เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Mistress of Misery เล่าเรื่องเสียว

Home >> Orgy Threesome and Group Sex Stories >>  Mistress of Misery

เรื่องเสียว Mistress of Misery

1972Vic was bored with his sex life. His girlfriends never did learn how to p lease him and they weren’t even willing to try. So he decided to finally do so mething about his lack of satisfaction. Vic went to a local adult bookstore an d got some sex and swingers magazines. Her took them home and looked up in the m the kinds of things he was really interested in. Lots of hot nasty sex with tough bitch females who really knew what someone like him needed. Vic found a few places to call for his particular desires and he made an appointment with three of them. The first one he went to was just a sham and they gave him a li ne of bullshit about everything. He went to the second one and found that the lady there was not the right type for him. But when he went to the third and f inal place it was perfect! Vic had come to the house of the Mistress of Misery . She was really going to put him through his paces. To begin with each male w ho arrived had to be Auditioned. This was to see if he was exactly right for t he Mistress’s manor manner. Vic was let in and told to strip completely. When he was naked the butler and maid allowed him to enter into the next room. Ther e they each caressed him to test his sensitivity. The maid began to fondle and play with his penis and it quickly got stiff and hard. She kept hold of it an d pulled him into the third and final room by it. This was the Mistress’s Sanc tum. The Mistress sat on her raised chair. She was dressed in black leather an d wore a dark mask over her eyes. No one was ever permitted to see all of her face. No one was ever to know all of her identity. She had on high heeled boot s long black gloves and held her riding crop. She told her staff Bring the ne w specimen to me! And they did so. The maid then got out the official measuri ng stick and she held it to Vic’s dick. It came to just over eight inches and the maid reported this vital piece of information to The Mistress. The Mistres s smiled. She liked her cocks big and heavy. But the stud man behind them had to be in top form to fully satisfy her. She commanded the maid Go down on him and keep him hard for me. The maid knelt before new arrival and began to tak e his tool into her mouth. Vic felt the warm moistness of her tongue and it ke pt him erect. Then The Mistress told the bald butler to suck on Vic’s cock. Vi c protested that he wasn’t gay but The Mistress silenced him. No one is to ev er disobey me ever! Vic was going to have his penis sucked by whoever she sai d. The butler knelt before him and Vic felt his shaft sliding into the man’s h ungry and eager mouth. The man’s tongue licked all around the head and length and Vic learned that he liked getting it done to him from a male as well. Then The Mistress ordered Vic to Please the maid. She laid down on the floor and raised her mini-dress to reveal a hairless shaved pussy exposed with no panti es. Vic knelt down on her and began licking her clit and cunt lips with his to ngue. The barely 18 girl moaned and wreathed with the pleasure of pleasing The Mistress. She quickly climaxed and spurted her vaginal juices all over his fa ce. They both stood up and awaited The Mistress’s next command. This one caugh t Vic by surprise. He was ordered to go down on the butler. Vic once again pro tested that he wasn’t gay but The Mistress angrily stood up and struck him har d across his face. The blow from the crop stung and burned into his cheek. Thi s was only the beginning of what punishments for disobediences could be inflic ted on anyone there. Vic got down before the butler and took out the man’s dic k. It was soft and flaccid and Vic began to lick it around the head as they ha d both done to him. It slowly but surely became harder and harder and it expan ded and grew to its full nine inch length. Vic began to take as much of the ma n’s shaft into his mouth as he could. The butler groaned and moaned with the p ure pleasure of the new mouth and tongue. He reached down and began to jack hi mself off and with a final shout he sprayed his spew forth. Vic had never befo re tasted male cum and it filled his mouth with its almond flavor. The Mistres s instructed Vic You are to then keep it in your mouth awhile longer and not to swallow or spit any of it out. The maid was then told to undress and she b egan to rub her tits against Vic’s chest. She did this and then The Mistress o rdered that he French kiss the maid’s mouth. Vic’s tongue and its contents fou nd hers and he orally deposited the butler’s jizz load into her mouth. The Mis