Daddy Bear s clean of her own juices. Returning to Uncle Bear s she began to take it all in her mouth again sucking slowly whilst massaging th e shaft with her hand wanking Daddy Bear at the same time then paused to flick her tongue really fast over the tip of Uncle Bear s dick. He could feel the p ressure at the base of his cock become unbearable and as she swirled her tongu e tightly around the head again he knew he could resist no longer.The first sp urt occurred as she was sucking and completely filled her mouth then the secon d one shot right up her face over her nose into her hair as she let her mouthf ul dribble down her chin to splatter on her breasts. For the rest she simply w anked him holding his cock in front of her with her mouth open and tongue exte nded so the next few coated her tongue and sprayed all the way up over her rig ht eye sticking the eyelids together a little and plastering the hair around h er forehead. For the last four he moved first just missing her mouth to streak across her left cheek then a couple on her neck and finally finishing in her cleavage. With her face well and truly covered in spunk she took him back in h er mouth delighting him by licking sensuously around his super sensitive knob then dribbling it all out down her chin.Now it was Daddy Bear s turn and she b egan by licking powerfully all around the head. Then with difficulty she manag ed to fit it all in her mouth and started bobbing back and forth sucking and s topping now and again to lick the shaft and spit on her palms that she used on the rest whilst sucking. Harder and harder she sucked and fast he could feel the pressure building. But it was not until she slowed right down whilst pulli ng back that he ejaculated completely soaking her face with three shots before she could react.All she could do was as before jerk it whilst aiming it at he r open mouth which filled immediately even with partial misses big blobs of se men slipping out to slide down her stomach. Her face was completely splattered so she could hardly see and the hair around it had globules sticking in it. A fter eight spurts she leaned back and felt it run down her neck and pushing do wn on the penis in her hand made the last five ejaculations land on her big qu ivering breasts the slimy warmth moving slowly around her erect nipples. I thi nk said Uncle Bear once he d recovered that you enjoyed that punishment a li ttle too much. We will have one last try at punishing you and then you may go home. Okay said Goldilocks no longer afraid of their punishments . She wipe d the cum out of her eyes to see the Bears better and absent-mindedly spread t he cum around her skin enjoying the odd sticky feeling. The Bears certainly th ought she looked delicious in those white socks still clean up to her knees an d translucent sperm all over her freckly face in her curly golden hair and lar ge heaving breasts. Daddy Bear stood up in front of her. Close your eyes my de ar said Uncle Bear. Goldilocks did so kneeling up and her cum-splattered flus hed face looking towards the ceiling her curly golden locks spread over her sh oulders and pale back. The third part of your punishment begins. With that Un cle Bear picked up the cauldron and standing above her poured the thick warm d irty-white sludge over her head.This was such a surprise it made her scream bu t as she felt the soft wet texture slide down her hair to run down her back an d cover her face she began to enjoy it. Sticking out her tongue she tasted it and shivered in delight as the strange stickiness fell in dollops on her pert pink nipples. Uncle Bear up ended the cauldron and scraped the last bits of po rridge out with a ladle on to her head. Goldilocks hummed in pleasure spreadin g the goo over her naked body the oats caressing her soft skin as she pushed i t over her stomach and smothered her breasts in it scooping it off her head an d down her face to rub it into her thighs. Amazingly only a few bits had dripp ed on to her socks.The Three Bears watched in mounting excitement as the littl e blonde girl pulled handfuls of their food from her hair and scraped it on he r buttocks until her whole body was covered in sticky warm milk-soaked oats. H er hair gelled back she opened her eyes which sparkled and she licked her lips looking at them gathered around her bringing her breasts together large enoug h not to fit in her small hands smoothing the porridge around the flesh. Then toying with and pulling on her erect left nipple with her left hand she slowly moved her right hand down over her stomach feeling the sludge squidge between her fingers through her bush now stuck in clumps by the oats. Finally she spr ead porridge over her wide thighs and twat and gasped at the sensation of the individual oats rubbing over her lips as she drew her finger through the slit up towards her clit and began masturbating.Sitting back with her knees bent an d legs open she began to masturbate more seriously squeezing her breast at the same time moaning as the oats brought a new sensation to frigging. The Bears came forward unknown to her and then began licking and kissing her arms and le gs. She loved this their tongues moving over her skin cleaning it then moving round to her back cleaning it completely leaving only the slight stickiness of their saliva behind. Uncle Bear and Junior Bear moved on to her stomach as sh e lay back still fingering herself while Daddy Bear excited her thighs. Now sh e didn t have to do anything and just closed her eyes and relaxed as the Bears licked her face and then her breasts and nipples while Daddy Bear inserted hi s tongue in her cunt lapping up her juices and stimulating her clitoris better than she’d ever had before. This was too much and she climaxed softer but lon ger than her other times moaning quiet thanks to her lovers.Finally there was no more pleasure to be gotten out of her and the Bears led her to the bathroom to allow her to wash properly. They also dropped off her clothes so that afte r ten minutes she came out refreshed and dressed again. She thanked the Bears once more and apologised for eating their porridge breaking their chair and sl eeping in their beds. They replied that it was nothing and that she was welcom e back any time. Then Goldilocks said that she should be getting home said goo dbye and left. But the Three Bears would see a lot more of Goldilocks!THE END Live Jasmin Adult Sex Cams - Sex stories of naked girls and guys making you ho rny? Try chatting live while watching some of the hot sexy cam girls guys and trannies online at Live Jasmine Cams. Sexy Phone Chat - Chat on the telephone with the sexy girl of your fantasies by requesting to talk with any type or sh ape of girl or guy -Top Popular Hit ! : )

Home >> Orgy Threesome and Group Sex Stories >>  Goldilocks and the Three Bears
tag : Goldilocks and the Three Bears,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..