tress liked sharing. She approved of her followers getting along with each oth er. Everyone was to fully cooperate with each other there. The Mistress then a llowed the maid to swallow the load down and she eagerly did so. Vic was then told Fuck the maid in her ass! He was not to put his rod in the little lady’ s pussy. She bent over and rubbed lube in her butt crack and Vic went over to her and began to thrust his hard meat in. Slowly but surely he got more and mo re of it into her. At last it was buried in her bottom all the way to the hilt . The maid squealed in the pain and pleasure she received. The Mistress liked loud squeals from others. Then Vic was commanded to withdraw his manhood and t he butler was told to strip. He did so and Vic was again shocked to find out t hat now she wanted him to ass fuck the man. This time he said he was going to refuse and The Mistress exploded with anger. She hit Vic again and again with her riding crop! She yelled at him to Shut up and do as you are told! He fel l to the floor and she began kicking him. He was getting bruised and battered but he was learning how to follow orders. But Vic had lost his erection and th e butler was instructed to go down on him again. Soon Vic’s penile piston was back up to its fullness and firmness and they could proceed again. The butler lubed his rear crack and bent over for Vic’s viewing. He moved over to the man and began to rub the shaft head in between the ass cheeks before him. He had never had homosexual intercourse like this before. Vic would learn that it was just the same. He slowly but surely probed his pricker all the way into the b utler’s anal orifice. The man moaned with the pleasurable sensation of his ass hole being totally reamed in and out by this new visitor’s big cock. In and ou t Vic thrust and finally he could hold back no longer! He shot his entire load into the male’s rectum spewing his hot sticky sperm filled cum wad all the wa y into the man’s bowels. Vic was spent and he stood back up to face The Mistre ss once again. They could all see that she was pleased with their performances . She told the maid to Suck Vic’s dick nice and clean. And the little female did so. The maid was young very young and perhaps even too young to drive if she was ever again to be allowed to leave the place. But The Mistress liked he r girls to be youthful. The butler was middle aged and a few years older than Vic. The Mistress liked her males slightly older and taller and their penile e ndowments were to be long thick and pleasing. They were than done with The Aud ition and Vic found that it was to be put to a vote. Both the butler and the m aid voted in favor of letting him join the Mansion staff but The Mistress was not yet ready to allow him to do so. He would have to pass the next test of hi s abilities. They escorted him into an adjoining room and Vic was ordered to l ay down on a raised platform. He did so. The maid was told to Put on your bla ck leather dildo. And she did so. She was then told to Ass fuck Vic with it. He raised his butt high up into the air and the butler applied lube to the g roove. The maid then mounted her man and slowly eased the entire wonder all th e way into his asshole. Vic cried out in pain and pleasure as the monstrosity entered him and completely opened up his violated backdoorway. His entire rear echelon was filled with the thing! Then The Mistress commanded the maid Ceas e your mounting. You are to unstrap the dildo and get up yourself but leave al l of it buried in his butt hole. The maid did so and Vic remained there in th at position for a long while. When she was satisfied with his submissive since rity The Mistress allowed Vic to get up and the butler pulled the big leather ass layer out of him. Vic had passed all of the initial tests and The Mistress too voted him in to join their household. Vic was next led to the fireplace r oom. Here hot pokers were in the flames and the butler took one of them out an d handed it to The Mistress. Both the butler and the maid had strange markings on their ass cheeks. Vic was then told to Turn around and show me your behin d. The butler held him towards her and she immediately stuck the hot poker en d up against his left ass cheek. The burning pain was terrible and Vic screame d out in pain and agony. He had not expected anything like this! The maid was told to Rub your tits against his chest again. And she did so. The butler pu t the poker back into the flame and The Mistress congratulated Vic on his acce ptance. She explained that All of my staff are branded and permanently marked with the initials M M for Mistress of Misery. You are single and so you will have just one brand on your one ass cheek. The butler and the maid each have t wo one on each of their ass cheeks. This is because they are a couple and also because they are brother and sister. The Mistress liked family closeness and family togetherness. Vic was now a part of their particular swinger group fam ily and one with a unique dominance and submission aspect to it. Vic was to le arn even more about the group immediately after this. The Mistress commanded t hat The maid is to be dealt with. Vic had wondered why he was allowed to fuc k her in the ass but not in her pussy. The Mistress ordered the maid to stand at attention before her. Are you still a virgin? she asked the maid. The mai d replied Yes Madam. Then we are ready for the next phase of your instructi on! The Mistress responded. A door in the back wall opened and a large tall a nd very muscular black male appeared. He was completely naked and his enormous brown dick hung down between his powerful legs. He was shaven bald. The Mistr ess had Vic and the butler take hold of the nude and tiny maid and lay her dow n on her back with her legs spread wide apart. The big black then began to str oke and work up his cock and get it up to its full and thick length of over te n inches. The maid’s eyes were wide with excitement and fear as the huge brown man of muscles hovered over her small pale little virginal body. The big blac k laid on top of her. The Mistress commanded Do it to her! And he put the ti p of his enormous erection up against the labia of her pussy lips. With one fa st and furious thrust the big black rammed his dick length through her hymen m embrane and all the way deep inside her pussy. The maid screamed with pain and pleasure as her virginity was taken away forever. Little bits of blood went o n the floor under her. And she continued to moan and writhe under him as he ke pt up his hard and mean thrustings into her. Oh! It hurts! I’m bleeding! Ouch ! Ooh! the maid cried. She is to be completely deflowered! said The Mistres s. The big black began to pound his pelvis into her faster and faster. His bro wn muscles became shiny with moisture with the exercise of his carnal work in and out. Finally The Mistress gave him permission to cum and he groaned deeply as his final thrust ended his humping. His large brown penis meat spurted its load of white semen goo all the way into the end and cervix of the maid’s tig ht little twat. She moaned and sighed with the agony and pleasure of her very first vaginal sexual experience. It was not to be her last. The Mistress summo ned the butler to stand at attention before her. You are to be the next one t o take her! she told him. But My Madam she is my sister! protested the butl er. The Mistress became greatly angered at this hesitation and she had Vic sei ze the butler’s arms and hold them forward. She commanded the big black to get out and off of the fully deflowered maid and to go and get the necessary item . He immediately returned with a long bullwhip and went over and behind the bu tler. Give him ten strokes of my lash! she ordered. The big black began hitt ing the butler on his back and buttocks and the man screamed as the whip left its markings upon him. Vic held his arms tightly and the butler began to quive r and shake from the agony of it all. Finally the tenth stroke had been laid u pon his naked body and he was covered with markings from the all powerful whip . The Mistress told Vic to go down on the butler and suck his dick to get it h ard again. Vic did as he was told and took the man’s penis in his mouth. He be gan to kiss lick suck and stroke the shaft until the butler began to moan and get it up. Finally all seven inches were achieved and Vic stood back up to dis play it to The Mistress. Good! Now do as I told you before! she commanded. T he butler went over to the maid and got on top of her. He began to insert the tip of his dick into the still bleeding cunt opening. The maid gasped with ple asure as her brother’s cock shaft slide all the way into her. He began humping and pumping his sister faster and faster and she moaned loudly under him. She threw her legs way up and wrapped them around his bottom cheeks. She reached down under her ass and began to cup his balls. Finally the butler shot his cum volley up into the mass of wad the big black had deposited there. Very good. You have done well. The Mistress told him. She then ordered Vic to possess h er to complete the ceremony. Vic went over to the little lady and mounted on t op of her. By this time she was fully aroused and raring to go. She moaned and cried out in ecstacy as he slid his eight incher into her open cunt hole. He began his penile pounding and she threw her arms back way over her head and re ally moved her body under his. Her tits bounced and she blushed as she climaxe d. Her pussy juices squirted out and she screamed with complete pleasure. Afte r humping the maid for awhile Vic felt himself begin to reach his own peak and he rammed his shaft all the way in for a final stroke. His dick head flowed f orth with the sperm filled semen draining from his balls. His cum mixed with t he other two mens’ wad shootings to completely fill her puss canal. Vic was sp ent and he got up to show The Mistress his limp and tired dick. She was please d with their performances for her. The Mistress had the big black leave and re turn with a huge goblet. She then stood up and had the maid get up and go to h er. The maid was well used and exhausted but slowly and painfully got up and d id as she was told. The Mistress had the maid begin to undress her and Vic cou ld see that she was indeed a beautiful woman. Soon only the eye mask was left on. The Mistress had big and bountiful breasts and like the maid’s a shaven pu ssy. She had the maid hold the goblet down under her and she spread her legs o n either side of it. Then The Mistress began to urinate and the yellow stream of piss liquid filled most of the goblet under her snatch. When she was done s he had the maid give it to the big black and then had her lick her pussy clean . The maid did as she was told. The Mistress then had everyone come before her . You are all tired and thirsty and this my body beverage will revive all of you. Each of you will drink until its all gone! The big black took the first swallows then handed it to the butler. He drank some and handed it to Vic. He had never tasted this kind of thing before and he hesitated. Then the butler t ook the goblet back and Vic suddenly felt the sting of the bullwhip. The big b lack hit him with it several times and Vic’s skin began to ache from the excru ciating sharp pain. He fell to the ground and the big black stopped. Stand up and drink! commanded The Mistress. Vic did as he was told and he began to sw allow the yellow beverage. It was warm and salty and he knew it had been insid e of her body. Then he gave the goblet to the maid and she finished it. The Mi stress had the big black take the goblet back and he immediately returned. No w you are really one of us The Mistress smiled at Vic and we must now comple te your personal preparation. The big black returned with a large straight ra zor and a basin of water. The Mistress motioned to the maid and she went to th e basin. Vic knelt down and the maid lathered his head with soapy foam. Then t he maid took the straight razor and shaved all of the hair off of Vic’s head. My females have their pubic hair shaved for me. My males are always bald exp lained The Mistress. The big black departed with the basin and razor and immed iately returned again. The Mistress then held an inspection of the males’ peni le endowments. I see that you are NOT circumcised! exclaimed The Mistress as she closely examined Vic’s dick. All of my males MUST be cut and clean The Mistress said. She motioned to the big black to go and get an operational shar p instrument. He returned with it and gave it to The Mistress. Bring him and his uncut manhood to me she ordered. The butler and the big black each grabbe d one of Vic’s arms and led him up to her. The Mistress was now wearing her le ather boots and long black leather gloves. Her beautiful tits and shaven pussy were both still bare. She took hold of Vic’s shaft. I don’t really want to g et circumcised whimpered Vic. Shut up you! The Mistress yelled at him. No one disobeys me or even argues with me! When my brown slave did so one time to o many I cut out his tongue. That’s why you’ll never hear him say anything eve r again! They held Vic in place before her and she put the sharp instrument o n the tip of his cock. But then she smiled to herself and then she set the too l down. The Mistress began to fondle Vic’s rod and balls and play with them. V ic got a huge hard on at her playing with his shaft. She then went down on him and took the whole eight inch length into her mouth and throat. Vic began to moan with pleasure as The Mistress gave him such excellent head. He felt himse lf ready to explode with the cumming of his orgasm. Vic felt an enormous sharp and excruciatingly agonizing pain on the end of his penis. The Mistress bit h ard into the tip of his dick and she bit off the entire foreskin with her shar p teeth! Vic screamed with fear as the pain shot all the way throughout his en tire body. He tried to jump away but the two other men held him fast. His cock end began to bleed all over the floor and some of the blood was trickling out of The Mistress’s mouth. There now. That’s so much better for you she expla ined. And The Mistress smiled as she swallowed hard. The foreskinned tip of wh at had been a part of Vic was now consumed as cannibal like meat by her. The M istress smiled and licked the blood off of her lips. Thank you Vic. That was delicious she said. He was now bald and circumcised just like the other males there. Both females were pussy shaven and all were branded with the M M mark of the group. But you still defied me Vic! The Mistress scolded him and you must be thoroughly punished for that! She motioned the other two men to lead Vic into her final chamber room. Vic was suspended by a chain and manacle set from a beam up along the ceiling. His arms and legs were spread wide apart in four different directions. The Mistress motioned for the big black to begin t he final punishment. Vic suddenly felt the lash of the first blow from the lon g and terrible bullwhip as it struck and cut into his skin. He screamed out in pain and agony as it sliced into his back butt legs arms stomach chest. shoul ders and neck again and again. He finally feinted. The pain was just too unbea rable. But the butler fetched a pail of cold water and threw it in Vic’s face. This revived him but now he felt the painful cuts everywhere on his body. No one ever defies or refuses me ever! The Mistress exclaimed. All of my comma nds are to always be instantly obeyed! Vic remained suspended by the chains a nd The Mistress then had the butler and the big black grovel on the cold stone floor before her. She began to walk and stand on both of them with her long s pike heeled black leather boots. Each of them kissed and licked the toe of eac h boot before she would kick them. Each of them were well conditioned in absol ute obedience. All of this has made me horny The Mistress sighed. She motion ed for the big black to go and get her yet another bit of her personal equipme nt. He returned with a large black leather dildo. It was enormous with its foo t long length and very thick width. Get me my maid The Mistress ordered. The butler went and got the maid and he returned with her. Get them both hard! The Mistress told her. The maid went down on the butler her brother and she fe lt his dick shaft grow to its full size in her mouth. Then she knelt and began to suck on the big black’s manly stud meat and it too reached its maximum len gth. Prepare her for me The Mistress told them. Vic watched from his chained position. First the butler mounted and entered his sister and he fucked her n ewly deflowered cunt once again. After a short while he groaned and shot his v olley of cum jizz into her. The butler got up and the big black then replaced him. The huge muscular brown man began to hump and pump the young girl. His gr eat dark shaft of penis power filled her snatch once again. With a moan he cam e and his orgasm squirted his load of sperm filled semen to mix with her broth er’s. The Mistress strapped on the huge dildo and motioned for the big black t o get up. The Mistress then mounted and dominated the maid. The black fake dic k monstrosity was the ultimate in ram rodding a female’s femininity. The Mistr ess put the tip of it into the maid’s slit and she began to work it in. The ma id began to respond at the enormous size and pleasure it gave her. She began t o moan and writhe under The Mistress’s body on top of her. The two females’ br easts mashed together as The Mistress pushed more and more of the dildo into t he maid. The maid responded to this dominant female and her all powerful leath er penis. Finally The Mistress rammed and crammed the thing as far into her cu nt as it would go. The maid body blushed and shook with her the climax of her total orgasm. Her body was completely satiated. The Mistress stood up and had the maid kiss and suck on the toes of her black boots. She then motioned to th e two other males to approach her. Bend over both of you! The Mistress comma nded them. They both obeyed her and she squirted some drops of lubrication on the tip of her dildo. The Mistress then went over to the butler and began to i nsert the black leather tip into his rectum entrance. He moaned deeply as she began to thrust more and more of it into his asshole. She had almost all of it buried into the rear of his body and she kept it in there for awhile. Then Th e Mistress pulled it out of the butler and went over to the big black. She beg an to insert it into the crack between his muscular brown ass cheeks. He moane d as she worked it farther and farther in until she had all of it crammed up i nto his anal hole. His entire rectum was filled with the leathery extension an d he felt completely taken by it. She left it in him for a longer while and th en she withdrew it. The big black put it away and returned while the butler we nt over to Vic and released him. He collapsed on the hard cold floor his body still aching from the discipline torture it had received. The Mistress was ver y pleased with them all. They had all finally learned to obey all of her comma nds instantly and without any hesitation whatsoever. She smiled and laid back upon a leather chair there. She motioned for the maid to get up and come to he r. Make me cum! she told the maid. The young girl went down on The Mistress and began to lick and suck her shaven pussy lips and clit. The Mistress began to moan and move around on the chair and she finally heaved upwards. Her cunt squirted out a bit of her vaginal juices as she climaxed. The maid eagerly suc ked and licked up these extra liquids. Again! The Mistress commanded. And th e maid continued to lip and tongue the older woman’s cuntway. The Mistress did n’t take as long to have her orgasm this time and her body arched upwards and shook as she came. The Mistress always used another female to get herself off with. No male was ever to be allowed to dominate penetrate and possess The Mis tress ever. And the other females used had to always be so very much younger t han her. Only the nubile femininity of teenaged youth could fully satisfy her. But The Mistress was not finished yet. She took hold of the maid’s young and budding breasts and caressed them. The girl’s nipples got erect and The Mistre ss took special hold of these. She began to pinch the maid’s tit ends harder a nd harder until the girl cried out with the pain. The maid twitched and fell d own from the violent agony of the pinching and The Mistress compressed her lea ther gloved fingers against them as hard as she could. She slapped the maid’s face again and again and the girl screamed in pain and fear. She began sobbing and crying and her tears ran down her tormented face. The Mistress was at lon g last done with all of them. She got up out of her chair and walked out of th e chamber. Her beautiful bare ass and hips were in full view as she sauntered away. Her long dark hair streamed down her naked back. The little blond maid r emained by the leather chair. The butler and the big black remained where they were standing. Vic stayed on the floor where he had fallen. No one would move again for a long while. No one would dare to. Only the return of The Mistress with further instructions for them would cause them to engage in any motion. Meanwhile they would wait and wait and wait for her return. And eventually she did return. And she had many instructions for all of them to follow completel y and without any kind of hesitation from then on. The Mistress had all of her staff well trained and disciplined. There were no more problems of any kinds of fights or arguments and they learned to thoroughly enjoy sharing each other in order to please her. They existed from then on only for The Mistress. They eagerly awaited her arrival and verbal instructions. They were totally hers f orever afterwards. They would belong to no one else ever. Vic’s wounds healed in time and he fully recovered his strength and virility. The big black was ke pt in his small and secluded slave room and he was summoned only when he was r equired for a service. The butler stayed by the front entrance way and the mai d attended to the personal needs of The Mistress exactly as she needed them at tended to. Soon after Vic’s initiation session The Mistress gave him the maid as a gift. He was to fuck her in her mouth then in her pussy and finally in he r ass once each day. They were to always perform for The Mistress and could ne ver have sex on their own without her viewing them. But they were allowed to e njoy each other’s bodies. The Mistress sometimes had Vic withdraw his penile s haft out of whatever part of the maid he had it in. She would have him do his cum shooting on the maid’s ass or face or between the girl’s tits. The place o f the cumming varied each time they fucked for her. The Mistress liked variety in her sexual viewing. A new girl appeared soon after and one also just turne d 18 like the maid. She was old enough to drive and vote but she would never a gain need a car there with them. And there were NO elections. The new girl was very compliant and willing submissive and weak. She seldom required physical punishment and she was always eager to perform and please The Mistress. She to o decided to exist with them for her. This new girl had red hair and very pale skin. Her first initiation was to strip before the assembled staff. The Mistr ess wore all of her black leather again and commanded the others to learn as w ell. They were all naked and the ceremony began. First the maid shaved the red dish pubic hair off of the girl. Then the girl spread her lovely legs wide and rubbed her clit to masturbate to climax for all of them to watch. Then she su cked on the dicks of all three of the males and being a virgin she was then to be deflowered. First the big black mounted and entered her. She cried out in pain and pleasure as he humped and pumped his piston into her tight little twa t. After his cum the butler entered her. Blood from her broken hymen was on th e floor under her but she became more and more aroused. The butler grunted and shot his white wad into her snatch. Then Vic got on and in her and he enjoyed her small and very young body. By this time she was moaning and threw her leg s up around him. Vic fired his ammo all the way into her cunt hole and the thr ee male semen samples blended together deep inside of her. She lay there total ly violated and subdued on the floor. The Mistress then removed her leather pa nts and hovered over the younger girl. The Mistress shot a stream of golden sh ower down upon the no longer virgin beneath her. The girl did not protest and she accepted all that was to happen to her. The Mistress always liked this and she returned to her chair. Come here to me child The Mistress told the new girl. She then instructed the younger one how to give a woman head. She licked and sucked on The Mistress’s pubic portal concentrating on the clitoris and i nserting her tongue all the way into The Mistress’s cunt canal. The Mistress b ucked and heaved and quickly came with a loud climax. Her pussy juices shot ou t on the deflowered girl’s face and mouth. Everyone else there witnessed this event. The maid was instructed to wash her and then to begin to hug and kiss h er body. The new girl returned the caresses and they sucked and licked each ot her’s nipples clits and butt cracks. The two lovely young ladies pleased The M istress with their naked lesbian performances. A collar and leash chain was th en brought in by the big black and The Mistress fastened it around the girl’s neck tightly. The new girl was given to the butler to use and enjoy as his rew ard for his faithful and loyal services. He was only to have sex with her in t he presence of The Mistress and he always did so. Sometimes The Mistress would have Vic and the butler swap sluts for the other to fuck. The two studs would slam their hams in either pussy hole. Or they would get sucked or they would assfuck the girls as The Mistress instructed them to do. Later on they all obe yed her commands to learn the uses of handcuffs enemas asshole licking urine d rinking excrement eating and the insertion and wearing of leather butt plugs. The males in time were awarded cock rings. The maid was also given a collar an d leash for Vic to lead her with. Each girl learned how to lick each guy’s ass hole as he stuck his hard erection into the other girl’s body. Each male learn ed to gang bang the girls with all three of them fucking some part of them eac h time. The big black would have his ramrod into a girl’s pussy the butler wou ld have his in her rectal orifice and Vic would have his being sucked in her m outh. Then The Mistress would have them rotate and exchange places again and a gain. In this way they learned the art and sharing experience of group grope s ex. This was not easy at first and The Mistress had to apply her riding crop t o them. But they eventually all learned. And soon after a permanent chain of c ommand structure was established. The Mistress appointed Vic as her assistant and the butler as his. They each had their bimbo to mate and bond with. In tim e others would come to their group and it would grow into a larger and larger staff. They would all be permanent subordinates and servants to The Mistress. And they all served her every whim and desire from then on. Eventually Vic was allowed to begin wearing some leather of his own. The others stayed naked and inferior to him until much later on. All of the males had their heads shaved and their penises circumcised. All of the females were given pubic hair shaves and then they were cluster fucked to be fully deflowered. I am pleased The Mistress would say to them. The Mistress ruled over her staff. They followed o nly her rules. The Mistress was always obeyed. She was after all The Mistress. Live Jasmin Adult Sex Cams - Sex stories of naked girls and guys making you ho rny? Try chatting live while watching some of the hot sexy cam girls guys and trannies online at Live Jasmine Cams. Sexy Phone Chat - Chat on the telephone with the sexy girl of your fantasies by requesting to talk with any type or sh ape of girl or guy -Top Popular Hit ! : )

tag : Mistress of Misery,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..